Sunday, March 1, 2009

ဟုိတ္ဗညာနဲ မၵးဒၜအာဍဳင္လၢဳင္

ညာနဲ ဒၞါႏူသၞိင္မ႐ူ မခ်ပ္ကသပ္ သၞိက္ပပ႐ိုက္ကုဪညးေတံဂွ္ရ ညးေတံ ဒးဒၜတိတ္ႏူဍဳင္ဗေဂါ၊၊ လပၚဍဳင္မုတၱမ လပၚဍဳင္ဖာသီေတံ ဟဂြံဒၜအာတုဲ ညးေတံ မၵးဒၜတိတ္အာ လပၚဍဳင္လၢဳင္ဂွ္ မုဟုိတ္ေရာ၊၊ ဟုိတ္ဗညာနဲ မၵးဒၜတိတ္အာ လပၚဍဳင္လၢဳင္ဂွ္ တာံျပကုိဟ္ဥပၸႏၷဟံသာ၀တှရာဇာ၀ံသကထာ (ဂလာန္ကၱဳဪဗၵဟ္ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္သၞိင္ဍဳင္ဟံသာ) က်ာ္ေဇႝာ္စႏၵာကႏၱ မခ်ဴခႝံလ၀္ဂွ္ေဟင္ အဲ သၞိက္ဂြံလၜထ႓းဏာ ပႛဲမုက္လိက္မဏိက္ကေသဲဏံရ၊၊ ႏူတမ္စုဪေကႝာတ္ ခ်ဴကုဪဟြံမာန္၊ ဒႝဲါတ၀ွ္စလာဲဟုိတ္ဗညာနဲ မၵးဒၜတိတ္အာ ဍဳင္လၢဳင္ဂွ္ေဟင္ ႐ုဲစွ္ေကတ္တုဲ ခ်ဴထ႓းကုဪရ၊၊


တႜစိင္ဗတာင္ တိတ္ဒုင္စမုက္ဟြံမာန္တုဲ ႏြံအသံကုဪသၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ တက္ကႝာေဇႝာ္မြဲ ကုဪေလွ္ပပၞိက္ မြဲတၝဲကုဪမြဲဗတံရ၊၊ ပႛဲမေလွ္ပပၞိက္၀ြံ သၞိင္မ႐ူ ခ်ပ္ပပ႐ုိက္ကုဪဗညာနဲ၊ ဒဒွ္ဏံ ဗညာနဲ ဟြံတီေကတ္ဏီ၊၊ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲတီ၊၊ ပႛဲမသုင္စဂွ္ သၞိင္မ႐ူ လသုဪစုတ္ဇုိင္ကုဪဗညာ၊ မညှကာံကံင္ ညာတ္စုတ္၊၊ ျပ၀ဂွ္ ဗညာေရာင္ ေအင္ဒုင္၊ ခါဒွ္အဲ သၨက္ေအင္ဒုင္ ႏြံဟာ မညှကာံကံင္ ဂးတုဲ ႀသံက္ဖဍံက္ဒွ္အာ၊၊ မွာေဒ၀ှ လုပ္စဂႜံင္သၞိင္မ႐ူ၊ ဟုီပႛဳိက္ မညှကာံကံင္ ဂပ္ဂလုိင္၊၊ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ညာတ္တုဲ ဟုီဒုင္ဂုဏ္၀န္စ၀္ ဟြံမိက္ကုဪဒွ္ႀသံက္ဖဍံက္၊၊ တုဲ မွာေဒ၀ှ၊ သၞိင္မ႐ူတံ ကၱဳဪစၜအာအုိတ္တုဲ ဗညာနဲမြဲ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ဟြံကုဪစၜဏီ၊၊ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ဒတဲဗညာ ပလံင္ပၱိတ္မၝးကႝာတုဲ ဒဒွ္သၠံသၞိင္မ႐ူသုီသၨင္ မကႜဳင္ဗၵမံင္ဗဒဲါကႝာဂွ္တုဲ သၠံသၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ရပ္ဂြံလ၀္သၠံရဲသၞိင္မ႐ူတံဂွ္ ဟုီထ႓းကုဪဗညာ၊၊ တုဲ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ကုဪကသပ္ကုဪဗညာ သၞိက္ကုဪဖရာဲေကႜံဇကု၊၊ ဗညာ ဂြံမိင္ဂလာန္သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲတုဲ ဓညိက္တုိန္စၜအာသၝိရ၊၊

ဒဒွ္ႏူဗတံေတံ သၞိင္မ႐ူ မလသုဪစုတ္ဇုိင္ကုဪဗညာဂွ္ မွာေဒ၀ှ တီအာတုဲ ဟြံမိပ္ပႛဲစုိတ္၊ ကုဪသၞိင္မ႐ူ ကလအ္ဗညာ၊၊ ဗညာနဲ ဂုိင္ေကတ္အေပါတ္ကလအ္ဗၨၜသၞိင္မ႐ူတုဲ သၞိင္မ႐ူကုဪတလေမႀသှ ကတုဪစၜအာရ၊၊ အဏံတုန္ ဗညာ မင္ကာန္စှ ဘ၀္မည္ မသုိက္ ခ်ပ္စင္ျခင္ရ၊၊ ပူဂုဪ၀ြံ စုိတ္သၞာ္ႏြံ၊ လၞဳဟ္ ပမႝိဟ္ပလး၊ ႀကၜ ပလုီကေတာ၀္မတ္ပႜန္၊၊ ဒးအလုိက္ ျပ၀မေဇႝာ္ မသၸပ႐ုိက္ကုဪပုဦေရာင္၊၊

ပႛဲမမံင္တၜဂွ္ သၞိင္မ႐ူ ေကာ္ဗညာ၊ ေစွ္ေ၀င္ဗရးပါင္ဗၵ၀္၊၊ ဇကုအဲ ဟြံမိပ္ ႀကၜ အဲ သအာပႜန္ ဗညာဟုီ၊၊ ပႛဲဂွ္ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ဟုီကုဪဗညာ၊ ညးမေကာ္ပုဦထုဲဓ႐ုဲသန္၊၊ လအာမြဲ သအာဂွ္ အာမိပ္ စၜမိပ္ ဂပ္ေဂါ၀္အာ၊၊ သအာ ဒွ္ဗယိညးဂွ္ ဟဂပ္ေဂါ၀္အာ၊ သာ္၀ြံ သၞိင္ဇိပ္ၿဗာဲ ဟုီ၊၊

ႏူမညှကာံကံင္ ေစွ္စုိပ္ဍဳင္ဒလတုဲ ကုဪတုိန္ဟုီကုဪဗညာ၊ ဆလၢဳင္ စုိပ္တုဲ ဂတဂွ္ သၨဳိင္အဲရ ဂး၊၊ ဗညာ မိင္တုဲ ေကာ္ မင္ကာန္စှ၊ စင္ျခင္ရင္သၠံ၊၊ ပေငၝာံမုတၱမ ဒးဟာ၊ ဖာသီ သၵးဟာ၊ ဆလၢဳင္ မမံင္ သၵးဟာ၊ ဟုီဂွ္ရ၊ ပုဦသၞာန္ေဒ၀တၜပၞင္ဍဳင္ဗေဂါကႜာ မင္ကာန္စှ ပတီ၊၊ တုိင္ေလၞင္ႚကရာဇ္တမႜာ မစှေရင္ဂွ္ ႏြံတၜ၊၊ ပသာ္ႚကရာဇ္တမႜာ မစှေရင္ေရာ ဗညာသၞာန္၊၊ သႜဳဲ ဒါတ္တရှဇေမႝာ္ခေတွ္မြဲကႛပန္ကႜင္၊ ပႛဲသႜဳဲဂွ္ ေဖ်ဟ္အကၡရနာံ၊ ဗဇၜဗဗာင္န၀ျဂဟာ၊ ဇၞာပ္တရင္ဍဳင္ ပုင္ခ၀္ကႜံဒၥာံ၊ ပႛဲသၝိမံင္ေလ၀္ကုီ၊ သုီကြာင္႓ဲယုိဟ္တ႟န္ ဓုပ္သၝၜ ပၠၜျမေမာ၀္ စုတ္ပႛဲဂွ္ ဗလိေဒ၀တၜတုဲ ပုဦအာဗပုင္ဗပင္ ပါင္တရင္ဍဳင္ေဗၢာ၊ ေပႝာ၀္ထာန္ပိစြံ ပုဦမဟုီဂွ္ ေလၞင္ဂလာန္ေဒ၀တၜမထ႓းကုဪပုဦ ပေငၝာံပဗက္တုဲ တုိင္ခႝပ္သကပ္ပုဦ ဟြံဍဳိက္ေပင္ဂွ္ ႏြံဟာ၊၊ ကသပ္၀ြံ ဒးသန္ရ ဗညာဂး၊၊

တုိင္အစှေရင္မင္ကာန္စှ မဟုီဂွ္ ျပဳေျပင္စှေရင္ပူဇၜသၠာ ပဗက္ဇှအုိတ္တုဲ တၝဲဂႜဳ ဆမတ္သႜိင္ဒွ္ ဗညာ မင္ကာန္စှ ဘ၀္မည္ ညးပိ အာဗပုင္ဗပင္ရ၊၊ သုီညးပိ အာစုိပ္ ဓာတ္ေသာ္မုဟ္တၜတုဲ ဗညာ ပတၱာရာဓနာ၊ မုတၱမ ဖာသီ လၢဳင္ အနက္ထာန္ပိစြံ၀ြံ ရာထာန္မြဲ အဲဍိက္ အာမံင္တုဲ ေသၢာံဒွ္ႚကရာဇ္၊ ေသၢာံဗဂုဪသာသနာတှလမႝဳံကုပုိန္ညိေရာ၊၊ ေဒ၀တၜတံ စႏွ္ထ႓းကုဪကုအဲဍိက္ညိ၊၊ ေလၝာ၀္ဓာတ္ေသာ္တုဲ သုီညးပိ အာစုိပ္တရင္မုက္ၾကဳက္၊ မိင္ၿဗၜမြဲ ဗ၀ုဲေကာန္ ...
ကုဲတလုဲဒးဗန္၊ . . . ထာန္ေဒၞပ္က်ာ္ပန္၊ . . . ဂႜဳမပႜန္ျပဟ္၊ . . . ဂွ္ေရာင္ဒွ္သၞိင္၊၊
မိင္ဂလာန္ဂွ္ ဘ၀္မည္ သၞာန္မင္ကာန္စှ၊ မူဒႝဲါ ဒွ္ေဒၞပ္က်ာ္ပန္ေရာ၊၊ က်ာ္ကကၠဳသန္ ေဒပ္ခစုန္၊ က်ာ္ေကာနာဂုီ ေဒပ္သနာ၊ က်ာ္ကႆပ ေဒပ္ဓမင္က႐ုိန္၊ က်ာ္ႀတဲမွာရေဂါတမ ေဒပ္ဓာတ္ေသာ္၊၊ ပႛဲေဒၞပ္က်ာ္ပန္ဂွ္ ဍဳင္လၢဳင္ရ မင္ကာန္စှဟုီ၊၊

တုဲ ေကႜံတရင္မုက္ၾကဳက္၊ အာတရင္မုဟ္တၜပႜန္၊၊ ၿဗၜမြဲ ဗ၀ုဲေကာန္ကုီ၊ တုဲ ဒေယွ္ဗလွိင္ေကာန္ ...
အုဲတလုဲခတုိက္၊ . . . ငၝဲငၝဲဆုိက္က္၊ . . . လၞဳဟ္တြာ္တုိက္၊ . . . ရာန္ဍဳိက္ေကာန္စိင္၊ . . . ေကာန္စိင္စဓၿမိင္လွာ၊ . . . ဇုိင္ဓာတ္ေကသာ၊ . . . မအာစုိပ္ျပဟ္၊ . . . ေရာင္ဂြံဒွ္သၞိင္၊၊
ဂလာန္၀ြံေလ၀္ ဍဳင္လၢဳင္ကုီရ မင္ကာန္စှဂး၊၊

ႏူဂွ္ အာတရင္စာတေလွဟ္၊၊ ၿဗၜမြဲ ဒေယွ္လတုိင္ေကာန္ ...
တုသတုတု၊ . . . သမွမသၨဳင္ဂြဳ၊ . . . အႏုထာင္ပၠၜ၊ . . . မႝိဟ္ေဒ၀တၜ၊ . . . မစၜဇုိန္ကုဪ၊ . . . အ၀ုဪမဂႜဳ၊၊
မင္ကာန္စှ ခါမမိင္ ဟုီပႜန္၊ ယာံပုဦ စုိပ္ဍဳင္လၢဳင္ မႝိဟ္ကုီေဒ၀တၜကုီ ဒးပတိတ္ျဒဟတ္ကုဪပုဦေရာင္၊၊

ႏူဂွ္ အာတရင္ေဒၝါ၀္ဍဳင္၊ ၿဗၜမြဲ လတုိင္ေကာန္ ...
ဒိင္သဒိင္ဒိင္၊ . . . ေကာေကာန္သၞိင္ဍဳင္၊ . . . ယၞဳပန္ပညဳင္၊ . . . ဍဳင္ဂွ္စုိပ္ျပဟ္၊ . . . ေရာင္မဒွ္သၞိင္၊၊
မူဍဳင္ ယၞဳပန္ေရာ ဗညာသၞာန္၊၊ ဍဳင္လၢဳင္ဂွ္ ဒွ္ယၞဳပန္ရ မင္ကာန္စှဂး၊၊ ယၞဳပန္ဂွ္ ေပါကၡရ၀တှမြဲ၊ ႀတိကုံဗမြဲ၊ ရမၼနာဂုဪမြဲ၊ အသှတၪၥနာဂုဪမြဲ၊ ၀ြံ ယၞဳပန္ရ မင္ကာန္စှ ပတီဗညာ၊၊

ႏူဂွ္ အာစုိပ္တရင္မေလာဲ၊ ၿဗၜမြဲ သာ္၀ြံမဒေယွ္ ...
ဗဂုီတြာ္သုီ႓ါ႓ါ၊ . . . ဂလာန္ဒွ္ကႜာ၊ . . . ၾကဳတ္ဏာပေကတ္၊ . . . ေကတ္တုဲဒွ္၀ါတ္၊ . . . ၿပာ္သ၀္တြာ္လၧန္၊ . . . ဍဳင္လေဂါ၀္ပန္၊ . . . နာဲအာညန္ျပဟ္၊ . . . ဂွ္ေရာင္ဒွ္သၞိင္၊၊
မိင္ဒြက္ဂွ္တုဲ ဗညာ သၞာန္၊ မုဂလာန္ေရာ၊၊ ဂလာန္ကႜာဂွ္ ေနာ္က်ာ္မွာေဒ၀ှ မျပဳေျပင္လ၀္ ေကာန္တလကႜာ ဟြံေသင္ဟာ၊၊ ဂလာန္ညးမျပဳေျပင္လ၀္ဇကုကႜာဂွ္ ခုိဟ္ေလ၀္ လၸေကတ္စ၊ ဟြံခုိဟ္ေလ၀္ လၸေကတ္စ၊၊ ေဒ၀တၜမကုဪဟုီဍဳင္ေလၢာ၀္ပန္ဂွ္ ဍဳင္လၢဳင္ရ၊၊ ေလၢာ၀္ႏြံပန္၊ ေနရတိဂွ္ ေလၢာ၀္ဗှဗႜဲ၊ အဂႝဲဂွ္ ေလၢာ၀္တလဲ၊ ႚသာန္ဂွ္ ေလၢာ၀္ဘာျဒင္၊ ဗာယပ္ဂွ္ ေလၢာ၀္ပံက္၊၊ ၀ြံ ေလၢာ၀္ပန္ရ၊၊

ႏူဂွ္ အာတရင္ဖ်ာနန္၊ ၿဗၜမြဲ ဗ၀ုဲေကာန္ ...
အုဲတလုဲတင္ဂြါ၊ . . . ဇုိင္ဓာတ္ေကသာ၊ . . . မအာစုိပ္ျပဟ္၊ . . . ဟံင္သာဒွ္ဍဳင္၊၊
မိင္ဂလာန္ဒြက္ဂွ္ ဗညာ သၞာန္၊၊ မင္ကာန္စှ ပတီ၊ ဂလာန္ပုဦကႜဳင္ဗပုင္ဗပင္ သုီႀတၜတရင္၀ြံ ေဒ၀တၜ သၞိက္ကုဪပုဦေစွ္လၢဳင္၊၊ ဂလာန္တံကုဪကႝတ္တုပ္ ေစွ္ဒွ္ဍဳင္လၢဳင္ဖအုိတ္၊၊ ညံင္ပုဦေသၢာံစုိပ္လၢဳင္ဂွ္ ခ်ပ္ရ မင္ကာန္စှ ပတီဂွ္ရ၊၊

ဣ၀ြံ ဒွ္ဟုိတ္ဗညာနဲ မၵးဒၜတိတ္အာ လပၚဍဳင္လၢဳင္ရ၊၊ အစှေရင္မေပၠာံေပၠ၀္မႝိဟ္သရာဲဂၞံင္ စိင္ေခ်ဟ္၊ အစှေရင္မဇက္ဒၜတိတ္အာဂွ္ ဟြံခ်ဴထ႓းကုဪရ၊၊ တန္ေကႜံဆ၀ြံကႜာ၊၊