Wednesday, October 31, 2007

သြဟ္ဂလာန္ဂဒုိဟ္သၞိင္သိင္ဃုဪ

သၞိင္ဓမၼေစတှ မဂြံမိင္ေကတ္ ဂလာန္ဂဒုိဟ္သၞိင္သိင္ဃုဪ (၁၆)သာ္ဂွ္တုဲ ပႛဲခဏဂွ္ေဟင္ သြဟ္ထ႟းဏာ ကုကလုတ္သၞိင္သိင္ဃုဪတံဂွ္ရ။
 • ဂေစံ ဍဳတ္ေဍံရ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ဂွ္..... ဟုိင္၊
 • ဂေစံ ဖ်ဳန္ေဍံရ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ဂွ္..... ၿပိပ္ေသႝင္၊
 • ဂေစံ ေသာ္ေဍံရ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ဂွ္..... ျမာ္၊
 • ခရွ္ ပတၜသၝိကၞိန္တုဲ တိတ္ပခမှ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခမှ၊
 • ခရွ္ ပတၜသၝိကၞိန္တုဲ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခရွ္ဂွ္ပႜန္၊
 • ခရွ္ ဒွ္ခမှတုဲ ရာံတိတ္ဒဒွ္ခရွ္ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခရွ္၊
 • ခရွ္ ဟြံပတၜသၝိကၞိန္ တိတ္ပခမှတုဲ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခမှ၊
 • က၀ ယာကႛဳိပ္ဟြံမာန္တုဲ လကဲလ၀္ကႛဳိပ္အသၞ၀္၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူအပဲါ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိပ္သြ၀္ၿဗဳီ၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူသြ၀္ၿဗဳီ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိပ္အပဲါ၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူအပဲါ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိုပ္အပဲါပႜန္၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူသြ၀္ၿဗဳီ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိပ္သြ၀္ၿဗဳီပႜန္၊
 • တှလမႝဳံကုုပုိန္က်ာ္ႀတဲဂွ္ မင္မြဲအာ ဂမှအရွန္တံ ညံင္မိမ႓ါ မလြှပရာမင္မြဲတၜ ေကာန္ကုီရ။
 • ဂမှ၊ သၞိင္၊ ၿဗၜတႜသၝိကၞိန္ ညးပိ၀ြံ ဟြံဒးပတုဲ ကုသုဪတႝဟ္ျခာရ။ ဂမှဂွ္ ေဒၢတ္မင္မြဲတၜ ၀ိနဲသိကၡာပုိဒ္မၢး ကလိဂြံ ကုသုဪရ။ သၞိင္ဂွ္ ေဒၢတ္မင္မြဲတၜ ဓ၀္သၞိင္စွ္ျပကာမၢး ကလိဂြံ ကုသုဪရ။ ၿဗၜတႜသၝိကၞိန္ဂွ္ မင္မြဲတၜ ေဒၢတ္၀တ္ၿဗၜပရဲတံမၢး ကလိဂြံ ကုသုဪရ။
 • ဒုဪသိႏၷရာတ္ဂွ္ ၿဇဳိင္ေလာန္ရ။ ႓ုိန္ဂွ္ေလ၀္ ညးတႜဣဒၶိတံ ထ႟င္ယာဏာ ဗြဲမသြာရ။ စုိတ္ညးသမၵဳိဟ္တံေဟင္ ဗြဲေတၞင္ ၿဇဳိင္အုိတ္ရ။
 • ေတာ၀္ခ်ဳဪဂွ္ သာေလာန္ရ။ ႓ုိန္ဂွ္ေလ၀္ ႓တ္ကႝာတ္ ကုစုိတ္ပုဦသတ္တံမၢး ေတာ၀္ခ်ဳဪဂွ္ သာအာတုဲ စုိတ္ပုဦသတ္တံဂွ္ေဟင္ ဗြဲေတၞင္ သာကႛာျပဟ္ေျပဟ္တၜရ။Tuesday, October 30, 2007

ဗုီ႐ုပ္တှလမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ပႛဲအမွဲ


ပဥၥဂုဏံ အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ

တဲပပႝာင္ ပါင္ပျမေမာ၀္

ေလၝာ၀္

က်ာ္ ဓ၀္ သင္ မိ မ အၥာ

မႝဳံဂုဏ္အနႏၱ

လၞဳိန္ကာလရအၜ။

............................................
Monday, October 29, 2007

ဂလာန္ဂဒုိဟ္သၞိင္ဍဳင္သိင္ဃုဪ ၁၆ သာ္

သၞိင္ဓမၼေစတှ ႚကရာတ္ဍဳင္မန္ဟံသာ၀တှ ႏြံကုဪဂျမင္ညာဏ္ပညာ သေမၠက္သၠာ ေလာန္သန္။ ပႛဲအရာကြတ္ပညာ စပ္ကုဪဂလာန္ဂဒုိဟ္တံဂွ္ေလ၀္ ဍဳိဟ္ေကက္ ဆုိက္ဗၵက္ ျမက္စာေလာန္။ ဇၞာပ္ညးမသၞာန္စုိပ္ ပေသာင္ကလး သွ္ထ႟းကုဪမာန္ဖအုိတ္ရ။ ယၞဳပ႐ုိင္ဒယွ္တွ္ျပာကတ္ဒၞံင္ဂွ္ သၞိင္ဍဳင္သိင္ဃုဪ မဂြံမိင္ေကတ္တုဲ ဗလးဏာ ကလုတ္႓ါ သုီေကာန္ရဲမသုန္ေစွာ္ ကုဪအာပလံင္ဆက္ကြာဲ လိက္သၞာန္ဂလာန္ဂဒုိဟ္ ၁၆ သာ္ ကုသၞိင္ဓမၼေစတှရ။

(၁) ဂေစံမြဲဂွ္ ဇုတ္ေဟင္ ဒွ္ဍဳဟ္ေသႝင္ေဍံ မုဂေစံေရာ။
(၂) ဂေစံမြဲဂွ္ ဖ်ဳန္ေဟင္ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ေဍံ မုဂေစံေရာ။
(၃) ဂေစံမြဲဂွ္ ေသာ္ေဟင္ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ေဍံ မုဂေစံေရာ။
(၄) ဂေစံမြဲပႜန္ စအပႛဲဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္မၝးဒႝက္ရ။
(၅) ဂေစံမြဲဂွ္ စအပႛဲဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္အပႛဲဒႝက္ရ။
(၆) ဂေစံမြဲဂွ္ စမၝးဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္အပႛဲဒႝက္ရ။
(၇) ဂေစံမြဲဂွ္ စမၝးဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္မၝးဒႝက္ရ။
(၈) ဂေစံမြဲဂွ္ ကႛဳိပ္ေဇႝာ္ေလာန္တုဲ ယာကႛဳိပ္ဟြံမာန္ရ။
(၉) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူဂႜဳတုဲ စၜတၞးရ။
(၁၀) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူတၞးတုဲ စၜဂႜဳရ။
(၁၁) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူဂႜဳတုဲ စၜဂႜဳပႜန္ရ။
(၁၂) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူတၞးတုဲ စၜတၞးပႜန္ရ။
(၁၃) ညးဂွ္မြဲ မင္မြဲအာ ဂမှအရွန္တံဂွ္ေရာ။
(၁၄) ပူဂုဪလုဪမြဲ ဟြံဒးေကႜာန္ကုသုဪပြခုိဟ္တုဲ မံင္မာန္ေရာ။
(၁၅) ၀တၳဳဂကူလုဪမြဲ ၿဇဳိင္အုိတ္ေရာ။
(၁၆) ၀တၳဳဂကူလုဪမြဲ သာအုိတ္ေရာ။

သာ္လုဪ မဒွ္သြဟ္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ေရာ။

မင္စၞှဗွ္ညိ..........


ဗႜံက္တၞိ

ပႛဲသကၠရာတ္ဍဳင္ ၁၃၆၉ ဂိတု၀ွ္ ၂ေစြက္ တၝဲစန္ အခိင္သ၀္တၝဲဂွ္ ေကႜာန္လ၀္မုက္လိက္ဗႜံက္၀ြံရ။ ဂြံညာတ္ေကတ္ မုက္လိက္ဗႜံက္မန္တံ မဂႜဳိင္ကႜဳင္ဒၞံင္ သုိက္က္တုဲ အဲ ႏြံစုိတ္သၞိက္ဂြံေကႜာန္ မုက္လိက္ဗႜံက္မြဲ ဗတ္ဘာသာမန္ ဗုီကုဪညးတႝဟ္ကုီရ။ ဆႏၵဗတုိက္စုိတ္တုဲ ေကႜာန္ဏာလ၀္ရ၊ ေကႜာန္ေလပ္ေကြံေကြံၾကာန္ၾကာန္ရဟြံေသင္။
ဗလံက္၀ြံတုန္ . . . ဖႛဳန္စြံနာမ . . . မဏိက္ကေသဲ၊
သာသာကေသဲ . . . ကေသဲဗတ္မန္ . . . ခုိဟ္သန္ေတာ္ဆ၊
စလာဲခပ္သီ . . . ဗႝတ္မတီညာတ္ . . . ခ်ဴကႝာတ္ကုဪရ၊
ဗဟုသုတ . . . ဗဟုဒိ႒ . . . ဂႜဳိန္ရေရဲေရဲ၊၊