Friday, December 28, 2007

မသာန္

ခိင္တုန္... သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၇၈၃-၇၈၄။ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံတီဂး မင္ရာဲကယ်၀္ဆြာေကာန္သႛဳိက္ဖ်ဳန္ၿဂဳိဟ္ခ်ဳိတ္အာတုဲ ကၱဳဪဒွ္ေပႝာတ္ ဗြဲမေလာန္၊ တုဲႏြံအသံဗကန္ကုဪခါန္ပႝာန္တုိက္ ပႝာန္ဂႜဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္ သဗၺအေပါတ္ သဗၺလြဟ္အုိတ္သုီတုဲ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ပႝာန္ကႜဳင္ခါဂွ္ နကုဪေပႝာတ္၊ ကုဪဒှေဖ်ံနင္ ဗုဪမႝိဟ္ႀတဳံသုီဖအုိတ္၊ ဆမႝိဟ္ၿဗၜ တႜညးဟြံကုဪေကတ္နင္၊ ကုဪဇက္ပရွ္ေစွ္ကႜဳင္ ဂႜံင္တာံမင္ရာဲကယ်၀္ဆြာမကႜဳင္ဂွ္ရ။ စုိပ္ဍဳင္ေသင္တုဲ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ကုဪသရာဲလုပ္တက္ေကတ္ဍဳင္ ဒုဪကုဪပိ၀ါဂွ္ေလ၀္ ဟြံဂြံ။ သၞီအ၀မင္သှ ကုဪမင္ဗဗုိန္လ၀္ဍဳင္ေသင္ ဂြံဒုင္ဒ၀္ ဗတုိက္ရင္သၠံ ဗြဲမသၞဟ္ရထ၊ ဗၞာေဒါမ္ခ်ဳိတ္မံင္ ပႛဲထ႟ဳိင္ဍဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္။ ႏူသၞီအ၀မင္သှ ညာတ္ဗၞာယုိက္ပႝာန္တိတ္ႏူကၞာင္ဍဳင္တုဲ ေကႜာန္လိက္ ကုဪလုပ္ပၱီ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ရ။ လၸာ္မႝိဟ္မေကတ္ဏာ လိက္အ၀မင္သှ အာစုိပ္ဍဳင္ဟံသာ၀တှတုဲ ေကတ္လိက္ ေပႜာပ္ဏာကုဪေသဏာပတိရ။ ေသဏာပတိတံ ေပႜာပ္ကြာဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ အတုိင္ဂလာန္တၞံသာ္ရ။ ခ်ဳိန္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တီေကတ္သာ္ဂွ္တုဲ စှေရင္ျပဳေျပင္ ပႝာန္ဂႜဳင္ပႝာန္တုိက္ ကုဪအာ႐ုီဍဳင္ေသင္ရ။ ။

ပႛဲကာလဂွ္ ႏြံသမဏမြဲဇကု၊ လက်ာ္သာန္ ဂးယၞဳ၊ ပဂမွှ မံင္ဘာသ၀္ ဂြံပိ၀ွ္ရ။ ပတႜလြဟ္တဲ မၝဳိဟ္စုိတ္ၿဂဳိဟ္သၠာတ္၊ ဟြံဒးစုိတ္ဗေတာန္လိက္ ဒးစုိတ္ဆပြမဒွ္သရာဲ။ ကတ္ကြတ္လြဟ္ သုီလက္ပႜဳဲလက္ဗန္ ၿပဳဪအာဖအုိတ္တုဲ စုိပ္အခိင္သ၀္တၝဲ ေ၀င္ဆလက္ပႜဳဲလက္ဗန္တံဂွ္ရ အစာဥပဇ်ွာဲတံ ဗၵဳိအ္ေရာကလင္။ ႏြံပယ်ာံမြဲတၝဲ လက်ာ္သာန္ ဟုီကုဪသင္ဂမႜဳိင္ ``သၞီလၢန္အိန္ခ်ဳိတ္တုဲရ၊ ပႝာန္ဗၞာ ဇက္ကႜဳင္အလန္ဏံ အဲ ရာံတိတ္ ဒုင္ဗတုိက္ဒပ္ဗၞာ ကုဪထကးအာညံင္ဂြံ´´။ ဘိကၡဳသင္ မဒွ္သဟာဲတီညာတ္တံဂွ္ ဟုီကုဪလက်ာ္သာန္ရ၊ ``ရာံတိတ္ေထာံဂွ္ေလ၀္ခုိဟ္၊ ပဂမွှ မံင္ဟြံကတ္ဗေတာန္ သမဏဓရ္သာ္လုဪ၊ ကတ္ဆကြတ္ဗတုိက္၊ ရာံတိတ္ ကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ ေကႜာန္ေကင္ကာသၞီညိရ ေသၢာံႏြံယႆပတ္´´။ လက်ာ္သာန္ ဂြံမိင္ မိပ္စုိတ္ဗြဲမေလာန္ရ။ တုဲဟုီဂး``ကုဪဒွ္ညံင္ပါင္တႜအဲညိ၊ ယ၀္ရပုဦ ဂြံဒွ္သၞီတုဲ ပုဦသကႜဳင္ဂႜဲါသဟာဲတံဂမႜဳိင္´´လက်ာ္သာန္ ဟုီကုဪဂမွှဒေဒွ္ဒယွ္သာ္ဂွ္တုဲ တုိန္အာပၱီသင္ရာဇာဂဏ၊ ဟုီဂး``အဲဍိက္ သရာံတိတ္ အာဒုင္ေကင္ကာပႝာန္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ရအၜ´´။

သင္ရာဇာဂဏ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္၊ တုဲဟုီဂး သမဏသာန္ဇကုဏံ မၝဳိဟ္ျပဟ္ေျပဟ္သန္၊ ကာလေဍာတ္တ္ဂွ္ အစာထေဍင္တက္ ေျဒပ္ဒၜတုိန္အာ လၱဴကၞှ တုပ္နဲဗဂဲထေဍင္ကႝိရ။ ရာံတိတ္ ေကႜာန္ေကင္ကာသၞီဂွ္ ခုိဟ္ရ သဂြံႏြံယၞဳ ဗ႐ုအာ ဗြဲဂတ။ သင္ရာဇာဂဏ ေဖ်ံကုဪရ။ ခါလက်ာ္သာန္ ရာံတိတ္တုဲ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ ေကာ္ဂး မသာန္တုဲ သင္ရာဇာဂဏ ေကတ္ဏာဇကုမသာန္ ကြာဲဇကုကုဪတႜညးရာဇာဓိရာဇ္။``ယြံမၝဳဪတႜအသံထ၀္ မသာန္ဏံဂွ္ ဒွ္ဂမွှဒၞံင္ပႛဲအရွာံအတၱမဘာ၀ စုိန္သၠဳီပႛဲလြဟ္တဲ သၞိက္မိက္ဂြံကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ ဒုင္သၨဳိင္ဗတုိက္ကုဪဗၞာ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ ကုဪအတၱမဘာ၀ ေပႜာပ္နင္ဇကု ကြာဲကုဪတႜမၝဳဪအသံထ၀္ရအၜ´´။

ႏူတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္ရ၊ ေထာံမတ္ရံင္လကၡဏမသာန္ ညာတ္ဂးဒွ္သရာဲဂြံ။ တုဲသၞာန္မသာန္ရ၊``ေဗွ္ စြံစုိတ္ဒုင္သၨဳိင္အဲဟာ´´။ မသာန္ေလၝာ၀္ပၱီရ၊ ``ဆဇကုအဲဍိက္ ပတြဳဪႏူဂြံမိင္ ဗညာလၢန္အိန္ခ်ဳိတ္တုဲ အဲဍိက္ ဟြံမိပ္စုိတ္ေကြံေကြံရ။ ရာံတိတ္ ကႜဳင္ကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ စြံလ၀္စုိတ္ဒုင္သၨဳိင္ဗတုိက္ကုဪဗၞာ ညံင္ဂြံရအၜ´´။ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္တုဲဒးစုိတ္ရ။ တုဲကုဪလာပ္ပႆကာ မပၱံဂႜိက္ယာတ္ ကုဪမသာန္ပိကယ်ဳိင္။ တုဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ယုိက္ပႝာန္ဂႜဳင္ပႝာန္တုိက္ အာစုိပ္ဍဳင္ေသင္၊ ဗုဪပႝာန္ဍဳင္မတၱမကုီ သုီဗုဪပႝာန္စွ္႓ါကႛဳိပ္ဍဳင္ ကႜဳင္သၞဟ္ေကာံဒွ္မြဲတုဲ၊ သၞီအ၀မင္သှ တိတ္သှကႜှတႜညးရာဇာဓိရာဇ္။ တုဲကြာဲအေပါတ္ေခ်ံ တာံတႜညးဖရင္မင္ဂံင္မကုဪလ၀္ဂွ္၊ တုဲေလၝာ၀္ပတီ ဂလာန္မဂြံဗတုိက္ဗၞာ တၞံသာ္ရ။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဟုီထုိင္သးအ၀မင္သှ ဗြဲမေလာန္တုဲ ပတိတ္ကယ်ဳိင္အေပါတ္ဂႜိက္ယာတ္လစိန္မက်ဳိင္နင္ဂွ္ သုီထးထ၀္ ကုဪကုအ၀မင္သှရ။ တုဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဇက္ပႝာန္အာေဖ်ံဗဒုိပ္ ပႛဲကုဪထာန္တေလာတ္ ေသၝာဲႏူပႝာန္ဗၞာ ဗႝတ္႓ါကႜံရာဲ။ တုဲစှေရင္ျပဳေျပင္သၞီဗုဪနာဲဒပ္ ကုဪဇက္တုိန္အာဍဳင္လဂုင္၊ သၞီသာံျပာပ္မြဲဗုဪ သၞီျဗထ႟ဳိတ္မြဲဗုဪ အမာတ္မသမန္မြဲဗုဪ သၞီေယာဂရာဇ္မြဲဗုဪ သၞီသာံေလွက္မြဲဗုဪ သၞီအာယမႏၵယာမြဲဗုဪ သၞီသာံဖႜာတ္မြဲဗုဪ သၞီဥပါကံင္မြဲဗုဪ သၞီပဒုမၼမြဲဗုဪ သုီဖအုိတ္ဒွ္ပႝာန္ဒစိတ္ဗုဪ ဂုိင္ေကတ္မြဲဗုဪမြဲလွက္ သုီဖအုိတ္ဂွ္ ဒွ္မႝိဟ္ဒစိတ္လွက္ရ။ စိင္မြဲလၝီ ေခ်ံပန္လၝီ ကုဪသၞီျဗထ႟ဳိတ္ ေကတ္ဏာမသာန္ဒွ္ဒပ္ဂတမုက္။ ခဏဂွ္ ေသဏာပတိသၞီဗုဪနာဲဒပ္အုိတ္သုီ ဟုီဂး ``မသာန္ဏံဂွ္ သင္ရာဇာဂဏ ဟုီလ၀္ စုိတ္ၿဂဳိဟ္သၠာတ္ စုိန္သၠဳီပႛဲလြဟ္တဲ၊ ကိတၱိယသဒယွ္တွ္ဒၞံင္ဂွ္ ဒွ္ေကြံညိဟာ၊ သဂြံညာတ္တဲအလန္ဏံရ´´။ ခ်ဳိန္ကာလဗတံ မသာန္ဟုီကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံရ၊ ``အဲဍိက္ အာတ္ဓလေကတ္ဍဳင္လၢဳင္ ပႛဲဗတံဏံရ၊ ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံညးဂမႜဳိင္ ႐ုီဗက္လုပ္အာညိ´´။ ခါမသာန္ ဟုီလ၀္အခိင္တုဲ စုိပ္ကာလဗတံ ဗုဪပႝာန္ဟြံစုိပ္သၞဟ္ရင္သၠံဏီ မသာန္ ရပ္ဂြံျဇင္႓ါတဲတုဲ ဒံင္တုိန္ကၞာင္ဍဳင္ ထေဍင္ဗာ္ဗၞာခ်ဳိတ္ဗႝတ္မသုန္ကႜံရ။

လၸာ္ဗၞာမမင္မြဲလ၀္ဒႝဲါဂွ္ ဟြံတီဇကုဗုဪပႝာန္မကႜဳင္ဂႜဳိင္ဟာေအာန္ဟာ ဒၜေစွ္ႏူဒႝဲါဂွ္အုိတ္ရ။ မသာန္ ေကတ္ပၞတ္ဒစုက္ေထာံသၝိပဲႛဍဳင္ဂွ္ လ်းပၞတ္တၞးတုိန္္။ ဗမာတံ ဟံြညာတ္ဗုဪပႝာန္မန္ ဆမသာန္ညးမဲြ။ ရဲဗမာ ကေလင္တုိန္မဲြ၀ါပႜန္။ မသာန္ ဟံြညာတ္ဗုဪပႝာန္မန္ မတုိန္အာအတုိင္မဟုီလ၀္ဂွ္။ မသာန္ညးမဲြဓ၀္ ညာတ္ဂးဟံြမာန္တုဲ၊ ထလွာ္ေစွ္အာနဴကၞိန္ဍဳင္ ၿဂိပ္အာဂႜာဲ သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံရ။

လၸာ္ဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံတီဂး ဗုဪပႝာန္မည္လုပ္ဓလဍဳင္ ကုဪသရာဲတံတက္ဖမ္ပတီတုိန္။ ကုဪစှေရင္ဗုဪပႝာန္ တိတ္အာဗတုိက္ကုဪမည္။ ပႛဲကာလဂွ္ ဂံြဗတုိက္ဗာ္ရင္သကံ ဗဲြမသၞဟ္ရထ။ ပႝာန္မည္ေအာန္ဒုင္ဟံြမာန္တုဲ ဒကးအာစုိပ္ဗုဪပႝာန္ေဇႝာ္။ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တီသာ္ဂွ္တုဲ ေပႝာတ္ဗဲြမေလာန္ရ။ တုဲႏံြအသံ ကုဪေကာ္သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ လုပ္ကႜဳင္တုဲ သၞာန္ရ၊ ``မႝးတံ ဇက္ပႝာန္ လုပ္ဗတုိက္ဍဳင္လဂုင္ အလန္ဏံ ဟုီဂးဗတုိက္ေကတ္ညံင္ဂြံ။ ကႜဳင္ပပြသာ္ဏံ ေဍံဟံြ႓က္တၝဲဏီ ဒကးကုဪဗမာ ဒးကေလင္ကႜဳင္။ ပဗုဪပႝာန္ကုဪလကိုတ္စုိတ္သာ္ဏံဂွ္ ဒုဟ္မႝးတံ ပသာ္လွဳဪေရာ´´။

သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ ေလၝာ၀္ပတီရ၊ ``ဒဒွ္ပိုယ္ဍိက္က်ာ္ဂမ်ိဳင္ ဒကးကႜဳင္အလန္ဏံဂွ္ ဟုိတ္နဴမသာန္မဟုီပတီလ၀္ လုပ္ဓလဍဳင္လဂုင္ ကုဪပုိယ္ဍိက္က်ာ္ဂမ်ိဳင္ ညးဂမိႜဳင္ဇက္ထပ္လုပ္အာ မသာန္ဟြံဂြံမင္ဗုဪပႝာန္ကုဪသၞဟ္သၞန္ရင္သၠံ၊ မသာန္ ဒံင္တုိန္အာ လုပ္ထေဍင္ဗာ္ဗၞာ ဆဇကုမြဲ ဗုဪပႝာန္ဟြံဂတာပ္ကႜဳင္စုိပ္ဏီ မသာန္ ဓရက္ဒစုက္ပၞတ္ ကုဪဗၞာညာတ္ဇကုမသာန္ ဆညးမြဲ၊ ဗၞာ ဟြံညာတ္ ပႝာန္မည္ထပ္လုပ္အာ။ ဗၞာ ယုိက္ပႝာန္တိတ္တက္၊ ပုဦဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒုင္ဟြံမာန္တုဲ ဒးဒကးကႜဳင္´´။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ႏြံအသံသၞာန္မသာန္၊ ``ၟပသာ္ဏံေကြံဟာ´´။ မသာန္ ေလၝာ၀္ပတီရ၊ ``အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဂြံဗကန္ဟုီလ၀္ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံဂမႜဳိင္ အဲ ဒံင္တုိန္ကၞိန္ဍဳင္ရ၊ ကုဪဗုဪပႝာန္ထပ္လုပ္အာကုဪျပဟ္။ ခါအဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒံင္တုိန္ဂြံတုဲ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဂြံဗာ္သရာဲဗၞာ လၱဴကၞာင္ဍဳင္ ခ်ဳိတ္ဗႝတ္မသုန္ကႜံ။ ဗၞာတံဂွ္ ဒကးအာႏူဒႝဲါဂွ္အုိတ္၊ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒစုက္ပၞတ္ တုိန္ကုဪညာတ္ပသမၱီဂးလုပ္ဍဳင္ဂြံရ၊ သၞီဗုဪနာဲဒပ္ဂွ္ေလ၀္ ဟြံဂြံထပ္ဗုဪပႝာန္လုပ္အာ အတုိင္အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဗကန္စြံလ၀္။ ဗၞာ ကေလင္တိတ္ကႜဳင္ဗတုိက္ပႜန္၊ ဇကုအဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ညးမြဲ ဒုင္ဟြံမာန္တုဲ ကေလင္တိတ္ကႜဳင္။ ရာဇာဒဏ္ဒွ္ေကႝာတ္ရအၜ။ ပၞိက္စုိတ္သၞ၀္ဂႜးဂတာဇုိင္ထ၀္ရအၜ´´။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲေပႝာတ္ရ။ ႏြံအသံဟုီဂး ``မႝိဟ္ေဇႝာ္ စုတ္ဒုဟ္မႝိဟ္ေဍာတ္တ္၊ ဒုဟ္မႝိဟ္ေဇႝာ္ဟြံမြဲ ညးလၝဳဪဒုင္လုတ္။ ၟေဍာတ္ဂွ္ေလ၀္ စုိတ္ျပဟ္၊ ၟေဇႝာ္ဂွ္ေလ၀္ ဇ်ွာဒးလုီေကင္ကာ။ ဥပၸမာဂလာန္ဍာဍာ ညံင္ရၜဂေဍာင္အး ဆဒးကုဪဖရံက္။ ဗ်ိသတ္ဂေဍာင္အးဂႜဳိင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူဖရံက္ပႛဳင္။ ခါဗ်ိဖရံက္ပႛဳင္ဂႜဳိင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူသတ္ဂေဍာင္အး၊ ဥပၸမာဂလာန္ဆရာေဒါ၀္။ တုပ္ညံင္မႝိဟ္ပါင္ဂံင္ကုဪမႝိဟ္တဲဂံင္။ စုတ္ဒုဟ္တဲသၨဳိင္ဂွ္ေရာ ဟုိတ္ႏူပါင္ဂံင္၊ ဗ်ိပါင္ဂံင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူတဲသၨဳိင္။ ေဍံလုတ္ညးသၠံ သုီေဍာတ္သုီေဇႝာ္ရ´´။ တုဲ ႏြံအသံကုဪေကတ္ဇကုသၞီဗုဪနာဲဒပ္ သုီမသာန္ ကုဪအာဂစုိတ္ေထာံ။.....
(အဆက္ေဍံ ႏြံတၜဏီ၊ မင္စၞှဗွ္...)

0 ကသပ္လညာတ္ဂမႜဳိင္:

Post a Comment