Wednesday, February 18, 2009

ဗညာမသာန္

မာန္ဒိန္မနိက္ရတ္ ေလၝာ၀္ပတီရ၊၊ "ကာလမသာန္ ဒံင္ကၞိန္ဍဳင္ လုပ္အာဂွ္ ဂြံခုိဟ္မံင္ကုီရ၊ ဂြံဂစုိတ္ဗၞာ ခ်ဳိတ္ေထာံ ဗြဲမဂႜဳိင္၊ ဗုဪပႝာန္ ဟြံဂတာပ္ထပ္ေကာံသၞဟ္ရင္သၠံဏီ ဟုိတ္ႏူဒစုက္ပၞတ္ စံင္ဍဳင္တုိန္ေရာင္ ဗၞာဂြံညာတ္ဇကု ဂြံတီကႜဳင္ဆညးမြဲ၊ ေကတ္ဗုဪပႝာန္ ဂြံထပ္ကႜဳင္႐ုီဂွ္ေရာမွဲ၊ ကေလင္လုပ္ဗတုိက္ဂွ္ေရာမာန္၊ ဒးကေလင္ဒပ္ကႜဳင္ဂွ္ေလ၀္ လုတ္မံင္ရ၊၊ လပၚဗုဪပႝာန္ဗၞာပႜန္ဂွ္ မင္ရာဲကယ်၀္ဆြာ ခ်ဳိတ္တုဲ ဒွ္ဗုဪပႝာန္ဗတုိက္ေခႜ၀္ဇကု၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ မၝဳိဟ္ဂႜဳိင္၊၊ ဥပၸမာညံင္စိင္ေစွ္ေကႜင္ ၿဂိပ္အာ နအေစာံျဒဟတ္ ပဒုိအ္ဟြံမာန္၊၊ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ အာတ္ဒုင္လ၀္ရာဇာဒဏ္ မြဲ၀ါရအၜ၊၊ သၞီဗုဪနာဲဒပ္သုီမသာန္ ကုဪေကႜာန္ေကင္ကာေခႜ၀္ဒုဟ္မြဲ၀ါညိ၊၊ ဗုဪပႝာန္ ဂြံမၝဳိဟ္ဂႜဳိင္၊၊ တုပ္စိင္မွ၀္ မလုပ္ဇုဪရင္သၠံ အဲဍိက္ ဒုင္လ၀္မြဲ၀ါညိ၊၊"

ႏူတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ မဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ ကုဪဒုဟ္အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္ရ၊၊ တုဲႏြံအသံ ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ ကုဪဇက္ပႝာန္ တုိန္အာဗတုိက္ဍဳင္လၢဳင္ ညံင္ဂြံရ၊၊ ယ၀္ဇက္ကေလင္ကႜဳင္မြဲ၀ါပႜန္မၢး ဂစုိတ္ကုဪအုိတ္ဒေတာ၀္ေဍံ၊၊ သၞီဗုဪနာဲဒပ္မသာန္ကုီ ေလၝာ၀္ပ၀တ္အာတုဲ ဇက္ပႝာန္တုိန္အာ ပႛဲပႝာန္ဗၞာ ကာလဗတံ၊၊ သၞီဗုဪနာဲဒပ္မသာန္ ဟုီကုဪရင္သၠံတုဲ မသာန္က်ဳိင္က်၀္ဇကု ယာတ္ထၞိင္ကႛဳိပ္ ရပ္ေကတ္သၨင္တဲ႓ါရ၊ ဒံင္တုိန္လတူကၞာင္ဍဳင္တုဲ ဂေဍင္ဗာ္သရာဲဗၞာတံ ခ်ဳိတ္ဗႝတ္မြဲလၝီရ၊၊ ဗုဪပႝာန္မည္ ထပ္ဗက္တက္ထကးလုပ္အာဂြံ၊၊

လပၚဗုဪပႝာန္ဗၞာ ဗာ္ထပက္တက္ရင္သၠံ တ၀္ေစႝဟ္ ဗြဲမသၞဟ္အရထရ၊၊ ဗၞာခ်ဳိတ္ကာလဂွ္ ႐ုိဟ္လၞိဟ္ဂႝန္ဟြံမာန္ရ၊၊ ဒုင္ပႝာန္မည္ဟြံမာန္ ထကးျပးဇးအာရ၊၊ ဗုဪပႝာန္မည္ တက္ဂြံဍဳင္လၢဳင္ရ၊၊ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ေလ၀္ ဟြံတီဇကု လကုိတ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္၊ စုိတ္ဟြံတန္ဒွ္ယုတၱိရ၊ ေစွ္ဂြံဂႜဳင္တုဲ ဒၜအာဇကုမြဲဓ၀္၊၊

လပၚဗုဪပႝာန္မည္ ထေဍင္ဗာ္ ဂစုိတ္ဗၞာ ခ်ဳိတ္ဗြဲမဂႜဳိင္၊၊ မသာန္ညးမြဲဂွ္ ရပ္သၨင္တဲ႓ါ ဆင္ေစွ္ဂႜဳင္၊ ထေဍင္ဗာ္ဗၞာ ပႛဲဂႜဳင္၊ ခ်ဳိတ္႐ုိဟ္ဗႝတ္ဟြံမာန္၊၊ ဗၞာတုီဒကးဒၜအာဂတဂွ္ ဂြံမိင္ဂႜဳင္ရဲဗၞာလက္ႀကၜဒကးတုိန္ကႜဳင္၊ သမၱီဂး ဂႜဳင္ဗုဪပႝာန္မည္ထေဍင္ကႜဳင္တုဲ ဂႜဳင္ကုဪဂႜဳင္ ေ႓တ္ညးသၠံ ျဗမ္ဗြဲမဂႜဳိင္ရ၊၊ ဗၞာတႝီဍာ္ ခ်ဳိတ္ဗြဲမဂႜဳိင္၊၊ လၝဳဪဂွ္ ထလာ္တုိန္ဂြံသင္ ဒၜအာကုီ၊၊ မသာန္ညးမြဲ ထေဍင္ဗက္ဗာ္ဗၞာ အာဂြံထပွ္တၝဲရ၊၊ ဇြဗၞာ ခ်ဳိတ္ဟှအာစုိပ္မွာသၞိတ္ ဟြံတီလၞိဟ္ဂႝန္၊၊ မသာန္ ရပ္ဂြံနင္ဗၞာဂ်ဳိင္င္ မသုန္ကႜံထပွ္ေစွာ္ သုီဂႜဳင္ထပွ္ပႜန္၊၊
မသာန္ ဟုီကုဪဗၞာဂမႜဳိင္ရ၊ " ဒဒွ္ဗညာလၢန္အိန္ ဟုီပတီလ၀္ေကာန္တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဟုီဂး သရာဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ႏြံသတိညာန္ပညာေကြံ ခုိဟ္ေလာန္ႏူဗညာလၢန္အိန္ဏီဂွ္ ဇကုအဲဏံရ၊၊ ယၞဳဂး မသာန္၊၊"
ဗၞာ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ ေဖက္ဒဇပ္ဇတ၀္ ထံက္ကလုဪ ေလၝာ၀္ေစွ္သုီညးဖအုိတ္၊ တုဲထုိင္သးတၜရ၊၊ " ပုိယ္ဍိက္ညးဂမႜဳိင္ ဟြံဂြံတီဆညိ ဒဒွ္တႜအဲ ဒွ္မႏုႆ၊၊"
မသာန္ မိင္တုဲသၞာန္တၜရ၊ " ရဲၟတံ သမၱီဂး အဲဒွ္ညးဂွ္ေရာ၊၊"
" ပုိယ္ဍိက္ညးဂမႜဳိင္ သေလွ္ဂး တႜအဲ ဒွ္ေဒ၀တၜဟာ၊၊ ညးမႝဳံကုဪဣဓိတံ မကႜဳင္လေဒါံပုိယ္၊ " ဗၞာတံဂမႜဳိင္သၢးရ၊၊
မသာန္ ဂြံမိင္တုဲမိပ္စုိတ္ရ၊ တုဲစကာဗၞာ ေကတ္ဂႜဳင္ ေစွ္ကႜဳင္ ပလံင္စုိပ္ဍဳင္လၢဳင္ရ၊၊

ပႛဲကာလဂွ္ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ သုီဗုဪပႝာန္ဂမႜဳိင္ ဒကး၊ ဗုဪပႝာန္ ျပးအာ၊၊ ကာလဂွ္ အာစုိပ္ဍဳင္ျပန္တုဲ ဗၞာတံ လကုိတ္စုိတ္ ေဖက္ဒၞံင္မသာန္ဏီ၊ လကုိတ္ေဖက္ျပးဇးရင္သၠံ ဟြံဂြံလုပ္ေကာံညးသၠံရ၊၊ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဒၜတုိန္သင္ ဂြံစိင္မြဲ ကုဪဗၞာတံကႜံျပင္ ပရဟ္ေျဒပ္ဒၜသုီဗတံတၝဲ ဒုဪစုိပ္ဍဳင္အင္၀တုဲ ခ်ပ္တၜရ၊၊ " ႏူကုဪပပႝာန္ကုဪမည္ကႜဳင္တုဲ ဟြံဂြံဒကးျပး ညံင္အလန္ဏံမြဲ၀ါဏီ၊၊ ခါရ ခ်ပ္ပပႝာန္အာပႜန္ ညာတ္ဂးဗၞာခ်ဳိတ္ေထာံ ဗြဲမဂႜဳိင္၊၊ " ခ်ပ္တုဲ ဍဳိန္စုိတ္တၜရ၊၊

ပႛဲကာလမသာန္ ဇက္အာတက္ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဒကးအာ ဂြံဇႝးတုဲဂွ္ သၞီဗုဪနာဲဒပ္သုီရဲရးမည္တံဂမႜဳိင္ ထုိင္သးမသာန္ ႏြံသတိညာန္ပညာမၝဳိဟ္ဂံင္သၠာ ခုိဟ္ႏူဗညာလၢန္အိန္ဏီ၊၊ ခါမသာန္ ကႜဳင္စုိပ္တုဲ ေကတ္ဗၞာမသုန္ကႜံထပွ္ေစွာ္သုီဂႜဳင္ထပွ္ ေပႜာပ္နင္တြာဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္၊၊ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္ရ၊၊ တုဲ ဟုီထုိင္သးတၜ၊ " မသာန္ဏံ ႏြံသတိညာန္ပညာေကြံ ဂံင္သၠာ လုပ္လၞိဟ္ဒွ္ကႝတ္သရာဲ ဂြံမႝိဟ္မြဲရ၊၊ ပစႝးဗညာလၢန္အိန္ဂြံရ၊၊ " တုဲ ကုဪအေပါတ္ဥပေဘာဂပရိေဘာဂ သမၸတိျဒပ္ဗညာလၢန္အိန္ ကုဪမသာန္ဖအုိတ္ရ၊၊ တုဲ ကုဪမသာန္ ဒွ္သၞီျဗာတၳ႓တုဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဇက္ပႝာန္ ကေလင္အာ ဍဳင္ဟံင္သာ၀တှရ၊၊

ေလၞင္ဒဒွ္တ၀ွ္စလာဲပ႐ူပရာဗညာမသာန္ တုဲဆ၀ြံရ၊၊