Friday, December 28, 2007

မသာန္

ခိင္တုန္... သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၇၈၃-၇၈၄။ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံတီဂး မင္ရာဲကယ်၀္ဆြာေကာန္သႛဳိက္ဖ်ဳန္ၿဂဳိဟ္ခ်ဳိတ္အာတုဲ ကၱဳဪဒွ္ေပႝာတ္ ဗြဲမေလာန္၊ တုဲႏြံအသံဗကန္ကုဪခါန္ပႝာန္တုိက္ ပႝာန္ဂႜဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္ သဗၺအေပါတ္ သဗၺလြဟ္အုိတ္သုီတုဲ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ပႝာန္ကႜဳင္ခါဂွ္ နကုဪေပႝာတ္၊ ကုဪဒှေဖ်ံနင္ ဗုဪမႝိဟ္ႀတဳံသုီဖအုိတ္၊ ဆမႝိဟ္ၿဗၜ တႜညးဟြံကုဪေကတ္နင္၊ ကုဪဇက္ပရွ္ေစွ္ကႜဳင္ ဂႜံင္တာံမင္ရာဲကယ်၀္ဆြာမကႜဳင္ဂွ္ရ။ စုိပ္ဍဳင္ေသင္တုဲ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ကုဪသရာဲလုပ္တက္ေကတ္ဍဳင္ ဒုဪကုဪပိ၀ါဂွ္ေလ၀္ ဟြံဂြံ။ သၞီအ၀မင္သှ ကုဪမင္ဗဗုိန္လ၀္ဍဳင္ေသင္ ဂြံဒုင္ဒ၀္ ဗတုိက္ရင္သၠံ ဗြဲမသၞဟ္ရထ၊ ဗၞာေဒါမ္ခ်ဳိတ္မံင္ ပႛဲထ႟ဳိင္ဍဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္။ ႏူသၞီအ၀မင္သှ ညာတ္ဗၞာယုိက္ပႝာန္တိတ္ႏူကၞာင္ဍဳင္တုဲ ေကႜာန္လိက္ ကုဪလုပ္ပၱီ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ရ။ လၸာ္မႝိဟ္မေကတ္ဏာ လိက္အ၀မင္သှ အာစုိပ္ဍဳင္ဟံသာ၀တှတုဲ ေကတ္လိက္ ေပႜာပ္ဏာကုဪေသဏာပတိရ။ ေသဏာပတိတံ ေပႜာပ္ကြာဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ အတုိင္ဂလာန္တၞံသာ္ရ။ ခ်ဳိန္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တီေကတ္သာ္ဂွ္တုဲ စှေရင္ျပဳေျပင္ ပႝာန္ဂႜဳင္ပႝာန္တုိက္ ကုဪအာ႐ုီဍဳင္ေသင္ရ။ ။

ပႛဲကာလဂွ္ ႏြံသမဏမြဲဇကု၊ လက်ာ္သာန္ ဂးယၞဳ၊ ပဂမွှ မံင္ဘာသ၀္ ဂြံပိ၀ွ္ရ။ ပတႜလြဟ္တဲ မၝဳိဟ္စုိတ္ၿဂဳိဟ္သၠာတ္၊ ဟြံဒးစုိတ္ဗေတာန္လိက္ ဒးစုိတ္ဆပြမဒွ္သရာဲ။ ကတ္ကြတ္လြဟ္ သုီလက္ပႜဳဲလက္ဗန္ ၿပဳဪအာဖအုိတ္တုဲ စုိပ္အခိင္သ၀္တၝဲ ေ၀င္ဆလက္ပႜဳဲလက္ဗန္တံဂွ္ရ အစာဥပဇ်ွာဲတံ ဗၵဳိအ္ေရာကလင္။ ႏြံပယ်ာံမြဲတၝဲ လက်ာ္သာန္ ဟုီကုဪသင္ဂမႜဳိင္ ``သၞီလၢန္အိန္ခ်ဳိတ္တုဲရ၊ ပႝာန္ဗၞာ ဇက္ကႜဳင္အလန္ဏံ အဲ ရာံတိတ္ ဒုင္ဗတုိက္ဒပ္ဗၞာ ကုဪထကးအာညံင္ဂြံ´´။ ဘိကၡဳသင္ မဒွ္သဟာဲတီညာတ္တံဂွ္ ဟုီကုဪလက်ာ္သာန္ရ၊ ``ရာံတိတ္ေထာံဂွ္ေလ၀္ခုိဟ္၊ ပဂမွှ မံင္ဟြံကတ္ဗေတာန္ သမဏဓရ္သာ္လုဪ၊ ကတ္ဆကြတ္ဗတုိက္၊ ရာံတိတ္ ကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ ေကႜာန္ေကင္ကာသၞီညိရ ေသၢာံႏြံယႆပတ္´´။ လက်ာ္သာန္ ဂြံမိင္ မိပ္စုိတ္ဗြဲမေလာန္ရ။ တုဲဟုီဂး``ကုဪဒွ္ညံင္ပါင္တႜအဲညိ၊ ယ၀္ရပုဦ ဂြံဒွ္သၞီတုဲ ပုဦသကႜဳင္ဂႜဲါသဟာဲတံဂမႜဳိင္´´လက်ာ္သာန္ ဟုီကုဪဂမွှဒေဒွ္ဒယွ္သာ္ဂွ္တုဲ တုိန္အာပၱီသင္ရာဇာဂဏ၊ ဟုီဂး``အဲဍိက္ သရာံတိတ္ အာဒုင္ေကင္ကာပႝာန္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ရအၜ´´။

သင္ရာဇာဂဏ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္၊ တုဲဟုီဂး သမဏသာန္ဇကုဏံ မၝဳိဟ္ျပဟ္ေျပဟ္သန္၊ ကာလေဍာတ္တ္ဂွ္ အစာထေဍင္တက္ ေျဒပ္ဒၜတုိန္အာ လၱဴကၞှ တုပ္နဲဗဂဲထေဍင္ကႝိရ။ ရာံတိတ္ ေကႜာန္ေကင္ကာသၞီဂွ္ ခုိဟ္ရ သဂြံႏြံယၞဳ ဗ႐ုအာ ဗြဲဂတ။ သင္ရာဇာဂဏ ေဖ်ံကုဪရ။ ခါလက်ာ္သာန္ ရာံတိတ္တုဲ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ ေကာ္ဂး မသာန္တုဲ သင္ရာဇာဂဏ ေကတ္ဏာဇကုမသာန္ ကြာဲဇကုကုဪတႜညးရာဇာဓိရာဇ္။``ယြံမၝဳဪတႜအသံထ၀္ မသာန္ဏံဂွ္ ဒွ္ဂမွှဒၞံင္ပႛဲအရွာံအတၱမဘာ၀ စုိန္သၠဳီပႛဲလြဟ္တဲ သၞိက္မိက္ဂြံကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ ဒုင္သၨဳိင္ဗတုိက္ကုဪဗၞာ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ ကုဪအတၱမဘာ၀ ေပႜာပ္နင္ဇကု ကြာဲကုဪတႜမၝဳဪအသံထ၀္ရအၜ´´။

ႏူတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္ရ၊ ေထာံမတ္ရံင္လကၡဏမသာန္ ညာတ္ဂးဒွ္သရာဲဂြံ။ တုဲသၞာန္မသာန္ရ၊``ေဗွ္ စြံစုိတ္ဒုင္သၨဳိင္အဲဟာ´´။ မသာန္ေလၝာ၀္ပၱီရ၊ ``ဆဇကုအဲဍိက္ ပတြဳဪႏူဂြံမိင္ ဗညာလၢန္အိန္ခ်ဳိတ္တုဲ အဲဍိက္ ဟြံမိပ္စုိတ္ေကြံေကြံရ။ ရာံတိတ္ ကႜဳင္ကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ စြံလ၀္စုိတ္ဒုင္သၨဳိင္ဗတုိက္ကုဪဗၞာ ညံင္ဂြံရအၜ´´။ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္တုဲဒးစုိတ္ရ။ တုဲကုဪလာပ္ပႆကာ မပၱံဂႜိက္ယာတ္ ကုဪမသာန္ပိကယ်ဳိင္။ တုဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ယုိက္ပႝာန္ဂႜဳင္ပႝာန္တုိက္ အာစုိပ္ဍဳင္ေသင္၊ ဗုဪပႝာန္ဍဳင္မတၱမကုီ သုီဗုဪပႝာန္စွ္႓ါကႛဳိပ္ဍဳင္ ကႜဳင္သၞဟ္ေကာံဒွ္မြဲတုဲ၊ သၞီအ၀မင္သှ တိတ္သှကႜှတႜညးရာဇာဓိရာဇ္။ တုဲကြာဲအေပါတ္ေခ်ံ တာံတႜညးဖရင္မင္ဂံင္မကုဪလ၀္ဂွ္၊ တုဲေလၝာ၀္ပတီ ဂလာန္မဂြံဗတုိက္ဗၞာ တၞံသာ္ရ။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဟုီထုိင္သးအ၀မင္သှ ဗြဲမေလာန္တုဲ ပတိတ္ကယ်ဳိင္အေပါတ္ဂႜိက္ယာတ္လစိန္မက်ဳိင္နင္ဂွ္ သုီထးထ၀္ ကုဪကုအ၀မင္သှရ။ တုဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဇက္ပႝာန္အာေဖ်ံဗဒုိပ္ ပႛဲကုဪထာန္တေလာတ္ ေသၝာဲႏူပႝာန္ဗၞာ ဗႝတ္႓ါကႜံရာဲ။ တုဲစှေရင္ျပဳေျပင္သၞီဗုဪနာဲဒပ္ ကုဪဇက္တုိန္အာဍဳင္လဂုင္၊ သၞီသာံျပာပ္မြဲဗုဪ သၞီျဗထ႟ဳိတ္မြဲဗုဪ အမာတ္မသမန္မြဲဗုဪ သၞီေယာဂရာဇ္မြဲဗုဪ သၞီသာံေလွက္မြဲဗုဪ သၞီအာယမႏၵယာမြဲဗုဪ သၞီသာံဖႜာတ္မြဲဗုဪ သၞီဥပါကံင္မြဲဗုဪ သၞီပဒုမၼမြဲဗုဪ သုီဖအုိတ္ဒွ္ပႝာန္ဒစိတ္ဗုဪ ဂုိင္ေကတ္မြဲဗုဪမြဲလွက္ သုီဖအုိတ္ဂွ္ ဒွ္မႝိဟ္ဒစိတ္လွက္ရ။ စိင္မြဲလၝီ ေခ်ံပန္လၝီ ကုဪသၞီျဗထ႟ဳိတ္ ေကတ္ဏာမသာန္ဒွ္ဒပ္ဂတမုက္။ ခဏဂွ္ ေသဏာပတိသၞီဗုဪနာဲဒပ္အုိတ္သုီ ဟုီဂး ``မသာန္ဏံဂွ္ သင္ရာဇာဂဏ ဟုီလ၀္ စုိတ္ၿဂဳိဟ္သၠာတ္ စုိန္သၠဳီပႛဲလြဟ္တဲ၊ ကိတၱိယသဒယွ္တွ္ဒၞံင္ဂွ္ ဒွ္ေကြံညိဟာ၊ သဂြံညာတ္တဲအလန္ဏံရ´´။ ခ်ဳိန္ကာလဗတံ မသာန္ဟုီကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံရ၊ ``အဲဍိက္ အာတ္ဓလေကတ္ဍဳင္လၢဳင္ ပႛဲဗတံဏံရ၊ ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံညးဂမႜဳိင္ ႐ုီဗက္လုပ္အာညိ´´။ ခါမသာန္ ဟုီလ၀္အခိင္တုဲ စုိပ္ကာလဗတံ ဗုဪပႝာန္ဟြံစုိပ္သၞဟ္ရင္သၠံဏီ မသာန္ ရပ္ဂြံျဇင္႓ါတဲတုဲ ဒံင္တုိန္ကၞာင္ဍဳင္ ထေဍင္ဗာ္ဗၞာခ်ဳိတ္ဗႝတ္မသုန္ကႜံရ။

လၸာ္ဗၞာမမင္မြဲလ၀္ဒႝဲါဂွ္ ဟြံတီဇကုဗုဪပႝာန္မကႜဳင္ဂႜဳိင္ဟာေအာန္ဟာ ဒၜေစွ္ႏူဒႝဲါဂွ္အုိတ္ရ။ မသာန္ ေကတ္ပၞတ္ဒစုက္ေထာံသၝိပဲႛဍဳင္ဂွ္ လ်းပၞတ္တၞးတုိန္္။ ဗမာတံ ဟံြညာတ္ဗုဪပႝာန္မန္ ဆမသာန္ညးမဲြ။ ရဲဗမာ ကေလင္တုိန္မဲြ၀ါပႜန္။ မသာန္ ဟံြညာတ္ဗုဪပႝာန္မန္ မတုိန္အာအတုိင္မဟုီလ၀္ဂွ္။ မသာန္ညးမဲြဓ၀္ ညာတ္ဂးဟံြမာန္တုဲ၊ ထလွာ္ေစွ္အာနဴကၞိန္ဍဳင္ ၿဂိပ္အာဂႜာဲ သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံရ။

လၸာ္ဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံတီဂး ဗုဪပႝာန္မည္လုပ္ဓလဍဳင္ ကုဪသရာဲတံတက္ဖမ္ပတီတုိန္။ ကုဪစှေရင္ဗုဪပႝာန္ တိတ္အာဗတုိက္ကုဪမည္။ ပႛဲကာလဂွ္ ဂံြဗတုိက္ဗာ္ရင္သကံ ဗဲြမသၞဟ္ရထ။ ပႝာန္မည္ေအာန္ဒုင္ဟံြမာန္တုဲ ဒကးအာစုိပ္ဗုဪပႝာန္ေဇႝာ္။ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တီသာ္ဂွ္တုဲ ေပႝာတ္ဗဲြမေလာန္ရ။ တုဲႏံြအသံ ကုဪေကာ္သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ လုပ္ကႜဳင္တုဲ သၞာန္ရ၊ ``မႝးတံ ဇက္ပႝာန္ လုပ္ဗတုိက္ဍဳင္လဂုင္ အလန္ဏံ ဟုီဂးဗတုိက္ေကတ္ညံင္ဂြံ။ ကႜဳင္ပပြသာ္ဏံ ေဍံဟံြ႓က္တၝဲဏီ ဒကးကုဪဗမာ ဒးကေလင္ကႜဳင္။ ပဗုဪပႝာန္ကုဪလကိုတ္စုိတ္သာ္ဏံဂွ္ ဒုဟ္မႝးတံ ပသာ္လွဳဪေရာ´´။

သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ ေလၝာ၀္ပတီရ၊ ``ဒဒွ္ပိုယ္ဍိက္က်ာ္ဂမ်ိဳင္ ဒကးကႜဳင္အလန္ဏံဂွ္ ဟုိတ္နဴမသာန္မဟုီပတီလ၀္ လုပ္ဓလဍဳင္လဂုင္ ကုဪပုိယ္ဍိက္က်ာ္ဂမ်ိဳင္ ညးဂမိႜဳင္ဇက္ထပ္လုပ္အာ မသာန္ဟြံဂြံမင္ဗုဪပႝာန္ကုဪသၞဟ္သၞန္ရင္သၠံ၊ မသာန္ ဒံင္တုိန္အာ လုပ္ထေဍင္ဗာ္ဗၞာ ဆဇကုမြဲ ဗုဪပႝာန္ဟြံဂတာပ္ကႜဳင္စုိပ္ဏီ မသာန္ ဓရက္ဒစုက္ပၞတ္ ကုဪဗၞာညာတ္ဇကုမသာန္ ဆညးမြဲ၊ ဗၞာ ဟြံညာတ္ ပႝာန္မည္ထပ္လုပ္အာ။ ဗၞာ ယုိက္ပႝာန္တိတ္တက္၊ ပုဦဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒုင္ဟြံမာန္တုဲ ဒးဒကးကႜဳင္´´။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ႏြံအသံသၞာန္မသာန္၊ ``ၟပသာ္ဏံေကြံဟာ´´။ မသာန္ ေလၝာ၀္ပတီရ၊ ``အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဂြံဗကန္ဟုီလ၀္ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံဂမႜဳိင္ အဲ ဒံင္တုိန္ကၞိန္ဍဳင္ရ၊ ကုဪဗုဪပႝာန္ထပ္လုပ္အာကုဪျပဟ္။ ခါအဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒံင္တုိန္ဂြံတုဲ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဂြံဗာ္သရာဲဗၞာ လၱဴကၞာင္ဍဳင္ ခ်ဳိတ္ဗႝတ္မသုန္ကႜံ။ ဗၞာတံဂွ္ ဒကးအာႏူဒႝဲါဂွ္အုိတ္၊ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒစုက္ပၞတ္ တုိန္ကုဪညာတ္ပသမၱီဂးလုပ္ဍဳင္ဂြံရ၊ သၞီဗုဪနာဲဒပ္ဂွ္ေလ၀္ ဟြံဂြံထပ္ဗုဪပႝာန္လုပ္အာ အတုိင္အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဗကန္စြံလ၀္။ ဗၞာ ကေလင္တိတ္ကႜဳင္ဗတုိက္ပႜန္၊ ဇကုအဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ညးမြဲ ဒုင္ဟြံမာန္တုဲ ကေလင္တိတ္ကႜဳင္။ ရာဇာဒဏ္ဒွ္ေကႝာတ္ရအၜ။ ပၞိက္စုိတ္သၞ၀္ဂႜးဂတာဇုိင္ထ၀္ရအၜ´´။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲေပႝာတ္ရ။ ႏြံအသံဟုီဂး ``မႝိဟ္ေဇႝာ္ စုတ္ဒုဟ္မႝိဟ္ေဍာတ္တ္၊ ဒုဟ္မႝိဟ္ေဇႝာ္ဟြံမြဲ ညးလၝဳဪဒုင္လုတ္။ ၟေဍာတ္ဂွ္ေလ၀္ စုိတ္ျပဟ္၊ ၟေဇႝာ္ဂွ္ေလ၀္ ဇ်ွာဒးလုီေကင္ကာ။ ဥပၸမာဂလာန္ဍာဍာ ညံင္ရၜဂေဍာင္အး ဆဒးကုဪဖရံက္။ ဗ်ိသတ္ဂေဍာင္အးဂႜဳိင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူဖရံက္ပႛဳင္။ ခါဗ်ိဖရံက္ပႛဳင္ဂႜဳိင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူသတ္ဂေဍာင္အး၊ ဥပၸမာဂလာန္ဆရာေဒါ၀္။ တုပ္ညံင္မႝိဟ္ပါင္ဂံင္ကုဪမႝိဟ္တဲဂံင္။ စုတ္ဒုဟ္တဲသၨဳိင္ဂွ္ေရာ ဟုိတ္ႏူပါင္ဂံင္၊ ဗ်ိပါင္ဂံင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူတဲသၨဳိင္။ ေဍံလုတ္ညးသၠံ သုီေဍာတ္သုီေဇႝာ္ရ´´။ တုဲ ႏြံအသံကုဪေကတ္ဇကုသၞီဗုဪနာဲဒပ္ သုီမသာန္ ကုဪအာဂစုိတ္ေထာံ။.....
(အဆက္ေဍံ ႏြံတၜဏီ၊ မင္စၞှဗွ္...)

Sunday, December 9, 2007

မာံယန္ကုဪေကာန္ကႜဳဪကႜိင္

ေဟံ... ၟ ဂံင္ေတွ္ တုိန္ကႜဳင္ေလ၀္။ ဂြံတီအေစာမ္ညးကအ္။ အဲ ပေလဲလ၀္မတ္ဂွ္ ၟ ခယ်အဲေဖက္ၟ။ တုိန္ကႜဳင္ေလ၀္၊ အဲ ဂြံလ၀္လတူဒဂုဪဆုရ၊ သၨက္ဒးေဖက္ၟ ဟြံမြဲ။ အဲ ဗုင္ေတင္ ၟေထင္ အဲ ဟြံမာန္ၟဟာ။ ၟ တုိန္ကႜဳင္ေလ၀္။.....

ေဟံ အယန္ဗုင္ေတင္ အယန္မတ္ပေလဲ... ဂြံလ၀္လတူဒဂုဪဆုတုဲ ႀကံေကြံသြံ။ ၟ ဂံင္ေတွ္ ေစွ္ကႜဳင္ေလ၀္။ ၟ ေထင္ အဲမု။ အဲ ဒွ္ေကာန္ကႜဳဪကႜိင္မြဲေဍာတ္ဂွ္ ၟ ေထင္ ကိတ္ၟဟြံခ်ဳိတ္ဟာ။ ဖ်ဳန္ဇကုၟမြဲဂွ္ ဗႝတ္မြဲပါင္ေလ၀္ ဟြံဒွ္။...

ဂျမင္ညာဏ္ဂွ္ ဒွ္ႀတှဇွ္

"ဂျမင္ညာဏ္ဂွ္ ဒွ္ႀတှဇွ္၊" ႐ုိဟ္တႝံေဍံ ပုဦမွာဇန္တံ မကလိဂြံႀတှဇွ္၀ြံမာန္ဂွ္ ႏြံတၜဗြဲမဂႜဳိင္။ လိက္ကႝပ္ဂွ္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမြဲ မေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪ ဂျမင္ညာဏ္ကုီ။ ႏူကုဪလိက္္ကႝပ္ဂွ္ ပုဦမွာဇန္တံ ေသၢာံကတ္လၝတ္ဂုိင္ေကတ္ ကြတ္တႝဟ္ဟ္သာ္ရ။ ကာလပုဦမေဍာတ္သြတ္ဒၞံင္ေတံ ပုဦမႝဳံအေလံမသၞိက္ဂြံဗွ္ေ၀င္ လိက္ပုံအဂုီ လိက္ေပြင္ဇာတ္တဂန္တံဂွ္တံဂွ္ရ။ ဗြဲမအပ္ဒပ္ကုဪအခိင္ကာလ ပုဦတံ ေဇႝာ္ကႜဳင္ႀတ။ တုဲ ပုဦ စဗွ္ေ၀င္ လိက္ကႝပ္မခ်ဴဂးလ၀္ ပေရင္ပညာေသၢာံစှခႜ မပၱံကုဪပ႐ူဒဒွ္အတၳဳပၸတၱိ ပ႐ူဒဒွ္မလ႐ုကုဪစုိတ္ ပ႐ူ၀င္ ပ႐ူကြတ္သိပၸံ ပ႐ူအခုိက္ကႝာအေလံအထ ပ႐ူဘာသာဂမႜဳိင္ တံဂွ္္တံဂွ္အုိတ္ရ။ ႏူမဂြံဗွ္ေကတ္ လိက္ကႝပ္တံဂွ္ ပုဦ ေသၢာံတီေကတ္ ပ႐ူဒဒွ္ဍဳင္ကြာန္ပုဦ သုီကုဪပ႐ူဒဒွ္ဍဳင္၀ုတ္ဒုိဟ္သအာင္တံရ။

လိက္ကႝပ္ဂွ္ မေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪ ဂျမင္ညာဏ္မြဲေဟင္ ဟြံေသင္၊ ျပ၀မလဟိင္လဟာဲကုဪစုိတ္ေလ၀္ ေဍံမေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪကုီေရာင္။ ပႛဲကုဪဘ၀ပုဦမၢး လိက္ကႝပ္ကုဪဂျမင္ညာဏ္ ႓ါသာ္၀ြံ ဗပၚေထာံတႝဟ္ျခာ ဟြံဂြံရ။ လိက္ပ႐ုိင္ေလ၀္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမေသၢာံဂျမင္ညာဏ္မြဲကုီ။ လိက္ပ႐ုိင္မတက္ၾတးပတိတ္ ပႛဲေခတ္လၞဳဟ္တံဂွ္ ႏြံတၜ မဂႜဳိင္ကုဪဗုီ ဟြံကမြဲျပကာ။ ႏူကုဪလိက္ပ႐ုိင္တံဂွ္ ပ႐ုိင္႒ာန္ေဒသဍဳင္ကြာန္ကုီ သုီကုဪပ႐ုိင္ဂႜးတိ ပုဦ မဂြံဗွ္တီေကတ္ရ။ ပ႐ူဒဒွ္လိက္ကႝပ္ မတက္ၾတးပတိတ္ဒၞံင္တံဂွ္ကုီ ပ႐ူဒဒွ္ေပြင္ဇာတ္တဂန္ မထ႟းပ်းတၜ ပႛဲစက္တှ၀ှတံဂွ္ကုီ ပုဦေသၢာံတီေကတ္မာန္ရ။ ေပြင္ဇာတ္တဂန္ မႝဳံကုဪအခုိက္တႝဟ္ဟ္ မထ႟းပ်းဒၞံင္ ပႛဲလတူစင္၊ ဒႝဲါဗဗုဪမတ္မွာဇန္ မႝဳံပႛဲေဒသတံဂွ္တံဂွ္ ပုဦ ဂြံဗုဪတီေကတ္မာန္ရ။ ပ႐ုိင္ဂမၥာဲ မပၱံျပ၀မေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ ကေပါတ္ႀကိယာဗာတၞိ၊ ပ႐ူဒဒွ္မဂြံဆုဪဂဗညာတ္ေကတ္လ၀္ အရာမြဲမြဲတံဂွ္ကုီေလ၀္ ပုဦ မဂြံတီေကတ္ ႏူကုဪလိက္ပ႐ုိင္ရ။ ဣေလတ္ေၾတာနိတ္ေမဒိယ် (Electronic Media)တံဂွ္ေလ၀္ ဒွ္အ႐ုီအဗင္ကုပုဦေကြံေကြံရ။

လိက္ကႝပ္ ( Encyclopaedia ) ဂွ္ေလ၀္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမေသၢာံတီေကတ္ ပ႐ူပရာဂမၥာဲဖႛာဲကုီ။ လိက္၀ြံ အဲ သၞိက္ဂြံခုတ္ယၞဳေဍံ ဗတ္ဘာသာမန္မြဲ၊ "လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ၊ လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္၊ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲ" ယၞဳသာ္၀ြံ အဲ မဂႜဲါလပွ္ခုတ္လ၀္ရ။ အရာမၵးဂႝပ္ဂွ္ ေကာ္ဂးဟုီမာန္။ ဟြံဒးဂႝပ္ေလ၀္ မုဟြံဒွ္မြဲသာ္႓ါရာ။ ဗဟူသုတ ဗဟူဒိ႒ေရာင္ ဟြံေသင္ဟာ။ လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ အဲမခုတ္လ၀္ယၞဳေဍံဂွ္ ပသာ္ဂွ္ေရာ။ ညံင္ရၜႏုင္နိဓိမြဲ အရာမႝဳံပၞိက္ဂွ္ ကႜံက္ေကတ္မၢး ေသၢာံမာန္ဖအုိတ္၊ ပၞာသာ္ဂွ္ကုီရ လိက္ကႝပ္၀ြံ ပ႐ူပရာမြဲမြဲ သၞိက္ဂြံတီမၢး ပံက္ဗွ္တီေကတ္ဖအုိတ္ကုီ။ လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္ဂွ္ ပသာ္ပႜန္ေရာ။ ညံင္ရၜတႝံက၀္သႜဗၿမဳိက္မြဲတႝံ အရာမႝဳံပၞိက္ဂွ္ ႓ွ္ပလွ္ေကတ္မၢး ကလိဂြံမာန္ဖအုိတ္၊ ပၞာသာ္ဂွ္ကုီရ လိက္ကႝပ္၀ြံေလ၀္ ပ႐ူပရာမြဲမြဲ သၞိက္ဂြံတီမၢး ပံက္ဗွ္တီေကတ္ဖအုိတ္ကုီ။ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲဂွ္ပႜန္တုန္ေရာ၊ သဘၜမဏိက္ကေသဲမၢးဂွ္ အရာပၞိက္မႝဳံဂွ္ ကေသဲမၢး ေဍံ သဒွ္အာဖအုိတ္ေရာင္။ ပၞာညံင္သာ္ဂွ္ကုီရ လိက္ကႝပ္၀ြံေလ၀္ ပ႐ူပရာမြဲမြဲ သၞိက္တီမၢး ပံက္ဗွ္တီေကတ္မာန္ဖအုိတ္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ လိက္ကႝပ္မဖွ္သာ္၀ြံ အဲ မခုတ္လ၀္ယၞဳေဍံ "လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ၊ လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္၊ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲ"။

ေ၀ါဟာရမၢး Encyclopaedia ၀ြံ ၿမိပတ္ကႜဳင္ႏူေ၀ါဟာရၿဂိ (Greek)၊ မႝဳံအဓိပၸဲါေဍံ "ပညာဂမၥာဲ"။ ေ၀ါဟာရ၀ြံ မဟုီဂးျဗဳကႜဳင္ ႏူကုဪသကၠရာဇ္ခေရတ္ 1541 ေတံရ။ ကသပ္မခ်ပ္ေကႜာန္ပတိတ္ လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ ( လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္၊ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲ)ဂွ္ မမံက္ဂတ၀္ဒွ္ကႜဳင္လ၀္ လံလကာဖာရ။ လိက္ကႝပ္၀ြံ ဒွ္လိက္ကႝပ္မဒွ္အရာသင္႐ုိဟ္ ခႛန္ေပၠာံနင္လ၀္ ပ႐ူပရာေလၞင္ဒဒွ္ မတန္ဒၞံင္ပႛဲကုဪဂျမင္ညာဏ္ေတံရ။

လိက္အဘိဓာန္ပႜန္တုန္ ဒွ္လိက္ကႝပ္ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ မဂြံဂႜဲါသၝှေကတ္ အဓိပၸဲါမဂလာန္ေ၀ါဟာရ၊ နဲကဲေသၢာံပံင္မအကၡ၀္၊ နဲကဲေသၢာံပတိတ္ရမ်ာင္တံရ။ အၥာ Dr. Samuel Johnson ဂွ္ ဒွ္မအံက္လိက္အဘိဓာန္ေအင္ကလိတ္ရ။ အၥာ Dr Robert Halliday ဂွ္ ဒွ္မအံက္လိက္အဘိဓာန္မန္ကုီေရာင္ အဲ မခယ်ေကတ္ရ။

အိန္တာေနတ္ (Internet) ေလ၀္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪ ဂျမင္ညာဏ္ လက္ကရၜအုိတ္ရ။ ေဍံ မမံက္ဒွ္ကႜဳင္လ၀္ ႓ုိန္ဟြံလံလကုီေလ၀္ ႀတှဇွ္ေဍံ မဗ်ာပ္တရးတိတ္အာဂွ္ သက္ကုအပုိင္အျခာရ။ ဗြဳိက္ေဍံ သႜဲလးသန္။

(လိက္ဇၞန္၀ြံ အဲ မကႜာဲေစႜာံႏူဘာသာေအင္ကလိတ္၊ အၥာဇၞန္လိက္ မႝဳံယၞဳ Dr. Thilini Sulochana မခ်ဴလ၀္ရ။)
pika21
Friday, December 7, 2007

မဏိက္ကေသဲ

ဂး... တၝဲဏံ မဏိက္ကေသဲ ကေသဲကုဪအေရ၀္ေတၞင္မြဲပါင္ေဏာင္ဏး။ မိင္တုဲ လၸအာလၜစကုဪညးသအာင္၊ ဂြဒၞံင္ကုီေလ၀္။ ကႜာႏူဟြံကေသဲဏီ အဲ မိက္ဂြံဟုီႀကဳီစယၞဳအဲမြဲတဲ။ မဏိက္ကေသဲ... စံက္ဂး ခုတ္လ၀္ယၞဳသာ္ဏံ။ ဟြံပေရံပုဟ္ေလ၀္။ ဆဂး မဏိက္ကေသဲဏံ ဟြံတုပ္ကုဪမဏိက္ကေသဲ ပႛဲပုံအဂုီမန္ေတံရ။ မဏိက္ကေသဲညးေတံ ဗုီပၞိက္စုိတ္ ကေသဲဏာ ဂြံဖအုိတ္။ သၞိက္ဂြံဒွ္ေသထှ.. ကေသဲဏာ ဒွ္ေသထှဟဂွ္။ မဏိက္ကေသဲအဲဏံဂွ္ သာ္ဂွ္ဟြံေသင္၊ ကေသဲဏာေတွ္ မုေလ၀္ ဟြံတိတ္ကႜဳင္ပုဟ္။ ကေသဲကႛင္ ၀ါတ္ကႛင္။ လံကႜဳင္မၢး ဂြံသုင္ဂြံစေလ၀္ ဟြံမြဲရ။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ကုဪယၞဳမဏိက္ကေသဲ ေဍံဟြံႀကဳိက္။ ဂြေကြံ။ ဂး.. ကလင္စမ္ အဲကေသဲဏာကုဪရ။

အ၀္... ဘ၀မဏိက္ကေသဲ၊ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္သာ္ဏံရေလ၀္ရဲတအ္ေယ်...

၀ါတ္ဆ၀ါတ္၀ါတ္ ..... ညံင္ကုဪ၀ါတ္အဲ ..... မြဲညးဟြံ၀ါတ္၊
၀ါတ္ဂြံစပုင္ ..... ၀ါတ္ဂြံကႜဳင္အာ ..... ၀ါတ္အနာထ၊
၀ါတ္ဇှခရှ ..... ၀ါတ္လမှေဇႝာ္ ..... ၀ါတ္ဖရံက္သြ၊
၀ါတ္အဲမြဲရ .... မူကာလေလာဲ ..... ကုဪအဲေရာ၀ါတ္။ ။

မိင္ႀတဟာ အဲကေသဲဏာဂွ္။ မိင္တုဲ မံင္သၝိတ္တ္ညိဏး၊ သၞန္ပါင္ ပကုဪဂႜါန္၊ ေပဲါဒွ္ အဲ ဂြံကုဪအာေပဲါ။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲအေျပာံဏံ ၀ါတ္ဒုဪကုဪဒွ္အာဘ၀ဆဆုဪပႜန္ရ။ အ၀္...ဘ၀မဏိက္ကေသဲ၊ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ။ ဂး..အဲ ထပ္ကေသဲဏာမြဲပါင္ပႜန္ ပ႐ူဘ၀မဏိက္ကေသဲ။ ကလင္ကုဪခ်ဳိတ္ပႜဳိတ္ဏး၊ အဲ ဟြံကေသဲကုဪရ႓ါ၀ါ။

ဆဆုဪဆပ ..... ဆဆုဪပဂွ္ ..... ဆဆုဪဒွ္အာ၊
ဆဆုဪမွာရာ ..... ဆဆုဪအာဒွ္ ..... ဆဆုဪဒွ္ပႜန္၊
ဆဆုဪဆတီ ..... ဆဆုဪတီညာတ္ ..... ဆဆုဪ၀ါတ္ေလာန္၊
ဆဆုဪပပႜန္ ..... ဟြံဖန္ဖက္ဂွ္ ..... ဆဆုဪဒွ္အာ။ ။

ဟလုဪဒွ္၊ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္အာဆဆုဪႀတ။ လၸအာလၜမံင္ကုဪညးတႝဟ္ဏး။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္အာဆဆုဪတုဲ ဂတဂွ္ ဗုီလုဪမဒွ္ကႜဳင္ပႜန္ေရာ။ ႏူတမ္ေတံ ဒၞါႏူ၀ါတ္ေလ၀္၊ ၀ါတ္ေတွ္ ဒွ္ဆဆုဪ။ ဒွ္ဆဆုဪတုဲ ဂတဂွ္ ဗုီလုဪပႜန္ေရာ။ ဂး.. အဲ ကေသဲကုဪလက္ကရၜအုိတ္ရ။ ဟြံမိင္တုဲ သၞိက္ကုဪအဲထပ္ကေသဲပႜန္ဂွ္ အဲ ဟြံကေသဲကုဪရ။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္အာဆဆုဪတုဲ ၾကင္ေၾကာ၀္ဒၞံင္အၾကာဂႜံင္ဍာန္သဗာန္ဂေရာ္သၝိညးတႝဟ္ဂွ္ အဲ ကေသဲဏာ သာသာ ကႜာမိင္ကုဪဟြံမိင္ရ။ ဂး.. ကလင္ပႜန္။

ႀကံႀကဳိင္ၾကင္ေၾကာ၀္ ..... ၾကင္ေၾကာ၀္ၾကာၿဂဳိပ္ ..... ၾကာၿဂဳိပ္ၾကင္အာ၊
ၾကင္တိတ္အာ၀ါ ..... ၾကင္အာၾကင္ကႜဳင္ ..... ၾကင္ကႜဳင္စုိပ္ပႜန္၊
ဗႝတ္မႀကဳိင္ၾကင္ ..... ဗႝတ္မၾကင္ေၾကာ၀္ ..... ေဒါ၀္ဂႜံင္သြာင္ပန္၊
ၾကင္ေဂၝင္ေဂတ္လန္ ..... ဇန္ပဂ႐ုိင္ ..... ၾကင္ေၾကာ၀္ဂႜဳိင္အာ။

မိင္တုဲ မံင္သၝိတ္တ္ညိဏး။ ဆာန္ဍဴဒၞံင္အဲကုီေလ၀္.......

pika24
Sunday, December 2, 2007

သဘၜဍဳင္ကြာန္

ဘၜဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ မႝဳံကုဪလက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္ မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံ ပႛဲလုိက္ ပႛဲပလုိက္ေဟင္မၢးရ။ ဍဳင္ကြာန္မသကၠဳ လက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္ ဟြံဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံေဟင္ရ။ ပႛဲဍဳင္ကြာန္မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံဂွ္ေဟင္ မံင္တန္တၜအာ ယ၀္သဒွ္ ေသၢာံဒွ္တသုိက္စုိတ္ တသုိက္ကာယမာန္ရ။ ပႛဲဍဳင္ကြာန္မဟြံဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံဂွ္ မံင္တန္တၜအာမၢး တၝဲမဂြံဒွ္တသုိက္စုိတ္ တသုိက္ကာယဂွ္ ဟြံမြဲေဟင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဍဳင္ကြာန္ မႝဳံကုဪလက္သန္စွ္႓ါသာ္ မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံ ပႛဲလုိက္ ပႛဲပလုိက္ေဟင္ဂွ္ မံင္တန္တၜအာညိ။

ညးမၢးလက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္ေရာ...
၁။ ကႛဳိပ္ဍဳင္ကြာန္
၂။ ဇုိင္ဍဳင္ကြာန္
၃။ တဲဍဳင္ကြာန္
၄။ မတ္ဍဳင္ကြာန္
၅။ ကေတာ၀္ဍဳင္ကြာန္
၆။ မုဟ္ဍဳင္ကြာန္
၇။ ပါင္ဍဳင္ကြာန္
၈။ ဂႝၜဍဳင္ကြာန္
၉။ လမ်ဳီဍဳင္ကြာန္
၁၀။ ၾကဳတ္ဍဳင္ကြာန္
၁၁။ ၿဂဳိဟ္ဍဳင္ကြာန္
၁၂။ စုိတ္ဍဳင္ကြာန္ ... ဣ၀ြံ မၢးလက္သန္ဍဳင္ကြာန္စွ္႓ါသာ္ရ။

ပၞိက္အဓိပၸဲါလက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္တုန္...
၁။ ကႛဳိပ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪပညာ မဆုိက္ဗဒက္ ပႛဲ၀တ္ပိျပကာ မတြံဂးဓမၼ၀တ္ ရာဇာ၀တ္ ေလာက၀တ္တံဂွ္ မဒွ္ကႛဳိပ္ဍဳင္ ကြာန္ရ။

၂။ ဇုိင္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုသဒၶသဒၶါ မျပာပ္အာ ေရွ္ေသွ္ရၜဂၜ ရတ္ပိျပကာ မအာပၱဳဲဒါန သှလ ဘာ၀နာ လၞဳိန္ကာလဂွ္ မဒွ္ဇုိင္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၃။ တဲဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪလြှပရာ မေကႜာန္႓ုိတ္ ေကင္ကာဓ၀္ကုသုဪ ပႛဲကုဪထာန္ရတ္ပိျပကာ မပၱဳဲတၜ၀တ္ လၞဳိန္ကာလဂွ္ မဒွ္တဲဍဳင္ကြာန္ရ။

၄။ မတ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမေလပ္ျပကုိဟ္ ဗုိတ္ပိ ေဗဒင္ပန္ မတီအႏၱရာဲဍဳင္ကြာန္ ပႝာန္ဒမႜ ေကႝာ၀္ဗယုဪ ဓိကုဪ ယဲဘဲ မကၱဳဪဒွ္တံဂွ္ မဒွ္မတ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၅။ ကေတာ၀္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုပညာ မဂြံလ၀္ဂလာန္ဂုန္ဒုဟ္ အပႛဲျပကုိဟ္ေလာကှ ေလာကုတၱဳဪ သုီ႓ါသာ္တံဂွ္တုဲ ဒႝဲါမပတုဲ ေကတ္စမြဲမြဲ မဗစာရဏာေကတ္၊ မပဗက္ ပႛဲကုဪဂလာန္အစာတံဂွ္တုဲ ဟမြဲကုဪအႏၱရာဲ သုီလုိက္ သုီပလုိက္တံဂွ္ မဒွ္ကေတာ၀္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၆။ မုဟ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪစလှစလး ကသပ္ဂႝန္ ညာန္ပညာ ကာလဒဒုိက္သႝာမြဲမြဲ မကၱဳဪဒွ္ ပႛဲဍဳင္ကြာန္တံဂွ္ ညးမဂြံယုဪသာ မေလပ္ဍံင္သြာ မျပာကုဪဒဒုိက္သႝာညး၊ ဟြံရန္ကုဪဂုန္ ပႛဲပစၥဳပန္၊ မရန္ကုဪမက္ဖုဪ ပႛဲကုဪအနာဂတ္ဂတတံဂွ္ မဒွ္မုဟ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၇။ ပါင္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪဂလာန္သုဘာသုိတ္ ဒႝဲါမ႓ုိတ္ဟုီကုဪတံဂွ္ မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ပႛဲလုိက္ ပႛဲပလုိက္ ေပႜင္ေကႜံ ဒဒုိက္စုိတ္အုိတ္ကာယညးတုဲ မဇုိန္ကုဪ တသုိက္စုိတ္ကာယညးတံဂွ္ မဒွ္မုဟ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၈။ ဂႝၜဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပႛဲကုဪထာန္ေဒသဍဳင္ကြာန္ဂွ္ မႝဳံကုဪတိဂူ ခံက္ဗၝ ေၾသာံသၝဳ ေဇြာံမ ကႜံသြ၀္ သတ္တံဟြံဒးေကႜာ၀္ဗ်ဳဪ၊ ဒႝဲါဒႝဲါမေကႜာန္ ေကင္ကာ၀ါနိဇၨမြဲမြဲတံဂွ္ ဗြဲမသြာ ေဍံမကၱဳဪဒွ္ကုသတ္တံဂွ္။ ဣ၀ြံ မၢးဂႝၜဍဳင္ကြာန္ရ။

၉။ လမ်ဳီဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ မႝဳံကုဪသတ္ေဟာရာ ညးမတီေရာဂနှဒါန္၊ ပႛဲသန္ထာန္သတၱံ မကၱဳဪဒွ္ယဲမြဲမြဲတံဂွ္ ညးမေလပ္ပႜးကုဪ၊ မဟဂံင္၀ုဪစဏာဲ မဟြံရန္ကုဪပူဇၜသၠာ၊ မရန္ကုဪမက္ဖုဪတံဂွ္။ ဣ၀ြံ မၢးလမ်ဳီဍဳင္ကြာန္ရ။

၁၀။ ၾကဳတ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ညးမတီ သဘၜဓ၀္ ေသႝာ၀္ဓမၼသာတ္ မေလပ္စှေရင္ဂဗုတ္ဂလာန္ ဗဗြဲဓ၀္ မဂြံေ၀င္ေကႜံဓ၀္ဂတိပန္၊ ဟြံရန္ကသပ္ဂႝန္ညးတံဂွ္ မဒွ္ၾကဳတ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၁၁။ ၿဂဳိဟ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ညးမဒွ္ဒြါအၥာေဇႝာ္ဇလိင္သၞိင္တႜ ပႛဲဍဳင္ကြာန္တံဂွ္ ဟဂံင္လီေလွက္ေပက္၊ ဆီစျဒပ္ညး၊ ဟြံဂြံပလုီေကႜံေခါန္ပေ၀ဏှညးတမႜာတမႜာ၊ မေလပ္ရာန္သၠဳိတ္ေကႜံ သၾတဳကမႜတ္ဒမႜ မေပႜင္ေကႜံပူဂုဪမလိင္ေလက္စညး၊ မဇုိန္ကုဪတသုိက္ညးမတၜပႛဲဍဳင္ကြာန္ဇကုတံဂွ္ မဒွ္ၿဂဳိဟ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၁၂။ စုိတ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ညးမဒွ္ဂမှဗႝး ညးမႝဳံကုဪပညာ ညးမတီဒတုဲဖုဪလေလင္ဖုဪ ညးမပၱဳဲဓ၀္ကုသုဪ နကုဪသဒၶသဒၶါ၊ ဂလာန္မဒွ္ ပႛဲသာသနာပါင္က်ာ္တံဂွ္ မဟုီတြံဒေလာံဗေတာန္တၜညး လၞဳိန္ကာလ၊ ကာလမပၱဳဲဓ၀္ကုသုဪ ကုဪညးမပတုဲ၀တ္ ၅ ျပကာကႜာတုဲ မကုဪသွ္ပတၜ ဓ၀္သှလေဟင္ရ၊ သွ္ပတၜဓ၀္သှလတုဲ မကုဪညးပတုဲဒါန္ ညံင္ကုဪဂလာန္ပါင္က်ာ္မတြံလ၀္ ပႛဲကုဪဓ၀္သုဒၶသုဒၶါတံဂွ္ မဒွ္ဒတုဲဖုဪမေဇႝာ္ဂွ္ မဒွ္စိုတ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

ပႛဲလက္သန္ျမေမာ၀္ဍဳင္ကြာန္ပႛဲလုိက္ပႛဲပလုိက္စွ္႓ါသာ္၀ြံဂွ္ က်ာ္ႀတဲ မတြံလ၀္ ပႛဲကုဪရာဇလကၡဏေတံရ။

(တင္စၞတ္...လိက္ဇၞန္၀ြံ ကံက္နင္ႏူသႜပတ္မန္ မဟိမု လိက္မင္ေဇန္ဓႏု ေရာင္။)

wink