Friday, December 28, 2007

မသာန္

ခိင္တုန္... သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၇၈၃-၇၈၄။ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံတီဂး မင္ရာဲကယ်၀္ဆြာေကာန္သႛဳိက္ဖ်ဳန္ၿဂဳိဟ္ခ်ဳိတ္အာတုဲ ကၱဳဪဒွ္ေပႝာတ္ ဗြဲမေလာန္၊ တုဲႏြံအသံဗကန္ကုဪခါန္ပႝာန္တုိက္ ပႝာန္ဂႜဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္ သဗၺအေပါတ္ သဗၺလြဟ္အုိတ္သုီတုဲ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ပႝာန္ကႜဳင္ခါဂွ္ နကုဪေပႝာတ္၊ ကုဪဒှေဖ်ံနင္ ဗုဪမႝိဟ္ႀတဳံသုီဖအုိတ္၊ ဆမႝိဟ္ၿဗၜ တႜညးဟြံကုဪေကတ္နင္၊ ကုဪဇက္ပရွ္ေစွ္ကႜဳင္ ဂႜံင္တာံမင္ရာဲကယ်၀္ဆြာမကႜဳင္ဂွ္ရ။ စုိပ္ဍဳင္ေသင္တုဲ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ကုဪသရာဲလုပ္တက္ေကတ္ဍဳင္ ဒုဪကုဪပိ၀ါဂွ္ေလ၀္ ဟြံဂြံ။ သၞီအ၀မင္သှ ကုဪမင္ဗဗုိန္လ၀္ဍဳင္ေသင္ ဂြံဒုင္ဒ၀္ ဗတုိက္ရင္သၠံ ဗြဲမသၞဟ္ရထ၊ ဗၞာေဒါမ္ခ်ဳိတ္မံင္ ပႛဲထ႟ဳိင္ဍဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္။ ႏူသၞီအ၀မင္သှ ညာတ္ဗၞာယုိက္ပႝာန္တိတ္ႏူကၞာင္ဍဳင္တုဲ ေကႜာန္လိက္ ကုဪလုပ္ပၱီ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ရ။ လၸာ္မႝိဟ္မေကတ္ဏာ လိက္အ၀မင္သှ အာစုိပ္ဍဳင္ဟံသာ၀တှတုဲ ေကတ္လိက္ ေပႜာပ္ဏာကုဪေသဏာပတိရ။ ေသဏာပတိတံ ေပႜာပ္ကြာဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ အတုိင္ဂလာန္တၞံသာ္ရ။ ခ်ဳိန္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တီေကတ္သာ္ဂွ္တုဲ စှေရင္ျပဳေျပင္ ပႝာန္ဂႜဳင္ပႝာန္တုိက္ ကုဪအာ႐ုီဍဳင္ေသင္ရ။ ။

ပႛဲကာလဂွ္ ႏြံသမဏမြဲဇကု၊ လက်ာ္သာန္ ဂးယၞဳ၊ ပဂမွှ မံင္ဘာသ၀္ ဂြံပိ၀ွ္ရ။ ပတႜလြဟ္တဲ မၝဳိဟ္စုိတ္ၿဂဳိဟ္သၠာတ္၊ ဟြံဒးစုိတ္ဗေတာန္လိက္ ဒးစုိတ္ဆပြမဒွ္သရာဲ။ ကတ္ကြတ္လြဟ္ သုီလက္ပႜဳဲလက္ဗန္ ၿပဳဪအာဖအုိတ္တုဲ စုိပ္အခိင္သ၀္တၝဲ ေ၀င္ဆလက္ပႜဳဲလက္ဗန္တံဂွ္ရ အစာဥပဇ်ွာဲတံ ဗၵဳိအ္ေရာကလင္။ ႏြံပယ်ာံမြဲတၝဲ လက်ာ္သာန္ ဟုီကုဪသင္ဂမႜဳိင္ ``သၞီလၢန္အိန္ခ်ဳိတ္တုဲရ၊ ပႝာန္ဗၞာ ဇက္ကႜဳင္အလန္ဏံ အဲ ရာံတိတ္ ဒုင္ဗတုိက္ဒပ္ဗၞာ ကုဪထကးအာညံင္ဂြံ´´။ ဘိကၡဳသင္ မဒွ္သဟာဲတီညာတ္တံဂွ္ ဟုီကုဪလက်ာ္သာန္ရ၊ ``ရာံတိတ္ေထာံဂွ္ေလ၀္ခုိဟ္၊ ပဂမွှ မံင္ဟြံကတ္ဗေတာန္ သမဏဓရ္သာ္လုဪ၊ ကတ္ဆကြတ္ဗတုိက္၊ ရာံတိတ္ ကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ ေကႜာန္ေကင္ကာသၞီညိရ ေသၢာံႏြံယႆပတ္´´။ လက်ာ္သာန္ ဂြံမိင္ မိပ္စုိတ္ဗြဲမေလာန္ရ။ တုဲဟုီဂး``ကုဪဒွ္ညံင္ပါင္တႜအဲညိ၊ ယ၀္ရပုဦ ဂြံဒွ္သၞီတုဲ ပုဦသကႜဳင္ဂႜဲါသဟာဲတံဂမႜဳိင္´´လက်ာ္သာန္ ဟုီကုဪဂမွှဒေဒွ္ဒယွ္သာ္ဂွ္တုဲ တုိန္အာပၱီသင္ရာဇာဂဏ၊ ဟုီဂး``အဲဍိက္ သရာံတိတ္ အာဒုင္ေကင္ကာပႝာန္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ရအၜ´´။

သင္ရာဇာဂဏ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္၊ တုဲဟုီဂး သမဏသာန္ဇကုဏံ မၝဳိဟ္ျပဟ္ေျပဟ္သန္၊ ကာလေဍာတ္တ္ဂွ္ အစာထေဍင္တက္ ေျဒပ္ဒၜတုိန္အာ လၱဴကၞှ တုပ္နဲဗဂဲထေဍင္ကႝိရ။ ရာံတိတ္ ေကႜာန္ေကင္ကာသၞီဂွ္ ခုိဟ္ရ သဂြံႏြံယၞဳ ဗ႐ုအာ ဗြဲဂတ။ သင္ရာဇာဂဏ ေဖ်ံကုဪရ။ ခါလက်ာ္သာန္ ရာံတိတ္တုဲ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ ေကာ္ဂး မသာန္တုဲ သင္ရာဇာဂဏ ေကတ္ဏာဇကုမသာန္ ကြာဲဇကုကုဪတႜညးရာဇာဓိရာဇ္။``ယြံမၝဳဪတႜအသံထ၀္ မသာန္ဏံဂွ္ ဒွ္ဂမွှဒၞံင္ပႛဲအရွာံအတၱမဘာ၀ စုိန္သၠဳီပႛဲလြဟ္တဲ သၞိက္မိက္ဂြံကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ ဒုင္သၨဳိင္ဗတုိက္ကုဪဗၞာ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ ကုဪအတၱမဘာ၀ ေပႜာပ္နင္ဇကု ကြာဲကုဪတႜမၝဳဪအသံထ၀္ရအၜ´´။

ႏူတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲ မိပ္စုိတ္ ဗြဲမေလာန္ရ၊ ေထာံမတ္ရံင္လကၡဏမသာန္ ညာတ္ဂးဒွ္သရာဲဂြံ။ တုဲသၞာန္မသာန္ရ၊``ေဗွ္ စြံစုိတ္ဒုင္သၨဳိင္အဲဟာ´´။ မသာန္ေလၝာ၀္ပၱီရ၊ ``ဆဇကုအဲဍိက္ ပတြဳဪႏူဂြံမိင္ ဗညာလၢန္အိန္ခ်ဳိတ္တုဲ အဲဍိက္ ဟြံမိပ္စုိတ္ေကြံေကြံရ။ ရာံတိတ္ ကႜဳင္ကြာဲဇကု ဒွ္သရာဲ စြံလ၀္စုိတ္ဒုင္သၨဳိင္ဗတုိက္ကုဪဗၞာ ညံင္ဂြံရအၜ´´။ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္တုဲဒးစုိတ္ရ။ တုဲကုဪလာပ္ပႆကာ မပၱံဂႜိက္ယာတ္ ကုဪမသာန္ပိကယ်ဳိင္။ တုဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ယုိက္ပႝာန္ဂႜဳင္ပႝာန္တုိက္ အာစုိပ္ဍဳင္ေသင္၊ ဗုဪပႝာန္ဍဳင္မတၱမကုီ သုီဗုဪပႝာန္စွ္႓ါကႛဳိပ္ဍဳင္ ကႜဳင္သၞဟ္ေကာံဒွ္မြဲတုဲ၊ သၞီအ၀မင္သှ တိတ္သှကႜှတႜညးရာဇာဓိရာဇ္။ တုဲကြာဲအေပါတ္ေခ်ံ တာံတႜညးဖရင္မင္ဂံင္မကုဪလ၀္ဂွ္၊ တုဲေလၝာ၀္ပတီ ဂလာန္မဂြံဗတုိက္ဗၞာ တၞံသာ္ရ။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဟုီထုိင္သးအ၀မင္သှ ဗြဲမေလာန္တုဲ ပတိတ္ကယ်ဳိင္အေပါတ္ဂႜိက္ယာတ္လစိန္မက်ဳိင္နင္ဂွ္ သုီထးထ၀္ ကုဪကုအ၀မင္သှရ။ တုဲတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဇက္ပႝာန္အာေဖ်ံဗဒုိပ္ ပႛဲကုဪထာန္တေလာတ္ ေသၝာဲႏူပႝာန္ဗၞာ ဗႝတ္႓ါကႜံရာဲ။ တုဲစှေရင္ျပဳေျပင္သၞီဗုဪနာဲဒပ္ ကုဪဇက္တုိန္အာဍဳင္လဂုင္၊ သၞီသာံျပာပ္မြဲဗုဪ သၞီျဗထ႟ဳိတ္မြဲဗုဪ အမာတ္မသမန္မြဲဗုဪ သၞီေယာဂရာဇ္မြဲဗုဪ သၞီသာံေလွက္မြဲဗုဪ သၞီအာယမႏၵယာမြဲဗုဪ သၞီသာံဖႜာတ္မြဲဗုဪ သၞီဥပါကံင္မြဲဗုဪ သၞီပဒုမၼမြဲဗုဪ သုီဖအုိတ္ဒွ္ပႝာန္ဒစိတ္ဗုဪ ဂုိင္ေကတ္မြဲဗုဪမြဲလွက္ သုီဖအုိတ္ဂွ္ ဒွ္မႝိဟ္ဒစိတ္လွက္ရ။ စိင္မြဲလၝီ ေခ်ံပန္လၝီ ကုဪသၞီျဗထ႟ဳိတ္ ေကတ္ဏာမသာန္ဒွ္ဒပ္ဂတမုက္။ ခဏဂွ္ ေသဏာပတိသၞီဗုဪနာဲဒပ္အုိတ္သုီ ဟုီဂး ``မသာန္ဏံဂွ္ သင္ရာဇာဂဏ ဟုီလ၀္ စုိတ္ၿဂဳိဟ္သၠာတ္ စုိန္သၠဳီပႛဲလြဟ္တဲ၊ ကိတၱိယသဒယွ္တွ္ဒၞံင္ဂွ္ ဒွ္ေကြံညိဟာ၊ သဂြံညာတ္တဲအလန္ဏံရ´´။ ခ်ဳိန္ကာလဗတံ မသာန္ဟုီကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံရ၊ ``အဲဍိက္ အာတ္ဓလေကတ္ဍဳင္လၢဳင္ ပႛဲဗတံဏံရ၊ ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံညးဂမႜဳိင္ ႐ုီဗက္လုပ္အာညိ´´။ ခါမသာန္ ဟုီလ၀္အခိင္တုဲ စုိပ္ကာလဗတံ ဗုဪပႝာန္ဟြံစုိပ္သၞဟ္ရင္သၠံဏီ မသာန္ ရပ္ဂြံျဇင္႓ါတဲတုဲ ဒံင္တုိန္ကၞာင္ဍဳင္ ထေဍင္ဗာ္ဗၞာခ်ဳိတ္ဗႝတ္မသုန္ကႜံရ။

လၸာ္ဗၞာမမင္မြဲလ၀္ဒႝဲါဂွ္ ဟြံတီဇကုဗုဪပႝာန္မကႜဳင္ဂႜဳိင္ဟာေအာန္ဟာ ဒၜေစွ္ႏူဒႝဲါဂွ္အုိတ္ရ။ မသာန္ ေကတ္ပၞတ္ဒစုက္ေထာံသၝိပဲႛဍဳင္ဂွ္ လ်းပၞတ္တၞးတုိန္္။ ဗမာတံ ဟံြညာတ္ဗုဪပႝာန္မန္ ဆမသာန္ညးမဲြ။ ရဲဗမာ ကေလင္တုိန္မဲြ၀ါပႜန္။ မသာန္ ဟံြညာတ္ဗုဪပႝာန္မန္ မတုိန္အာအတုိင္မဟုီလ၀္ဂွ္။ မသာန္ညးမဲြဓ၀္ ညာတ္ဂးဟံြမာန္တုဲ၊ ထလွာ္ေစွ္အာနဴကၞိန္ဍဳင္ ၿဂိပ္အာဂႜာဲ သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံရ။

လၸာ္ဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံတီဂး ဗုဪပႝာန္မည္လုပ္ဓလဍဳင္ ကုဪသရာဲတံတက္ဖမ္ပတီတုိန္။ ကုဪစှေရင္ဗုဪပႝာန္ တိတ္အာဗတုိက္ကုဪမည္။ ပႛဲကာလဂွ္ ဂံြဗတုိက္ဗာ္ရင္သကံ ဗဲြမသၞဟ္ရထ။ ပႝာန္မည္ေအာန္ဒုင္ဟံြမာန္တုဲ ဒကးအာစုိပ္ဗုဪပႝာန္ေဇႝာ္။ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တီသာ္ဂွ္တုဲ ေပႝာတ္ဗဲြမေလာန္ရ။ တုဲႏံြအသံ ကုဪေကာ္သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ လုပ္ကႜဳင္တုဲ သၞာန္ရ၊ ``မႝးတံ ဇက္ပႝာန္ လုပ္ဗတုိက္ဍဳင္လဂုင္ အလန္ဏံ ဟုီဂးဗတုိက္ေကတ္ညံင္ဂြံ။ ကႜဳင္ပပြသာ္ဏံ ေဍံဟံြ႓က္တၝဲဏီ ဒကးကုဪဗမာ ဒးကေလင္ကႜဳင္။ ပဗုဪပႝာန္ကုဪလကိုတ္စုိတ္သာ္ဏံဂွ္ ဒုဟ္မႝးတံ ပသာ္လွဳဪေရာ´´။

သၞီဗုဪနာဲဒပ္တံ ေလၝာ၀္ပတီရ၊ ``ဒဒွ္ပိုယ္ဍိက္က်ာ္ဂမ်ိဳင္ ဒကးကႜဳင္အလန္ဏံဂွ္ ဟုိတ္နဴမသာန္မဟုီပတီလ၀္ လုပ္ဓလဍဳင္လဂုင္ ကုဪပုိယ္ဍိက္က်ာ္ဂမ်ိဳင္ ညးဂမိႜဳင္ဇက္ထပ္လုပ္အာ မသာန္ဟြံဂြံမင္ဗုဪပႝာန္ကုဪသၞဟ္သၞန္ရင္သၠံ၊ မသာန္ ဒံင္တုိန္အာ လုပ္ထေဍင္ဗာ္ဗၞာ ဆဇကုမြဲ ဗုဪပႝာန္ဟြံဂတာပ္ကႜဳင္စုိပ္ဏီ မသာန္ ဓရက္ဒစုက္ပၞတ္ ကုဪဗၞာညာတ္ဇကုမသာန္ ဆညးမြဲ၊ ဗၞာ ဟြံညာတ္ ပႝာန္မည္ထပ္လုပ္အာ။ ဗၞာ ယုိက္ပႝာန္တိတ္တက္၊ ပုဦဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒုင္ဟြံမာန္တုဲ ဒးဒကးကႜဳင္´´။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ႏြံအသံသၞာန္မသာန္၊ ``ၟပသာ္ဏံေကြံဟာ´´။ မသာန္ ေလၝာ၀္ပတီရ၊ ``အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဂြံဗကန္ဟုီလ၀္ကုဪသၞီဗုဪနာဲဒပ္တံဂမႜဳိင္ အဲ ဒံင္တုိန္ကၞိန္ဍဳင္ရ၊ ကုဪဗုဪပႝာန္ထပ္လုပ္အာကုဪျပဟ္။ ခါအဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒံင္တုိန္ဂြံတုဲ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဂြံဗာ္သရာဲဗၞာ လၱဴကၞာင္ဍဳင္ ခ်ဳိတ္ဗႝတ္မသုန္ကႜံ။ ဗၞာတံဂွ္ ဒကးအာႏူဒႝဲါဂွ္အုိတ္၊ အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဒစုက္ပၞတ္ တုိန္ကုဪညာတ္ပသမၱီဂးလုပ္ဍဳင္ဂြံရ၊ သၞီဗုဪနာဲဒပ္ဂွ္ေလ၀္ ဟြံဂြံထပ္ဗုဪပႝာန္လုပ္အာ အတုိင္အဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ ဗကန္စြံလ၀္။ ဗၞာ ကေလင္တိတ္ကႜဳင္ဗတုိက္ပႜန္၊ ဇကုအဲဍိက္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ညးမြဲ ဒုင္ဟြံမာန္တုဲ ကေလင္တိတ္ကႜဳင္။ ရာဇာဒဏ္ဒွ္ေကႝာတ္ရအၜ။ ပၞိက္စုိတ္သၞ၀္ဂႜးဂတာဇုိင္ထ၀္ရအၜ´´။

တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ဂြံမိင္သာ္ဂွ္တုဲေပႝာတ္ရ။ ႏြံအသံဟုီဂး ``မႝိဟ္ေဇႝာ္ စုတ္ဒုဟ္မႝိဟ္ေဍာတ္တ္၊ ဒုဟ္မႝိဟ္ေဇႝာ္ဟြံမြဲ ညးလၝဳဪဒုင္လုတ္။ ၟေဍာတ္ဂွ္ေလ၀္ စုိတ္ျပဟ္၊ ၟေဇႝာ္ဂွ္ေလ၀္ ဇ်ွာဒးလုီေကင္ကာ။ ဥပၸမာဂလာန္ဍာဍာ ညံင္ရၜဂေဍာင္အး ဆဒးကုဪဖရံက္။ ဗ်ိသတ္ဂေဍာင္အးဂႜဳိင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူဖရံက္ပႛဳင္။ ခါဗ်ိဖရံက္ပႛဳင္ဂႜဳိင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူသတ္ဂေဍာင္အး၊ ဥပၸမာဂလာန္ဆရာေဒါ၀္။ တုပ္ညံင္မႝိဟ္ပါင္ဂံင္ကုဪမႝိဟ္တဲဂံင္။ စုတ္ဒုဟ္တဲသၨဳိင္ဂွ္ေရာ ဟုိတ္ႏူပါင္ဂံင္၊ ဗ်ိပါင္ဂံင္ဂွ္ေရာဂြံ ဟုိတ္ႏူတဲသၨဳိင္။ ေဍံလုတ္ညးသၠံ သုီေဍာတ္သုီေဇႝာ္ရ´´။ တုဲ ႏြံအသံကုဪေကတ္ဇကုသၞီဗုဪနာဲဒပ္ သုီမသာန္ ကုဪအာဂစုိတ္ေထာံ။.....
(အဆက္ေဍံ ႏြံတၜဏီ၊ မင္စၞှဗွ္...)

Sunday, December 9, 2007

မာံယန္ကုဪေကာန္ကႜဳဪကႜိင္

ေဟံ... ၟ ဂံင္ေတွ္ တုိန္ကႜဳင္ေလ၀္။ ဂြံတီအေစာမ္ညးကအ္။ အဲ ပေလဲလ၀္မတ္ဂွ္ ၟ ခယ်အဲေဖက္ၟ။ တုိန္ကႜဳင္ေလ၀္၊ အဲ ဂြံလ၀္လတူဒဂုဪဆုရ၊ သၨက္ဒးေဖက္ၟ ဟြံမြဲ။ အဲ ဗုင္ေတင္ ၟေထင္ အဲ ဟြံမာန္ၟဟာ။ ၟ တုိန္ကႜဳင္ေလ၀္။.....

ေဟံ အယန္ဗုင္ေတင္ အယန္မတ္ပေလဲ... ဂြံလ၀္လတူဒဂုဪဆုတုဲ ႀကံေကြံသြံ။ ၟ ဂံင္ေတွ္ ေစွ္ကႜဳင္ေလ၀္။ ၟ ေထင္ အဲမု။ အဲ ဒွ္ေကာန္ကႜဳဪကႜိင္မြဲေဍာတ္ဂွ္ ၟ ေထင္ ကိတ္ၟဟြံခ်ဳိတ္ဟာ။ ဖ်ဳန္ဇကုၟမြဲဂွ္ ဗႝတ္မြဲပါင္ေလ၀္ ဟြံဒွ္။...

ဂျမင္ညာဏ္ဂွ္ ဒွ္ႀတှဇွ္

"ဂျမင္ညာဏ္ဂွ္ ဒွ္ႀတှဇွ္၊" ႐ုိဟ္တႝံေဍံ ပုဦမွာဇန္တံ မကလိဂြံႀတှဇွ္၀ြံမာန္ဂွ္ ႏြံတၜဗြဲမဂႜဳိင္။ လိက္ကႝပ္ဂွ္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမြဲ မေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪ ဂျမင္ညာဏ္ကုီ။ ႏူကုဪလိက္္ကႝပ္ဂွ္ ပုဦမွာဇန္တံ ေသၢာံကတ္လၝတ္ဂုိင္ေကတ္ ကြတ္တႝဟ္ဟ္သာ္ရ။ ကာလပုဦမေဍာတ္သြတ္ဒၞံင္ေတံ ပုဦမႝဳံအေလံမသၞိက္ဂြံဗွ္ေ၀င္ လိက္ပုံအဂုီ လိက္ေပြင္ဇာတ္တဂန္တံဂွ္တံဂွ္ရ။ ဗြဲမအပ္ဒပ္ကုဪအခိင္ကာလ ပုဦတံ ေဇႝာ္ကႜဳင္ႀတ။ တုဲ ပုဦ စဗွ္ေ၀င္ လိက္ကႝပ္မခ်ဴဂးလ၀္ ပေရင္ပညာေသၢာံစှခႜ မပၱံကုဪပ႐ူဒဒွ္အတၳဳပၸတၱိ ပ႐ူဒဒွ္မလ႐ုကုဪစုိတ္ ပ႐ူ၀င္ ပ႐ူကြတ္သိပၸံ ပ႐ူအခုိက္ကႝာအေလံအထ ပ႐ူဘာသာဂမႜဳိင္ တံဂွ္္တံဂွ္အုိတ္ရ။ ႏူမဂြံဗွ္ေကတ္ လိက္ကႝပ္တံဂွ္ ပုဦ ေသၢာံတီေကတ္ ပ႐ူဒဒွ္ဍဳင္ကြာန္ပုဦ သုီကုဪပ႐ူဒဒွ္ဍဳင္၀ုတ္ဒုိဟ္သအာင္တံရ။

လိက္ကႝပ္ဂွ္ မေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪ ဂျမင္ညာဏ္မြဲေဟင္ ဟြံေသင္၊ ျပ၀မလဟိင္လဟာဲကုဪစုိတ္ေလ၀္ ေဍံမေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪကုီေရာင္။ ပႛဲကုဪဘ၀ပုဦမၢး လိက္ကႝပ္ကုဪဂျမင္ညာဏ္ ႓ါသာ္၀ြံ ဗပၚေထာံတႝဟ္ျခာ ဟြံဂြံရ။ လိက္ပ႐ုိင္ေလ၀္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမေသၢာံဂျမင္ညာဏ္မြဲကုီ။ လိက္ပ႐ုိင္မတက္ၾတးပတိတ္ ပႛဲေခတ္လၞဳဟ္တံဂွ္ ႏြံတၜ မဂႜဳိင္ကုဪဗုီ ဟြံကမြဲျပကာ။ ႏူကုဪလိက္ပ႐ုိင္တံဂွ္ ပ႐ုိင္႒ာန္ေဒသဍဳင္ကြာန္ကုီ သုီကုဪပ႐ုိင္ဂႜးတိ ပုဦ မဂြံဗွ္တီေကတ္ရ။ ပ႐ူဒဒွ္လိက္ကႝပ္ မတက္ၾတးပတိတ္ဒၞံင္တံဂွ္ကုီ ပ႐ူဒဒွ္ေပြင္ဇာတ္တဂန္ မထ႟းပ်းတၜ ပႛဲစက္တှ၀ှတံဂွ္ကုီ ပုဦေသၢာံတီေကတ္မာန္ရ။ ေပြင္ဇာတ္တဂန္ မႝဳံကုဪအခုိက္တႝဟ္ဟ္ မထ႟းပ်းဒၞံင္ ပႛဲလတူစင္၊ ဒႝဲါဗဗုဪမတ္မွာဇန္ မႝဳံပႛဲေဒသတံဂွ္တံဂွ္ ပုဦ ဂြံဗုဪတီေကတ္မာန္ရ။ ပ႐ုိင္ဂမၥာဲ မပၱံျပ၀မေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ ကေပါတ္ႀကိယာဗာတၞိ၊ ပ႐ူဒဒွ္မဂြံဆုဪဂဗညာတ္ေကတ္လ၀္ အရာမြဲမြဲတံဂွ္ကုီေလ၀္ ပုဦ မဂြံတီေကတ္ ႏူကုဪလိက္ပ႐ုိင္ရ။ ဣေလတ္ေၾတာနိတ္ေမဒိယ် (Electronic Media)တံဂွ္ေလ၀္ ဒွ္အ႐ုီအဗင္ကုပုဦေကြံေကြံရ။

လိက္ကႝပ္ ( Encyclopaedia ) ဂွ္ေလ၀္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမေသၢာံတီေကတ္ ပ႐ူပရာဂမၥာဲဖႛာဲကုီ။ လိက္၀ြံ အဲ သၞိက္ဂြံခုတ္ယၞဳေဍံ ဗတ္ဘာသာမန္မြဲ၊ "လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ၊ လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္၊ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲ" ယၞဳသာ္၀ြံ အဲ မဂႜဲါလပွ္ခုတ္လ၀္ရ။ အရာမၵးဂႝပ္ဂွ္ ေကာ္ဂးဟုီမာန္။ ဟြံဒးဂႝပ္ေလ၀္ မုဟြံဒွ္မြဲသာ္႓ါရာ။ ဗဟူသုတ ဗဟူဒိ႒ေရာင္ ဟြံေသင္ဟာ။ လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ အဲမခုတ္လ၀္ယၞဳေဍံဂွ္ ပသာ္ဂွ္ေရာ။ ညံင္ရၜႏုင္နိဓိမြဲ အရာမႝဳံပၞိက္ဂွ္ ကႜံက္ေကတ္မၢး ေသၢာံမာန္ဖအုိတ္၊ ပၞာသာ္ဂွ္ကုီရ လိက္ကႝပ္၀ြံ ပ႐ူပရာမြဲမြဲ သၞိက္ဂြံတီမၢး ပံက္ဗွ္တီေကတ္ဖအုိတ္ကုီ။ လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္ဂွ္ ပသာ္ပႜန္ေရာ။ ညံင္ရၜတႝံက၀္သႜဗၿမဳိက္မြဲတႝံ အရာမႝဳံပၞိက္ဂွ္ ႓ွ္ပလွ္ေကတ္မၢး ကလိဂြံမာန္ဖအုိတ္၊ ပၞာသာ္ဂွ္ကုီရ လိက္ကႝပ္၀ြံေလ၀္ ပ႐ူပရာမြဲမြဲ သၞိက္ဂြံတီမၢး ပံက္ဗွ္တီေကတ္ဖအုိတ္ကုီ။ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲဂွ္ပႜန္တုန္ေရာ၊ သဘၜမဏိက္ကေသဲမၢးဂွ္ အရာပၞိက္မႝဳံဂွ္ ကေသဲမၢး ေဍံ သဒွ္အာဖအုိတ္ေရာင္။ ပၞာညံင္သာ္ဂွ္ကုီရ လိက္ကႝပ္၀ြံေလ၀္ ပ႐ူပရာမြဲမြဲ သၞိက္တီမၢး ပံက္ဗွ္တီေကတ္မာန္ဖအုိတ္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ လိက္ကႝပ္မဖွ္သာ္၀ြံ အဲ မခုတ္လ၀္ယၞဳေဍံ "လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ၊ လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္၊ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲ"။

ေ၀ါဟာရမၢး Encyclopaedia ၀ြံ ၿမိပတ္ကႜဳင္ႏူေ၀ါဟာရၿဂိ (Greek)၊ မႝဳံအဓိပၸဲါေဍံ "ပညာဂမၥာဲ"။ ေ၀ါဟာရ၀ြံ မဟုီဂးျဗဳကႜဳင္ ႏူကုဪသကၠရာဇ္ခေရတ္ 1541 ေတံရ။ ကသပ္မခ်ပ္ေကႜာန္ပတိတ္ လိက္ကႝပ္ႏုင္နိဓိ ( လိက္ကႝပ္က၀္သႜဗၿမဳိက္၊ လိက္ကႝပ္မဏိက္ကေသဲ)ဂွ္ မမံက္ဂတ၀္ဒွ္ကႜဳင္လ၀္ လံလကာဖာရ။ လိက္ကႝပ္၀ြံ ဒွ္လိက္ကႝပ္မဒွ္အရာသင္႐ုိဟ္ ခႛန္ေပၠာံနင္လ၀္ ပ႐ူပရာေလၞင္ဒဒွ္ မတန္ဒၞံင္ပႛဲကုဪဂျမင္ညာဏ္ေတံရ။

လိက္အဘိဓာန္ပႜန္တုန္ ဒွ္လိက္ကႝပ္ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ မဂြံဂႜဲါသၝှေကတ္ အဓိပၸဲါမဂလာန္ေ၀ါဟာရ၊ နဲကဲေသၢာံပံင္မအကၡ၀္၊ နဲကဲေသၢာံပတိတ္ရမ်ာင္တံရ။ အၥာ Dr. Samuel Johnson ဂွ္ ဒွ္မအံက္လိက္အဘိဓာန္ေအင္ကလိတ္ရ။ အၥာ Dr Robert Halliday ဂွ္ ဒွ္မအံက္လိက္အဘိဓာန္မန္ကုီေရာင္ အဲ မခယ်ေကတ္ရ။

အိန္တာေနတ္ (Internet) ေလ၀္ ဒွ္႐ုိဟ္တႝံမေလပ္ကတုဪဗဒွ္ကုဪ ဂျမင္ညာဏ္ လက္ကရၜအုိတ္ရ။ ေဍံ မမံက္ဒွ္ကႜဳင္လ၀္ ႓ုိန္ဟြံလံလကုီေလ၀္ ႀတှဇွ္ေဍံ မဗ်ာပ္တရးတိတ္အာဂွ္ သက္ကုအပုိင္အျခာရ။ ဗြဳိက္ေဍံ သႜဲလးသန္။

(လိက္ဇၞန္၀ြံ အဲ မကႜာဲေစႜာံႏူဘာသာေအင္ကလိတ္၊ အၥာဇၞန္လိက္ မႝဳံယၞဳ Dr. Thilini Sulochana မခ်ဴလ၀္ရ။)
pika21
Friday, December 7, 2007

မဏိက္ကေသဲ

ဂး... တၝဲဏံ မဏိက္ကေသဲ ကေသဲကုဪအေရ၀္ေတၞင္မြဲပါင္ေဏာင္ဏး။ မိင္တုဲ လၸအာလၜစကုဪညးသအာင္၊ ဂြဒၞံင္ကုီေလ၀္။ ကႜာႏူဟြံကေသဲဏီ အဲ မိက္ဂြံဟုီႀကဳီစယၞဳအဲမြဲတဲ။ မဏိက္ကေသဲ... စံက္ဂး ခုတ္လ၀္ယၞဳသာ္ဏံ။ ဟြံပေရံပုဟ္ေလ၀္။ ဆဂး မဏိက္ကေသဲဏံ ဟြံတုပ္ကုဪမဏိက္ကေသဲ ပႛဲပုံအဂုီမန္ေတံရ။ မဏိက္ကေသဲညးေတံ ဗုီပၞိက္စုိတ္ ကေသဲဏာ ဂြံဖအုိတ္။ သၞိက္ဂြံဒွ္ေသထှ.. ကေသဲဏာ ဒွ္ေသထှဟဂွ္။ မဏိက္ကေသဲအဲဏံဂွ္ သာ္ဂွ္ဟြံေသင္၊ ကေသဲဏာေတွ္ မုေလ၀္ ဟြံတိတ္ကႜဳင္ပုဟ္။ ကေသဲကႛင္ ၀ါတ္ကႛင္။ လံကႜဳင္မၢး ဂြံသုင္ဂြံစေလ၀္ ဟြံမြဲရ။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ကုဪယၞဳမဏိက္ကေသဲ ေဍံဟြံႀကဳိက္။ ဂြေကြံ။ ဂး.. ကလင္စမ္ အဲကေသဲဏာကုဪရ။

အ၀္... ဘ၀မဏိက္ကေသဲ၊ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္သာ္ဏံရေလ၀္ရဲတအ္ေယ်...

၀ါတ္ဆ၀ါတ္၀ါတ္ ..... ညံင္ကုဪ၀ါတ္အဲ ..... မြဲညးဟြံ၀ါတ္၊
၀ါတ္ဂြံစပုင္ ..... ၀ါတ္ဂြံကႜဳင္အာ ..... ၀ါတ္အနာထ၊
၀ါတ္ဇှခရှ ..... ၀ါတ္လမှေဇႝာ္ ..... ၀ါတ္ဖရံက္သြ၊
၀ါတ္အဲမြဲရ .... မူကာလေလာဲ ..... ကုဪအဲေရာ၀ါတ္။ ။

မိင္ႀတဟာ အဲကေသဲဏာဂွ္။ မိင္တုဲ မံင္သၝိတ္တ္ညိဏး၊ သၞန္ပါင္ ပကုဪဂႜါန္၊ ေပဲါဒွ္ အဲ ဂြံကုဪအာေပဲါ။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲအေျပာံဏံ ၀ါတ္ဒုဪကုဪဒွ္အာဘ၀ဆဆုဪပႜန္ရ။ အ၀္...ဘ၀မဏိက္ကေသဲ၊ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ။ ဂး..အဲ ထပ္ကေသဲဏာမြဲပါင္ပႜန္ ပ႐ူဘ၀မဏိက္ကေသဲ။ ကလင္ကုဪခ်ဳိတ္ပႜဳိတ္ဏး၊ အဲ ဟြံကေသဲကုဪရ႓ါ၀ါ။

ဆဆုဪဆပ ..... ဆဆုဪပဂွ္ ..... ဆဆုဪဒွ္အာ၊
ဆဆုဪမွာရာ ..... ဆဆုဪအာဒွ္ ..... ဆဆုဪဒွ္ပႜန္၊
ဆဆုဪဆတီ ..... ဆဆုဪတီညာတ္ ..... ဆဆုဪ၀ါတ္ေလာန္၊
ဆဆုဪပပႜန္ ..... ဟြံဖန္ဖက္ဂွ္ ..... ဆဆုဪဒွ္အာ။ ။

ဟလုဪဒွ္၊ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္အာဆဆုဪႀတ။ လၸအာလၜမံင္ကုဪညးတႝဟ္ဏး။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္အာဆဆုဪတုဲ ဂတဂွ္ ဗုီလုဪမဒွ္ကႜဳင္ပႜန္ေရာ။ ႏူတမ္ေတံ ဒၞါႏူ၀ါတ္ေလ၀္၊ ၀ါတ္ေတွ္ ဒွ္ဆဆုဪ။ ဒွ္ဆဆုဪတုဲ ဂတဂွ္ ဗုီလုဪပႜန္ေရာ။ ဂး.. အဲ ကေသဲကုဪလက္ကရၜအုိတ္ရ။ ဟြံမိင္တုဲ သၞိက္ကုဪအဲထပ္ကေသဲပႜန္ဂွ္ အဲ ဟြံကေသဲကုဪရ။ ဘ၀မဏိက္ကေသဲ ဒွ္အာဆဆုဪတုဲ ၾကင္ေၾကာ၀္ဒၞံင္အၾကာဂႜံင္ဍာန္သဗာန္ဂေရာ္သၝိညးတႝဟ္ဂွ္ အဲ ကေသဲဏာ သာသာ ကႜာမိင္ကုဪဟြံမိင္ရ။ ဂး.. ကလင္ပႜန္။

ႀကံႀကဳိင္ၾကင္ေၾကာ၀္ ..... ၾကင္ေၾကာ၀္ၾကာၿဂဳိပ္ ..... ၾကာၿဂဳိပ္ၾကင္အာ၊
ၾကင္တိတ္အာ၀ါ ..... ၾကင္အာၾကင္ကႜဳင္ ..... ၾကင္ကႜဳင္စုိပ္ပႜန္၊
ဗႝတ္မႀကဳိင္ၾကင္ ..... ဗႝတ္မၾကင္ေၾကာ၀္ ..... ေဒါ၀္ဂႜံင္သြာင္ပန္၊
ၾကင္ေဂၝင္ေဂတ္လန္ ..... ဇန္ပဂ႐ုိင္ ..... ၾကင္ေၾကာ၀္ဂႜဳိင္အာ။

မိင္တုဲ မံင္သၝိတ္တ္ညိဏး။ ဆာန္ဍဴဒၞံင္အဲကုီေလ၀္.......

pika24
Sunday, December 2, 2007

သဘၜဍဳင္ကြာန္

ဘၜဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ မႝဳံကုဪလက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္ မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံ ပႛဲလုိက္ ပႛဲပလုိက္ေဟင္မၢးရ။ ဍဳင္ကြာန္မသကၠဳ လက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္ ဟြံဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံေဟင္ရ။ ပႛဲဍဳင္ကြာန္မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံဂွ္ေဟင္ မံင္တန္တၜအာ ယ၀္သဒွ္ ေသၢာံဒွ္တသုိက္စုိတ္ တသုိက္ကာယမာန္ရ။ ပႛဲဍဳင္ကြာန္မဟြံဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံဂွ္ မံင္တန္တၜအာမၢး တၝဲမဂြံဒွ္တသုိက္စုိတ္ တသုိက္ကာယဂွ္ ဟြံမြဲေဟင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဍဳင္ကြာန္ မႝဳံကုဪလက္သန္စွ္႓ါသာ္ မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ကုသတ္တံ ပႛဲလုိက္ ပႛဲပလုိက္ေဟင္ဂွ္ မံင္တန္တၜအာညိ။

ညးမၢးလက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္ေရာ...
၁။ ကႛဳိပ္ဍဳင္ကြာန္
၂။ ဇုိင္ဍဳင္ကြာန္
၃။ တဲဍဳင္ကြာန္
၄။ မတ္ဍဳင္ကြာန္
၅။ ကေတာ၀္ဍဳင္ကြာန္
၆။ မုဟ္ဍဳင္ကြာန္
၇။ ပါင္ဍဳင္ကြာန္
၈။ ဂႝၜဍဳင္ကြာန္
၉။ လမ်ဳီဍဳင္ကြာန္
၁၀။ ၾကဳတ္ဍဳင္ကြာန္
၁၁။ ၿဂဳိဟ္ဍဳင္ကြာန္
၁၂။ စုိတ္ဍဳင္ကြာန္ ... ဣ၀ြံ မၢးလက္သန္ဍဳင္ကြာန္စွ္႓ါသာ္ရ။

ပၞိက္အဓိပၸဲါလက္သန္စွ္႓ါသာ္ဂွ္တုန္...
၁။ ကႛဳိပ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪပညာ မဆုိက္ဗဒက္ ပႛဲ၀တ္ပိျပကာ မတြံဂးဓမၼ၀တ္ ရာဇာ၀တ္ ေလာက၀တ္တံဂွ္ မဒွ္ကႛဳိပ္ဍဳင္ ကြာန္ရ။

၂။ ဇုိင္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုသဒၶသဒၶါ မျပာပ္အာ ေရွ္ေသွ္ရၜဂၜ ရတ္ပိျပကာ မအာပၱဳဲဒါန သှလ ဘာ၀နာ လၞဳိန္ကာလဂွ္ မဒွ္ဇုိင္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၃။ တဲဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪလြှပရာ မေကႜာန္႓ုိတ္ ေကင္ကာဓ၀္ကုသုဪ ပႛဲကုဪထာန္ရတ္ပိျပကာ မပၱဳဲတၜ၀တ္ လၞဳိန္ကာလဂွ္ မဒွ္တဲဍဳင္ကြာန္ရ။

၄။ မတ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမေလပ္ျပကုိဟ္ ဗုိတ္ပိ ေဗဒင္ပန္ မတီအႏၱရာဲဍဳင္ကြာန္ ပႝာန္ဒမႜ ေကႝာ၀္ဗယုဪ ဓိကုဪ ယဲဘဲ မကၱဳဪဒွ္တံဂွ္ မဒွ္မတ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၅။ ကေတာ၀္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုပညာ မဂြံလ၀္ဂလာန္ဂုန္ဒုဟ္ အပႛဲျပကုိဟ္ေလာကှ ေလာကုတၱဳဪ သုီ႓ါသာ္တံဂွ္တုဲ ဒႝဲါမပတုဲ ေကတ္စမြဲမြဲ မဗစာရဏာေကတ္၊ မပဗက္ ပႛဲကုဪဂလာန္အစာတံဂွ္တုဲ ဟမြဲကုဪအႏၱရာဲ သုီလုိက္ သုီပလုိက္တံဂွ္ မဒွ္ကေတာ၀္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၆။ မုဟ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪစလှစလး ကသပ္ဂႝန္ ညာန္ပညာ ကာလဒဒုိက္သႝာမြဲမြဲ မကၱဳဪဒွ္ ပႛဲဍဳင္ကြာန္တံဂွ္ ညးမဂြံယုဪသာ မေလပ္ဍံင္သြာ မျပာကုဪဒဒုိက္သႝာညး၊ ဟြံရန္ကုဪဂုန္ ပႛဲပစၥဳပန္၊ မရန္ကုဪမက္ဖုဪ ပႛဲကုဪအနာဂတ္ဂတတံဂွ္ မဒွ္မုဟ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၇။ ပါင္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပူဂုဪမႝဳံကုဪဂလာန္သုဘာသုိတ္ ဒႝဲါမ႓ုိတ္ဟုီကုဪတံဂွ္ မဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ ပႛဲလုိက္ ပႛဲပလုိက္ ေပႜင္ေကႜံ ဒဒုိက္စုိတ္အုိတ္ကာယညးတုဲ မဇုိန္ကုဪ တသုိက္စုိတ္ကာယညးတံဂွ္ မဒွ္မုဟ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၈။ ဂႝၜဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ပႛဲကုဪထာန္ေဒသဍဳင္ကြာန္ဂွ္ မႝဳံကုဪတိဂူ ခံက္ဗၝ ေၾသာံသၝဳ ေဇြာံမ ကႜံသြ၀္ သတ္တံဟြံဒးေကႜာ၀္ဗ်ဳဪ၊ ဒႝဲါဒႝဲါမေကႜာန္ ေကင္ကာ၀ါနိဇၨမြဲမြဲတံဂွ္ ဗြဲမသြာ ေဍံမကၱဳဪဒွ္ကုသတ္တံဂွ္။ ဣ၀ြံ မၢးဂႝၜဍဳင္ကြာန္ရ။

၉။ လမ်ဳီဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ မႝဳံကုဪသတ္ေဟာရာ ညးမတီေရာဂနှဒါန္၊ ပႛဲသန္ထာန္သတၱံ မကၱဳဪဒွ္ယဲမြဲမြဲတံဂွ္ ညးမေလပ္ပႜးကုဪ၊ မဟဂံင္၀ုဪစဏာဲ မဟြံရန္ကုဪပူဇၜသၠာ၊ မရန္ကုဪမက္ဖုဪတံဂွ္။ ဣ၀ြံ မၢးလမ်ဳီဍဳင္ကြာန္ရ။

၁၀။ ၾကဳတ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ညးမတီ သဘၜဓ၀္ ေသႝာ၀္ဓမၼသာတ္ မေလပ္စှေရင္ဂဗုတ္ဂလာန္ ဗဗြဲဓ၀္ မဂြံေ၀င္ေကႜံဓ၀္ဂတိပန္၊ ဟြံရန္ကသပ္ဂႝန္ညးတံဂွ္ မဒွ္ၾကဳတ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၁၁။ ၿဂဳိဟ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ညးမဒွ္ဒြါအၥာေဇႝာ္ဇလိင္သၞိင္တႜ ပႛဲဍဳင္ကြာန္တံဂွ္ ဟဂံင္လီေလွက္ေပက္၊ ဆီစျဒပ္ညး၊ ဟြံဂြံပလုီေကႜံေခါန္ပေ၀ဏှညးတမႜာတမႜာ၊ မေလပ္ရာန္သၠဳိတ္ေကႜံ သၾတဳကမႜတ္ဒမႜ မေပႜင္ေကႜံပူဂုဪမလိင္ေလက္စညး၊ မဇုိန္ကုဪတသုိက္ညးမတၜပႛဲဍဳင္ကြာန္ဇကုတံဂွ္ မဒွ္ၿဂဳိဟ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

၁၂။ စုိတ္ဍဳင္ကြာန္မၢးဂွ္ ညးမဒွ္ဂမှဗႝး ညးမႝဳံကုဪပညာ ညးမတီဒတုဲဖုဪလေလင္ဖုဪ ညးမပၱဳဲဓ၀္ကုသုဪ နကုဪသဒၶသဒၶါ၊ ဂလာန္မဒွ္ ပႛဲသာသနာပါင္က်ာ္တံဂွ္ မဟုီတြံဒေလာံဗေတာန္တၜညး လၞဳိန္ကာလ၊ ကာလမပၱဳဲဓ၀္ကုသုဪ ကုဪညးမပတုဲ၀တ္ ၅ ျပကာကႜာတုဲ မကုဪသွ္ပတၜ ဓ၀္သှလေဟင္ရ၊ သွ္ပတၜဓ၀္သှလတုဲ မကုဪညးပတုဲဒါန္ ညံင္ကုဪဂလာန္ပါင္က်ာ္မတြံလ၀္ ပႛဲကုဪဓ၀္သုဒၶသုဒၶါတံဂွ္ မဒွ္ဒတုဲဖုဪမေဇႝာ္ဂွ္ မဒွ္စိုတ္ဍဳင္ကြာန္ရ။

ပႛဲလက္သန္ျမေမာ၀္ဍဳင္ကြာန္ပႛဲလုိက္ပႛဲပလုိက္စွ္႓ါသာ္၀ြံဂွ္ က်ာ္ႀတဲ မတြံလ၀္ ပႛဲကုဪရာဇလကၡဏေတံရ။

(တင္စၞတ္...လိက္ဇၞန္၀ြံ ကံက္နင္ႏူသႜပတ္မန္ မဟိမု လိက္မင္ေဇန္ဓႏု ေရာင္။)

wink
Thursday, November 29, 2007

အလကၤာကႝာတ္အကၡ၀္

နဲဇၞန္လကၤာကႝာတ္အကၡ၀္၀ြံ ကႜဳင္ႏူဇၞန္လိက္မန္ေၾတံၾတဟ္ရ။ ကႝာတ္ဒစာံအကၡ၀္ ဟုီပႜကုဪပႜန္.....ဗေဂါဍဳင္မန္ ဂႜဳိင္သန္အေယာ..... ပႛဲဇၞန္လကၤာ၀ြံ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ ေဂါ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္၊ ဍဳင္ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ မန္ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္၊ ဂႜဳိင္ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ သန္ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္၊ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ ေယာ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္... သာ္ဏံ ကႝာတ္ပုိင္ျခာေကတ္လ၀္ နကုဪအကၡ၀္ခ႐ုီစုတ္ တမ္ကုဪေကႝာတ္ပုိဒ္တုဲ ဗဒွ္လ၀္ဇၞန္ဒြက္ရ။ ဇၞန္ဒြက္ဂွ္ ဒေယွ္ပတိတ္ရမ်ာင္ခုိဟ္ဟ္ မြဲတဲစမ္။

နိပ္တၠံေၾကင္ ... ဍဳင္ေတၞင္အသ၀္ ... ဗ၀၀္အေဂၢါ
ဍဳင္ဂမႜဳိင္ေရာ ... ဇၞာပ္အေယာသၢး .... က်ရးဍဳင္မန္
ဂႜဳိင္ကုဪဘုတ္ဘာ ... ျဇပ္အရပ္အရာ ... ထာ၀ရသန္
ေယာဒုိဟ္ပန္ ... ဒွ္ဒတန္ရတ္ ... ဂႜဳိင္ပစၥေယာ။ ။ ... ဣ၀ြံ ဗုီဒြက္ ကႝာတ္ဒစာံအကၡ၀္ မေကာ္ခၜရ။

မြဲနဲပႜန္တုန္ ... မတ္တၞၾသင္ဂင္ ေသႝင္က႟င္မူလ...

စၧဓဎ ... ကမက႟ိင္ေ၀င္ ... ေဂင္ဇုိင္မုဟ္တၞ
ၾသင္ဂမှရ ... တမဘာဒုဪ ... ဗုဪေ၀င္ဍာ္ဂင္
ေသႝဟ္ဂႜဳိင္ဂႜဳင္နာတ္ ... တၠံညာတ္ဂတ၀္ ... ဗုဪအငၝ၀္က႟င္
မူပေသၢာံမင္ ... ဟြံမင္နာဲသၝိ ... ဗ်ိစုိတ္လံ။ ။ ... မပၱံသာ္၀ြံသာ္၀ြံ ခ်ဴဆန္မာန္အုိတ္ရ။

ေကတ္နဲဇၞန္လကၤာလတူဂွ္တုဲ အဲ ဇန္ဏာ ဇၞန္လကၤာမြဲပုိဒ္ေဍာတ္ကုီရ။ ဟြံေစွ္အခုိက္အလုိက္ ယ၀္သဒွ္ သႜးဒုဟ္မြဲ၀ါညိ။ ယၞဳကႛဳိပ္ဇၞန္လကၤာ အဲမဇန္ဂွ္ ႐ုပ္မိေက်၀္ေဂါ၀္ သၝှေက်ာ၀္ဒမႜိ ေရာင္ဂး။ ယၞဳေဍံ ဟြံပေရံစေကြံေကြံ...

႐ုပ္
သာ္ဟိန္ဗိန္ ... အိန္ရှသၞာဲသၞ ... မုကၡ၀ါမိ
ေက်၀္ဟာရံင္ညိ ... ညာတ္မိဒးၿဂဳိင္ ... က်ဳိင္ေလ၀္ဟြံေဂါ၀္
သၝှအ၀ဲၾကပ္ ... ခပ္သီဒႝဲါသြံ ... ညိဟြံမိက္ေက်ာ၀္
ဒွ္ဒေတာ၀္ ... ဟြံေဂါ၀္ဂါပႜန္ ... ျမာလက္သန္မႜိ။ ။ ...

ဟလုဪဒွ္ ယၞဳကႛဳိပ္ဇၞန္လကၤာ ကုဪဇကုဖ်ဳန္ဇၞန္လကၤာ ႓ါသာ္ဂွ္ ႀကဳိက္မံင္ညးသၠံကုီဟာ။ ဇၞန္သာ္ဏံဂွ္ အာစုိပ္ဒုဟ္ဇၞန္လကၤာ ..... မုေရာ၊ ဟုီစမ္၊ ယ၀္သတီ...။ အဲဂွ္ လၸသၞာန္ရေလ၀္၊ တီေလ၀္ ဟြံတီဒၞံင္ရၟာဲ။lol

rolleyes
Monday, November 19, 2007

ဗညာလၢန္အိန္

အဲ ပံက္ကၞာတ္ ပံက္ကၞာတ္ဒၞံင္ဗႜံက္ဏံ ဂႜဳိင္င္ကုဪ၀ါရ။ ပံက္တုဲမၢး မုဂြံခ်ဴဂွ္ ေကတ္ဟြံဒးတုဲ ကၞာတ္ေထာံပႜန္။ ကၞာတ္တုဲ ကေလင္ပံက္ပႜန္။ ဒွ္ဒၞံင္ဗုီဗုီဏံဂွ္ ဂြံအာစွ္ပန္ စွ္တၝဲရ။ ေကႜာန္လ၀္ဗႜံက္အွ္အွ္တုဲ ခ်ဴစုတ္ဟြံမာန္မၢး ညးတႝဟ္ ပံက္ဗွ္ဗႜံက္ဇကု ဟြံေစွ္ရ ဂးတုဲ တၝဲဏံ မဒးပံက္ဗႜံက္ပႜန္။ ပံက္တုဲ မုဂြံခ်ဴေရာ ခ်ပ္အာခ်ပ္ကႜဳင္တုဲ ရပ္ဂြံလိက္ရာဇာ၀င္မန္မြဲကႝပ္တုဲ ဂမှအာ ဂမှကႜဳင္တုဲ အာဆုဪစုတ္ ဒႝဲါပ႐ူဗညာလၢန္အိန္ မတ၀္ေစႝဟ္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ အဲ သၞိက္ဂြံခ်ဴပတုိန္ဏာ ပ႐ူဒဒွ္ဗညာလၢန္အိန္ေကုာံမင္သှဓာတ္မဒွ္ေဒံဖရင္မင္ဂံင္ ဗႝတ္မြဲအခန္ေဍာတ္တ္ရ။

***ပႛဲသကၠရာဇ္ ၇၉၂ တႜညးမင္ဂှဆြာ၊ ဂြံအယုက္ ၃၇၊ ဂြံဒွ္ႚကရာဇ္ စသုိင္ဍဳင္အင္၀ ၃၃ သႝာံ။ အယုက္အာစုိပ္ ၇၀ တုဲ ဒွ္အနိစၥဓ၀္ရ။ တႜညးမင္ဂှဆြာ ဟြံမြဲတုဲ ေကာန္ေဇႝာ္တႜညးမင္ဂှဆြာ မဒွ္မံင္ဥပၸရာဇာဂွ္ ပသၞိင္ဒႝဲါမတုဲ ပၠင္ရင္ဍဳင္အင္၀ပႜန္။ ကာလညးေတံ ဒွ္ႚကရာဇ္ဂွ္ ဂြံအယုက္ ၃၂။ ဂြံပကင္ရင္ဍဳင္အင္၀ ထပွ္ဂိတုတုဲ စုိပ္အာအနိစၥဓ၀္ပႜန္ရ။

ပႛဲသကၠရာဇ္ ၇၉၃ တႜညးဥပၸရာဇာ ဒွ္အာအနိစၥဓ၀္တုဲ ေဒံဥပၸရာဇာ မႝဳံယၞဳမံင္ေသာဲေနတ္ မဒွ္မအံက္မင္ရာဲက်၀္ဆြာဂွ္ တုိန္ဒွ္ႚကရာဇ္ဒႝဲါေကာ၊ ပကင္ရင္အာဍဳင္အင္၀ပႜန္။ မံင္ေသာဲေနတ္ဂွ္ ဒွ္ႚကရာဇ္ ဒုင္ယၞဳ ဖရင္မင္ဂံင္။ ပႛဲဂွ္ မင္သှဓာတ္ မဒွ္ေဒံဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ ခ်ပ္တသုိင္ေကတ္သမၸတိဍဳင္အင္၀ပႜန္။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံမိင္ေကတ္တုဲ ႏြံအသံဂကန္ ကုဪအာရပ္ဂစုိတ္ မင္သှဓာတ္ မဒွ္ေဒံဇကုဂွ္ရ။ မင္သှဓာတ္ တီဇကု ဒၜေစွ္ႏူဍဳင္အင္၀၊ ကႜဳင္ပဇႏူတမ္ဇုိင္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ပႛဲဍဳင္ဟံင္သာ၀တှ။ တုဲ ဒဒွ္ပ႐ုိင္ပ႐ူပႛဲဍဳင္အင္၀ ဟုိတ္ဖုဪအုိႆုီဂွ္ မင္သှဓာတ္ ေလၝာ၀္ပတီတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ရ။*** (ဣ၀ြံ ပ႐ူမင္သှဓာတ္ မဒွ္ေဒံဖရင္မင္ဂံင္ မဒၜေစွ္ႏူအင္၀ စုိပ္ကႜဳင္ဍဳင္ဟံင္သာ၀တှ။)

(ဗညာလၢန္အိန္တုန္... ကသပ္ဟုဲဟွ္မရပ္ဂစုိတ္ထကုိပ္ပႝာန္ သရာဲပႝာန္ဗႝာ ၃၀ ပႛဲၾသင္ဗတှဂတာၾကဳင္မြဲဒႝဲါဂွ္ ဟုိတ္ႏူမပလုီေကႜံတုဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ေပႝာတ္ကႛင္သန္တုဲ စုတ္တဲအာဲမန္ျဒာ ကုဪအာဂစိုတ္ေကႜံဇကုလၢန္အိန္ရ။ ပႛဲဂွ္ ထကုိပ္ပႝာန္ေဇႝာ္သၞိင္ျဗာဇၹ၊ သၞိင္ေဇႝာ္အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္တံ ဒုင္ဂုဏ္၀န္စ၀္တႜညးတုဲ ကုဪအာႏုက္လၢန္အိန္ ပႛဲသုသာန္။ လၢန္အိန္ အခါဂွ္ေဃာဗႝဳဟ္ဒၞံင္ဂုဏ္ရတ္ပိ၊ မႝိဟ္မေကတ္ဏာဂစုိတ္တံဂွ္ မင္မံင္အသံ ဟြံဂစိုတ္ဏီ။ မိင္အသံသာ္ဂွ္တုဲ ဟြံဂစိုတ္ ေကတ္ဖ်ၜဇကုလၢန္အိန္ ဗစုိပ္တႜညးရ။ ပဟုိတ္ကုဪမုတ္မပလုီေကႜံကသပ္မရပ္ဂစိုတ္ဗၞာဂွ္ ႏြံတုဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တက္ဒဏ္ ကုဪအာတ၀္ေစႝဟ္ ညံင္ဂြံဇကုဖရင္မင္ဂံင္ရ။ ပ႐ူဒဒွ္ဗညာလၢန္အိန္ မတ၀္ေစႝဟ္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ အဲ ခ်ဴပတုိန္ထ႟းဏာရ။)

***ဗညာလၢန္အိန္ဟုီကုဪသၞိင္ျဗာဇၹဂွ္ ကသပ္ဟုဲဟွ္မရပ္ဂစုိတ္ဗၞာဂွ္ အံင္ဇႝးအာကုီေလ၀္ ဒွ္ဂြံဇႝးဗဗြဲဓ၀္ ဟြံေသင္ ညးေတံဂးတုဲ သၞိင္ျဗာဇၹသၞာန္၊ `သာ္လုဪပတုဲ ဂြံဇႝးဗၞာ ဗဗြဲဓ၀္ဂွ္ေရာ။´
`ဆကသပ္အဲဍိက္ အဲဍိက္ေကတ္ဇႝးကုဪညး ဟြံဒွ္၊´ လၢန္အိန္ဂး။
`ဒွ္ရသာ္ဂွ္ လမ်ဳီမ သၹက္ဂ်ဳိင္သႝဳံဟာ၊´ သၞိင္ျဗာဇၹဂး။
တုဲ လၢန္အိန္ေလၝာ၀္ပတီ၊ `ႏူတႜဂုဏ္႓ါတႜ ကုဪကသပ္ကုဪအဲဍိက္ အဲဍိက္သတြာ္ဗက္။ ခါရဟြံကုဪကသပ္ အဲဍိက္မဒွ္မႝိဟ္ဂမၥဳိတ္ရ။´

ပႛဲဂွ္ အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္ ဟုီ၊ `ပယ်ာံတၝဲသ၀္ ဖရင္မင္ဂံင္ ေရတ္ရံင္ဒပ္လၞဳိန္။ ခါဣေတံမအာ ေခ်ံမအာမံင္ဂတ။ ႀကၜဂွ္ စိင္မအာသာဲသာဲဒၞံင္။ ႀကၜစိင္ဂွ္ ေကာန္သၞိင္ စၜသၞိင္မရပ္သၹင္ထ၀္ သၹင္ၾသန္မအာ။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဍဳိက္ေခ်ံ။ ႀကၜဂွ္ ပံင္ေခ်ာန္စိင္သုီဂဟးမအာ။ ႀကၜဂွ္ စိင္ျဒင္ စိင္ၿဗၜမအာသာဲသာဲ။ ပႛဲၿဂဳိပ္မုဟ္ေလင္ဂွ္ စိင္ဖဍဳိက္မေလမြဲ သရာဲ ၃၀၀ ဗၵးဒၞံင္ကုဪခုိဟ္။ ပခပ္ပႜဳတ္ လၜစိင္တိတ္ကႜဳင္ မဗတုိက္ဖရင္မင္ဂံင္။ ဇကုဖရင္မင္ဂံင္ မ ဂြံရ။´

လၢန္အိန္ပတီပႜန္၊ `စိင္အခဲါမာတ္ဂွ္ က်ာ္ေကတ္ကုဪအဲဍိက္ဂြံဍဳိက္ညိ။ အဲဍိက္ ဒွ္ထကုိပ္ပႝာန္မႝိဟ္လၺင္ေရာင္။´

`ဗတုိက္ေဍံဂြံရ။´ သၞိင္ျဗာဇၹ သၞိင္အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္တံ ဂး။ ဇကုလၢန္အိန္ ညး႓ါပတိုန္ဏာ၊ စုိပ္တႜညးတုဲ ဂလာန္လၢန္အိန္သုီဖအိုတ္ဂွ္ ညး႓ါေလၝာ၀္ပတီတႜညး။ တႜညးမိင္တုဲ တႜညးကအီ ကႝပ္မံင္။ ပႛဲဂွ္ သၞိင္ျဗာဇၹ ပါန္ကုဪတႜညး၊ `စိင္ျဒင္အသိဏၰရာဇ္ဂွ္ အာတ္ကုဪလၢန္အိန္ ဂြံဍဳိက္ညိ သၱိတ္ေ၀င္ပႝာန္ကုဪဗၞာ။´

`ဗုဪလဗး ေဍံဂြံရဟာ။´ တႜညးသၞာန္။ `ေဗွ္အာကႜာ၊ အဲ သုီဗုဪလဗး ဒၞံင္လၸာ္၀ြံ သၢ၀္မံင္။ ကာလခပုဪခရာမျဗဳ အဲ သအာ႐ုီေဗွ္၊´ တႜညးဂး။

`စိင္အသိဏၰရာဇ္ ေစွ္မံင္ေကႜင္။ ေကႜင္ဓဇူ လုပ္ဂါပ္ပါင္ မိက္ညာတ္မႝိဟ္ဟြံဂြံ။ ကုဪေဍံဍဳိက္ရ။´ သာ္ဂွ္ အသံဂကန္။ လၢန္အိန္ ပ၀တ္ကုဪတႜညးတုဲ က႟ၜ ဗၵဳင္ကုဪအသိဏၰရာဇ္။ အသိဏၰရာဇ္ ဒုင္က်ာလၢန္အိန္တုဲ စက႟ၜရ။ တုဲ လၢန္အိန္ ဟုီကုဪဂမာစိင္ ပတိတ္ကမာင္ သွ္ဇုိင္ဒနက္ဇုိင္။ ေစာတ္ေစာတ္ လၢန္အိန္ဟုီတုဲ တံင္ေကၱာ၀္ ဗႜးတုိန္အာကံအသိဏၰရာဇ္ လ၀္လ်ဟ္ လၢန္အိန္႓ံက္ေဗႜင္အာ။ အသိဏၰရာဇ္ တီတဲလၢန္အိန္သၠာတ္တုဲ အသိဏၰရာဇ္ သၱန္အာ။ ဍဳိက္ဗဗုဪတႜညးပိပန္လၱဳန္တုဲ...
`ေစွ္ရ။´ တႜညး ႏြံအသံကုဪလၢန္အိန္။

မိင္တုဲ ေစွ္ကႜဳင္ လၢန္အိန္ေလၝာ၀္ပတီ၊`ပၞာညးဒုိက္မဒလုိအ္ျပးခ်ာဲဒၞံင္ ညံင္သတ္တလုဲလတူဒုဪ၊ ပႝာန္ဗၞာလၞဳဟ္ ရၜဂွ္ကုီရ သၹက္ဒုင္မုက္အသုံလုံ သႝဳံဟာ။´

ေဂႝဟ္ကႜိက္ထေမႝာတ္တေရံ တၞာသတ္ျဗာတ္ဗှလာဂွ္ တႜညးမကုဪပႜန္တုဲ ႏြံအသံ၊ `ေဂႝဟ္ကႜိက္အဲ၀ြံ ဇကုေဗွ္ လ၀္ကႜာရ၊ ဒုဪစိင္ေခ်ံေလယ္ တၝဳီဟြံလုပ္။´

လၢန္အိန္ ဂြံအသိဏၰရာဇ္တုဲ ေလၝာ၀္ပတီ `ဇကုဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ အဲဍိက္ သၱီဟြံသႛာံ။´

`ေဗွ္ဟြံတီစာံဒူေဗွ္ မႝိဟ္မတီဇကုဖရင္မင္ဂံင္ အဲ သၠဳဪဍဳိက္အာကေရာံေဗွ္ရ´ တႜညးဂး။ တုဲ ကုဪအာေကာ္ မင္သှဓာတ္သၞိင္စက္ကုိင္။ `ပယ်ာံမကုဪဖုဪကုသုဪ သၞိင္ေရာင္သၵဟ္၊ ႏူသၞိင္မစုိပ္အဲ ဗၱံတၝဲအဲမခ်ပ္ဒၞံင္လၞဳိန္။ ဂြံစြံလ၀္လၱဴနန္ထ၀္အင္၀တုဲေရာင္ အဲမဟဲစုိတ္။ လၞဳဟ္ ဇကုေကာမ စုိပ္ထာန္အဲ။ ဍိက္အဲ ေဍံဒုင္လ်ဳိင္ ရပ္ကုဪဇကုဖရင္မင္ဂံင္။ ဇကုဖရင္မင္ဂံင္ ေဍံဟြံတီ။ ဇကုသၞိင္ေဟင္ ဍဳိက္ေဒါ၀္စိင္လၢန္အိန္ညိ။ အတုိင္တုဲခ၀္လ၀္ ေဍံရသၥဳိပ္မွာ ဂြံဖရင္မင္ဂံင္တုဲ အဲ ဗတုိက္တုိန္ဒုဪဍဳင္အင္၀။ သၞိင္ေဟင္ ပတုိန္လ၀္လၱဴနန္ထ၀္ ပေသက္ပသ၀္တုဲ ေလၝာ၀္က်ာ္ဘာ အဲေစွ္ကႜဳင္ရ´တႜညးဂး။

မင္သှဓာတ္သၞိင္ေစတ္ကုိင္ ဂဟတ္ကရာဇ္ပ၀တ္ကုဪတႜညးတုဲ ဍဳိက္စိင္ကေရာံလၢန္အိန္တုဲ ဇက္တိတ္အာ။

`စုိပ္ဂေရာ္ဍာ္လၢ၀္မြဲႏြံ၊ ႏူဂေရာ္ဂွ္ ဇက္တုိန္စုိပ္ေကႝာတ္လၢ၀္၊ သႝိင္စိင္ေခ်ံသၝိတ္လ၀္တုဲ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ ကုဪကိတ္ဆု ကႝပ္ဒၞံင္ရ။ အဏံျပဳေျပင္ပႝာန္´တႜညးဂး။ တႜညး ဍဳိက္စိင္ျဒင္အနာံေလွာင္ သုီသရာဲဒစာံကႜံ တၜဂႜံင္ေဒါ၀္။ သၞိင္ေဇႝာ္ျဗာဇၹ တၜဂႜံင္ဇြိ၊ သၞိင္ငၝ၀္ခြင္ သၞိင္ဗုိတ္ညာဲ တၜလၸာ္သၱဳံ၊ စိင္ျဒင္ ၃၀ ဗုဪမြဲလက္ ရံင္ဒၞံင္သင္ၾကဳင္။

လၸာ္ဗၞာတုန္ တၝဲသ၀္ညိ တုိင္အေကင္မေရတ္ရံင္ဒပ္ စၞဟ္တၝဲ ဖရင္မင္ဂံင္ တိတ္ေရတ္ဒပ္ပႜန္။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ေစွ္ကႜဳင္၊ ဒပ္ဂတေလာန္အာ။ အၾကာဂွ္ သာဲတၜ ဂပ္မေသၝာဲ။ ေကာန္သၞိင္တႜဗႜာဲဗႜာဲတံ ယာံဗႝတ္၅၀၀ သႝဳံ ရပ္သၹင္မြဲမြဲ သုီအေယာအငၝင္ ဇက္အာဂတမုက္စိင္ ႀသှႀသှ ၾကာစိင္တႜညးဖရင္မင္ဂံင္။ အၾကာဂွ္ ဒးစိင္သၞိင္သရာပ္ဂါပ္မဍဳိက္မြဲမြဲ ထပ္ဇက္ကႜဳင္ ဆုိက္ကုဪတႜညးဖရင္မင္ဂံင္။ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္စုိပ္လၢဴမုက္စၜလၢန္အိန္၊ ႐ုိက္ဖံ ဇက္သာဲတိတ္ကႜဳင္ဍဳဪ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဗႜးတိတ္ေလာန္မုဟ္ၿဂဳိပ္။ ဖရင္မင္ဂံင္ ညာတ္ ဗေဒံစိင္သရာပ္ဂါပ္ကႜဳိအ္။ ဍဳိက္စိင္အသရာဲမ်ာတ္စြာ။ တုဲ အဲ မမိက္ဂြံေသက္ကုီ ဖရင္မင္ဂံင္ဂး။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ႀသဲတိတ္ကႜဳင္ကုဪသၞိင္လၢန္အိန္။ သဘၜပႝာန္မၢး ေခ်ံကုဪအာဂတ။ အသိဏၰရာဇ္ မိင္ဗ႐ုစိင္ဇုိင္ေခ်ံမဂၿမံဂဒုိက္အာညိဇုိင္ဍဳိန္အာ။ ဗၞာတေယ၀္ဗညာမစံင္ဗုဪဃံင္ တၜဆုိက္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္။ လၜစိင္ တိတ္ဗတုိက္ကုဪလၢန္အိန္။ အသိဏၰရာဇ္ တငၝဳီဒးတေယ်၀္ဗညာ ေလာတ္အာ ခ်ဳိတ္ဒႝဲါဂွ္။ ကႛဳိပ္တေယ်၀္ဗညာ ဂြံနင္။

ပႛဲဖရင္မင္ဂံင္ ႀသဲကႜဳင္ဗ်ဳဪစိင္ကုဪသၞိင္လၢန္အိန္ဂွ္ မင္သှဓာတ္သၞိင္ေစတ္ကုိင္ဂွ္ ဓလုိက္ကၱဳဪ ကုဪတဲေကာ္ဟုီဗတ္ဗၞာ `ဖရင္မင္ဂံင္ ဒွ္ႚကရာဇ္ ဗၨဳဪစိင္ကုဪသရာဲဟာ၊ ကေလင္အာေလံရ မႝိဟ္အိ၀ုီဂႜဳိင္သန္ ဇႝးမကုီဟာ၊ ပၞာညံင္ဘုံမသုိန္ လွာဲ႓ုဪကုီသြံ။´ဖရင္မင္ဂံင္ ခါမမိင္မႝိဟ္အိ၀ုီႀကၜ ႏြံဂႜဳိင္ဂးတုဲ ဂၞၚစိင္ ကေလင္စၜအာ။

ပႛဲဂွ္ သၞိင္လၢန္အိန္ ဆံင္ဗက္အာ ပသမၱီကုဪကႛဳိင္ဗၱာင္။ ပႛဲဂွ္ မင္သှဓာတ္ ေကာ္ဟုီ `ယာတ္ဗၱာင္ ပႛဲဍဳင္အင္၀ ဂႜဲါဟြံဂြံရဟာ။´ ဖရင္မင္ဂံင္ မိင္ ကုဪဗုိတ္ေထာံကႛဳိင္ဗၱာင္။ စိင္ဖရင္မင္ဂံင္ လုပ္အာအၾကာာစိင္ဂမႜဳိင္ လၢန္အိန္ ဂႜဲါဟြံဒး။ ပႛဲဂွ္ ပႝာန္စိင္လၸာ္ဖရင္မင္ဂံင္ ဍဳိက္ထပ္ကႜဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္။ သၞိင္လၢန္အိန္ ညာတ္ပႝာန္ညးထပ္ကႜဳင္ဂႜဳိင္။ ဂၞၚစိင္ ကေလင္ဗလးဇကု။ သၞိင္လၢန္အိန္ စုိပ္သင္ၾကဳင္။ သၞိင္ဗုိတ္ညာဲ ေကာ္သၞာန္ `သုီဗေဟက္မကႜဳိအ္ကႜဳင္ မူဟုိတ္သၞိင္မပသာ္ဂွ္ေရာ။´

တုဲ သၞိင္လၢန္အိန္ဟုီ `အဲကုဪဖရင္မင္ဂံင္ ဗၨဳဪစိင္ ဖရင္မင္ဂံင္ဗၨဳဪစိင္ကုဪအဲကုီ။ သၞိင္သှဓာတ္ ေကာ္ဟုီကုဪဖရင္မင္ဂံင္၊ ဖရင္မင္ဂံင္မိင္ ဂြံသတိ၊ ဖရင္မင္ဂံင္ ကေလင္အာ။ ဒဒွ္သၞိင္လၢန္အိန္ ဗၨဳဪစိင္ဇႝး ဂြံနင္ကႛဳိပ္တေယ်၀္ဗညာ၊ ဒဒွ္ဖရင္မင္ဂံင္ခတးဒုင္၊ မင္သှဓာတ္ေကာ္ဟုီ၊ ဖရင္မင္ဂံင္ ဟြံဂံင္ဗၨဳဪစိင္ ကေလင္အာ၊ သၞိင္ဗုိတ္ညာဲ သၞိင္လၢန္အိန္ စၜေလၝာ၀္ပတီတႜညးရ။ တႜညးမိင္ သၞာန္မင္သှဓာတ္။ မင္သှဓာတ္ ေကာ္ဟုီေကြံ။ `ပုိန္ဟာန္မိမပုိယ္ ဇုိန္ကုဪပုိယ္ဂး မူပမေကာ္ဟုီေရာ´ တႜညးသၞာန္။

မင္သှဓာတ္ ပတီ `ေကာကုဪေဒံ ညာတ္မစုိပ္လေလင္ အဲဍိက္ေကာ္ဟုီေကြံ။ အဲဍိက္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္ ဒွ္ေကာကုဪေဒံေရာင္။ ဗြဲႀကၜ ညးဒးဂႜဲါဟုီ ဒၞါႏူမ သဂြံပုိန္ဟာန္ ေစွ္ပဍိက္ညး ေကာဇကုဒွ္မြဲဂႜံဇာတိ ဟြံဆာန္။ လမ်ဳီေကာဇကု မေကတ္တုဲ မပသၞိင္။ ညးဍဳင္အင္၀ေလ၀္ ဂ႐ုိဟ္အဲဍိက္ကုီ။ ပြ၀ြံ သဗုိန္မံင္ ပႛဲ႐ုိတ္တာ။ ညာတ္ဟိုတ္သာ္၀ြံတုဲ အဲဍိက္ေကာ္ဟုီေကြံရ။´

တုဲ တႜညးႏြံအသံ `မင္သှဓာတ္၀ြံ ေသၠ၀္ပုိန္ဟာန္ပႛဲပုိယ္ေရာင္ မလ၀္စုိတ္။ လၞဳဟ္၀ြံ ေကာေဗွ္ေရာင္မၿပဲကုဪေဗွ္´ တႜညးဂး။ တုဲ ႏြံအသံကုဪအေစာတလုိဟ္အဒပုိန္ `ေဗွ္တံ မတီရ´ တႜညးဂး။ အေစာတလုိဟ္ အာဂစိုတ္ေကႜံ မင္သှဓာတ္ရ။ အေစာတလုိဟ္ေလၝာ၀္ပတီ။ မင္သှဓာတ္ဂွ္ ဂြံဒုင္စအာဲကၞာဲတႜညးတုဲမံင္ရ။

တႜညးႏြံအသံကုဪသၞိင္လၢန္အိန္ပႜန္ `ေဗွ္ေလ၀္ ေခႜ၀္လမ်ဳီေဗွ္ ဟြံဂြံဏီ။ ဗၨဳဪစိင္ ေကတ္လမ်ဳီညးေဟင္ မလ၀္စိုတ္။ ညးဟြံဂံင္ဗၨဳဪကုဪေဗွ္။ ဟုိတ္ဂွ္ ေဗွ္ ဟြံဂြံလမ်ဳီဏီအဲဂး။´´

တန္ဆ၀ြံကႜာရ။

မင္သှဓာတ္ဂွ္ ႓ုိန္လုပ္ပဇႝဴပႛဲသႝိင္မန္ တမ္ဇုိင္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ကုီေလ၀္ ခါမၵးကုဪဆီဇာတိဂကူညးဂွ္ ညးမလုပ္စလၸာ္ဇာတိဂကူညးရ။ ညးဟြံေပႜင္ဂကူညးရ။ ညံင္ကုဪမင္သှဓာတ္၀ြံကုီ မန္ပုဦ မပမံင္ဇႝဴ ပႛဲဗၞာ ပႛဲေသံတံဂွ္ ခါဒးကုဪဆီဇာတိဂကူဇကုမၢး လုပ္စလၸာ္ဂကူဇာတိဇကုညိရဟာ။ ဂကူဇကုကုဪဂကူဇကုမၢး ဓ၀္က႐ုဏာဒၜတိတ္အာႏူဂႜံစိုတ္တုဲ ဓဇန္အုိတ္ေကႝာတ္။ ကုဪဂကူညးတႝဟ္မၢး ၿဂဲေကတ္က႐ုဏာေပႜာပ္ဏာပႛဲဂႜံစုိတ္တုဲ ေသႜဟ္ဍဳိန္ေဍာတ္ညိေသင္။
brosse
Monday, November 5, 2007

ခ်ပ္တုဲပတုဲကာညိ

pika18ကဗ်လကၤာသၞ၀္၀ြံ ကံက္ႏူဇၞန္လိက္မန္ေႀတံၾတဟ္ေရာင္။

 • ကသပ္မြဲခ်ပ္ ... စင္ျခင္ပၛှပၛပ္ ... ခ်ပ္ဗုိန္တုဲဟုီ။
 • လဟုီမြဲဟုီ ... ခ်ပ္ဗုိန္တုဲဟုီ ... ပကုဪလုီစုိတ္၊
 • ပြမြဲမသၸ ... သၝှႀကၜဂတ ... ေတာ္ဆကုဪအုိတ္၊
 • ဒုိက္ပခပုိတ္ ... သုိက္ပအုဪဇုိတ္ ... မိပ္စုိတ္ပႀကဳီ။ ။
 • သၝှဒုိဟ္တုဲအာ ... သၝှအခါတုဲကႜဳင္ ... သၝှဂႜဳင္တုုဲရာန္။
 • သၝှမိတ္တုဲဆာန္ ... သၝှကြာန္ဇူဒုိပ္ ... သၝှၿဂဳိပ္တုဲဒုီ။
 • သၝှသၠ၀္တုဲတိက္ ... သၝှဍိက္တုဲကႜး ... သၝှညးတုဲဟုီ။
 • သၝှဂႜိပ္တုဲႀကဳီ ... ဟုီသုီကသပ္ ... ျဒပ္ေလင္ကုီဟာ။ ။
Sunday, November 4, 2007

ပေ၀င္ ( ေပြင္ )

 • ပေ၀င္ေကာန္ငၝာ္ ... က၀ၚခႛဳတ္အာ ... ကြာ္ဗက္သာဍာ။

 • ပေ၀င္ဗႜာဲဘာ ... ေကႝဟ္႓ုန္သႜတာ ... ေကွ္အာကြာဲကြာဲ။

 • ပေ၀င္၀ုတ္တအ္ ... ဂဇအ္ဓ႐ုီ ... ဟုီအေရ၀္ဗႜာဲ။

 • ပေ၀င္ေကာဗႜာဲ ... ဆနာဲမြဲကုီ ... ဂြံဟုီေ၀င္က်ာ။ ။

( ကံက္ႏူ...ဇၞန္လိက္မန္ေႀတံၾတဟ္ ေကုာံ ကဗ်အလကၤာမန္ဂမႜဳိင္...ေရာင္။)

venere
Friday, November 2, 2007

ဒြက္ဒုင္တႜဳင္ေကာန္၀ုုတ္ျဗာတ္လာင္

ပႛဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၇၁၀ ဂွ္ ဗညာအူ ဒွ္သၞိင္မန္ မဂြံစၞိန္ျပမာန္ ကၞိန္ဍဳင္မုတၱမရ။ ဗညာအူ ဒွ္သၞိင္ ဟြံလံဏီ ကႜာဟြံခႝံ ဍဳင္ဗေဂါ အာေ၀င္စိင္ၿဂိဳပ္သၞ၀္က်ာ။ ခါမပႜန္စၜ ပႛဲကြာန္ျဗာတ္လာင္ ညာတ္ သၞတ္ၿဗၜမြဲ မႝဳံကုဪ႐ုပ္သာ္ ေဂါ၀္ကႛင္သန္ သၞိက္ကုဪဒုင္ယၞဳ ဏင္အာဲေပံါ။ တႜညး သႛဳိက္ေလာန္ ဒုင္ဖ်ၜနင္ ဍဳင္မုတၱမွကုီ။ ႓ါလၸာ္ႀတၜ မသၥၜဂွ္ ကုဪႀသံက္လ၀္ ကႛဳိင္ေဇႝာ၀္ စုဪရာဇာဓၞာတ္ လ႓တ္လ၀္ ႀတၜသဗာန္ရ။ ညးမုတၱမွ ညးဗေဂါတံ ဓေယွ္ဒုင္တႜဳင္တၜ ေကာန္၀ုတ္ျဗာတ္လာင္ သာ္၀ြံရ။
 • တက္တဲလက္အုပ္ ... ႐ုပ္နာဲေဂါ၀္ေလာန္ ... ေကာန္ညးျဗာတ္လာင္။
 • သုီဓုပ္ပၠၜပႝာင္ ... ၀ါင္ဒုင္ေကတ္ဖ်ၜ ... ႀတၜမုတၱမွ။
 • ဟုိတ္နာဲသႛဳိက္ဆာန္ ... သန္ထာန္နန္ဂြဳိင္ ... သၠဳဪစသုိင္ရ။
 • ႐ုပ္ေဂါ၀္ေသႝဟ္ဟ ... နာမေသၢာံခုတ္ ... ေကာန္၀ုတ္ျဗာတ္လာင္။
သာ္၀ြံ ရဲမုတၱမွ ရဲဗေဂါတံ ဓေယွ္ဒုင္ဖ်ၜ ဂႝက်ာ္ရ။

ဂႝက်ာ္မိဏင္အာဲေပံါ (ေကာန္၀ုတ္ျဗာတ္လာင္) ၀ြံ ဒွ္ဂႝက်ာ္တႜညးဗညာအူ ကႜာအုိတ္၊ အဲ ေထင္ေကတ္ရ။ ပႛဲတႜညးဗညာအူ၀ြံ ဂႝက်ာ္ ႏြံမသုန္ရ။
 • ၁။ မိဏင္အာဲေပံါ (၀ါ) ေမဏင္အာံဒၜ။ ပႛဲဂႝက်ာ္၀ြံ ကလိဂြံ ေကာန္ၿဗၜမြဲ တႜေမႀသှ မခုတ္ယၞဳ။
 • ၂။ ေၟာံေအက္ ဒုင္ယၞဳ စႏၵမင္လွ။ ဂႝက်ာ္၀ြံ ဟြံကလိဂြံေကာန္ဇာတ္ရ။
 • ၃။ ေၟာံက၀္ ဒုင္ယၞဳစႏၵေဒ၀ှ။ ဂႝက်ာ္၀ြံ ကလိဂြံ ေကာန္ၿဗၜမြဲ တႜေမဒၜ မခုတ္ယၞဳ။
 • ၄။ ေၟာံဇိပ္ ဒုင္ယၞဳရာဇာေဒ၀ှ (ဂႝက်ာ္မေဂါ၀္ေသာ္ ေလ၀္ေကာ္)။ ဂႝက်ာ္၀ြံ ကလိဂြံ ေကာန္ႀတဳံမြဲ ဘ၀္ငၝာံမုင္ ဂးယၞဳ။
 • ၅။ ေၟာံဒၜ ဒုင္ယၞဳ သိရိမာယာ။ (ဂႝက်ာ္၀ြံ ကုိပ္ကႜာ ဒွ္ကလ၀္ညှကံင္သိန္၊ ပႛဲကုဪညှကံင္သိန္ဂွ္ ကလိဂြံ ေကာန္ပိ၊ ေကာန္ၿဗၜ႓ါ... ေသၹင္စၜဒလ၊ ေသၹင္ဥ။ ေကာန္ႀတဳံမြဲ...မညှကာံကံင္။) ညှကံင္သိန္ ခ်ဳိတ္အာတုဲ တႜညးဗညာအူ ကေလင္ပဂႝက်ာ္ပႜန္။ ပႛဲတႜညးဗညာအူဂွ္ ကလိဂြံေကာန္ႀတဳံမြဲ ပအသုံ မခုတ္ယၞဳ။ ဗဲြႀကၜ ခုတ္ယၞဳ ဗညာနဲ။
ေၟာံေအက္၊ ေၟာံက၀္၊ ေၟာံဇိပ္၊ ေၟာံဒၜ ညးပန္၀ြံ ဒွ္ၟဲေဒံ။ ဒွ္ေကာန္၀ုတ္မေသာံ႓ုန္။ မေသာံ႓ုန္ဂွ္ ဒွ္ေကာန္ႀတဳံ အမာတ္ဗေပက္ဗုဪ။ ေၟာံေအက္၊ ေၟာံက၀္၊ ေၟာံဇိပ္ ညးပိဂွ္ တႜညးဗညာအူ ဂုိင္ေကတ္ ပဂႝက်ာ္တုဲ ေၟာံဒၜမြဲဂွ္ ေျပင္စကုဪ ညှကံင္သိန္ရ။ ညှကံင္သိန္ ခ်ဳိတ္အာတုဲ တႜညး ကေလင္ဂုိင္ေကတ္ ကုဪပဂႝက်ာ္ပႜန္။

razzrolleyeswink
Thursday, November 1, 2007

ဂလာန္ေဒႜာံေဗၱာန္ႏြံပုိန္မွာသာမိ

ဗညာနဲ ဂြံတီေကတ္ စလှစလးထပုဦဗုဒၶညာဏတုဲ ကုဪမသုိက္ ေစွ္အာတ္သာံမဏှဂွ္ရ။ မသုိက္ ပၱီႏြံပုိန္မွာသာမိ တၞံတင္တုဲ ႏြံပုိန္မွာသာမိ အုိဟ္တၞဳိဟ္စုိတ္သန္။ ဟုီထုိင္သးတၜ ဂုဏ္ဂႝါတ္ထပုဦဗုဒၶညာဏ သာ္၀ြံရ။ သာမဏှ၀ြံ ႏြံကုဂုဏ္ဂႝါတ္သန္၊ ျပကုိဟ္ကႝပ္ေလ၀္ေလပ္၊ ပညာသၠာ စုိန္သၠဳီေလာန္၊ ညံင္ျဒပ္ရတ္စကၠ၀၀္ကုီ ဂးတုဲ မွာသာမိ ေကာ္နင္ သာံမဏှဗုဒၶညာဏ၊ ဟုီကုဪဗုဒၶညာဏ သာ္၀ြံရ။

.....လၞဳဟ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ သၞိက္ေသၢာံဓ႐ုီသၠံ ကုဪသာံမဏှညိ ဂးတုဲ ကုဪသၠံသၞိင္ ေစွ္ပၱီအာတ္ အဲ၊ ဗုဒၶညာဏ တုိန္အာ ကေရာံသၠံသၞိင္ရ။ ကာလစုိပ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္တုဲ တုိင္ဂုဏ္ဇကု မလၝတ္ ကြတ္ေဟာရာ ဒိတၳှ နက္သတ္ ျပကုိဟ္ေနတၱိသာန္ၾတ ျပကုိဟ္ေနတၱိတေရာ ျပကုိဟ္၀ုပၸကာနေယာဂယာၾတာ ျပကုိဟ္ကာမႏၱကှ မႀကဳိက္က္ကုဪ ေကာန္ႚကရာတ္ဂွ္ ဟုီေဒႜံါေဗၱာန္ညိ။ ျပကုိဟ္ကႝပ္ သာံမဏှမေလပ္ဂွ္ တၞာမေလပ္ က႐ုိက္ကုဪဂုဏ္ဂႝါတ္ဂွ္ ပညိ။ ဥပၸဲါပန္ ကြတ္မသုန္ ဂုဏ္ထပွ္ ေဒၢတ္ႀတၜ မႀကဳိက္ကုဪ ေကာန္တႜစိင္ဗၱာင္ မသၵဟ္ႚကရာတ္ဂတဂွ္ သာံမဏှ ဗေတာန္ကုဪပဗက္ညိ။ ပႛဲသာံမဏှ မခစ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ဂွ္ ဒုဟ္ပန္ ဂုဏ္ထပွ္ ေဒၢတ္ႀတၜ စဏာဲပိ တမၝဴႀတၜ ထမုန္ဒစိတ္ ႀကဳိက္က္ကုဪဇကု မေဒၢတ္ဂွ္ ပဗက္ညိ။.....

သာ္ဂွ္ ႏြံပုိန္မွာသာမိ ေဒႜံါဗေတာန္ ထပုဦဗုဒၶညာဏရ။ လၸာ္ႚကရာတ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၄ ) သာ္၊ လၸာ္ထပုဦဗုဒၶညာဏ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၆ ) သာ္။


ပႛဲဂွ္ လၸာ္ႚကရာတ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၄ ) သာ္မၢးမာ.....

၁။..ဥပၸဲါပန္မၢးဂွ္...
 • သာမညဥပၸဲါ
 • ဒ႑ဥပၸဲါ
 • ေလသဥပၸဲါ
 • ဓညဥပၸဲါ....ဣ၀ြံ ဥပၸဲါပန္မၢးေရာင္။
၂။..ကြတ္မသုန္မၢးဂွ္...
 • ေယာဂသိ႒ာ...ကြတ္မတီ ဗှသၠ၀္ဂွ္မြဲ
 • ၀ိနိႆသိ႒ာ...ကြတ္မတီ ဓမၼသာတ္ သၢဳတ္သြာတ္ကုဪ၀ါဒညးရးနိဂုီဂွ္မြဲ
 • ေကတုသိ႒ာ...ကြတ္မတီလမိတ္ေသႝာဲဂွ္မြဲ
 • ေဟရဏသိ႒ာ...ကြတ္မတီအေခါန္သၞိင္တမႜာဂွ္မြဲ
 • ဟတၳိအႆသိ႒ာ...ကြတ္မဆုိက္ဗၵက္ ပႛဲစိင္ေခ်ံဂွ္မြဲ...ဣ၀ြံ ကြတ္မသုန္မၢးေရာင္။
၃။..ဂုဏ္ထပွ္မၢးဂွ္...
 • သစၥံ...မႝဳံတြဟ္စၞတ္ျပ၀ေဗာ္သြးဂွ္မြဲ
 • ဘ၀ိေရာစနံ...ျပ၀မဟြံေထႝန္စုိတ္ ပႛဲျဒပ္ညးဂွ္မြဲ
 • သေနဟဒႆနံ...ညာတ္ညးဂပ္၀္သႛဳိက္ဂွ္မြဲ
 • သုရ...မဂံင္ ပႛဲစေဏွ္ဂွ္မြဲ
 • သှလ၀ါ...မႝဳံကုဪသှလဂွ္မြဲ
 • အာေရာဂ်...မဟြံတၜ ပႛဲစမိန္ျပမာန္ယဲဂွ္မြဲ
 • စာေဂါ...သရအ္ျပနး မႝဳံကုဪတြဳဪေကြတ္ မသႜးပြးဂွ္မြဲ...ဣ၀ြံ ဂုဏ္ထပွ္မၢးေရာင္။
၄။..ေဒၢတ္ႀတၜမၢးဂွ္...
 • ေဒၢတ္အိန္
 • ေဒၢတ္ၿဗဳီ
 • ေဒၢတ္သၞိင္တၝဲ
 • ေဒၢတ္သၞိင္ဂိတု
 • ေဒၢတ္သၞိင္ယုီ
 • ေဒၢတ္မွာသၞိတ္...ဣ၀ြံ ေဒၢတ္ႀတၜမၢးေရာင္။
လၸာ္ထပုဦဗုဒၶညာဏ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၆ ) သာ္မၢးမာ.....

၁။..ဒုဟ္ပန္မၢးဂွ္...
 • ဗ်သနိ...ျပ၀မသုင္သိအရက္ မဟြံေ၀င္၊
 • ေထယ်ံ...ျပ၀မ၀ုဪတႜ၊
 • အသႏၱဳ႒ိ...ျပ၀ဟြံေအင္ဒုင္ ဒဒုိက္ တသုိက္ မစုိပ္ကႜဳင္၊ ျပ၀ဟြံငၝဳဟ္ျပဟ္၊
 • သမညၥ...မသၞဟ္န္ ပႛဲကေလာေဒံ မဟလၢဳင္တဏင္...ဣ၀ြံ ဒုဟ္ပန္မၢးေရာင္။
၂။..ဂုဏ္ထပွ္မၢးဂွ္...
 • ကုလဏ...ဂကူကုီ အ႐ုီကုီ၊
 • သုရယံ...မသအးဇႝး မဂံင္ သုီပညာ၊
 • သုတဒိ႒ိ...မဂႜဳိင္မိင္ မဂႜဳိင္ညာတ္၊
 • ၀ဏၰံ...ႏြံ႐ုပ္သာ္မၵးရး၊
 • သေနဟဒႆန...ညာတ္ကုဪဒးဆာန္၊
 • ဒလေနတၳိ...မလၝတ္ျပကုိဟ္ကႝပ္၊
 • ေနတၳိေယာကာရ...မစုိန္သၠဳီလြှပရာမဒးရး...ဣ၀ြံ ဂုဏ္ထပွ္မၢးေရာင္။
၃။..ေဒၢတ္ႀတၜမၢးဂွ္...
 • ေဒၢတ္ဇာဒိသုိင္၊
 • ေဒၢတ္ပံက္၊
 • ေဒၢတ္ဂဍာ္၊
 • ေဒၢတ္စာင္၊
 • ေဒၢတ္ကႜဳဪ၊
 • ေဒၢတ္ဥႆဘ...ဣ၀ြံ ေဒၢတ္ႀတၜမၢးေရာင္။
၄။..စႝာဲပိမၢးဂွ္...
 • ဇိ၀ိတညၥ မာယ်ာ...နေသၠတ္လမ်ဳီဂွ္ စႝာဲမြဲ၊
 • ေဂါဂယာၾတာ ေသဏမာယ်ာ...ပႛဲမယာၾတာေသဏဂၤ ဇႝးစႝာဲဂွ္မြဲ၊
 • မဟာဇနာ၀ိနာသံမာယ်ာ...အရာေလင္စႝာဲမြဲ...ဣ၀ြံ စႝာဲပိမၢးေရာင္။
၅။..တမၝဴႀတၜမၢးဂွ္... (ဟြံမြဲ၊ ေဒက္ဒၞံင္တုဲ ဟြံခ်ဴစုတ္ ပႛဲ၀ြံရ။)

၆။..ထမုန္(သၞဳန္)ဒစိတ္မၢးဂွ္...
 • မုတဘယာ...အရာဘဲပ႐ုိက္စုိပ္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • ဇိ၀ိတမာယ်ာ...အရာေသၠတ္လမ်ဳီ ဒးသၞဳန္ကုီိ၊
 • ႏုႆဟိသံ...အရာဒဒုိက္စုိပ္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • ယ်ပတိတသိေႏၷာ...အရာေကတ္ဇႝးကုဪညး ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • ယႆံဇာ၀ါ...ဟုဲဟာဲညးမကႜဳင္ဖ်ဳိန္လ၀္ကုဪဇကု၊ မြဲတႝဟ္ကႜဳင္သၞာန္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • မမသဟိယာ...တုိင္ဒဒုိက္္ဇကု ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • လပၸဘေႏၷာ...ပြဇကု ဟြံႀကဳိက္ကုဪၿဗၜမိင္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • အတိက၀စနံ...ဂလာန္ဟြံမိက္ဟုီကုဪညး ညးသၞာန္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • (ေဒက္ဒၞံင္မြဲသာ္၊ ေကတ္ဟြံဒးတုဲခႜန္လ၀္ရ)...ဣ၀ြံ သၞဳန္ဒစိတ္သာ္မၢးေရာင္။
( ဒႝဲါမေဒက္တံဂွ္ လၝတ္ဂႜဳိက္ဂႜဲါဒၞံင္ရ။ ခ်ဳိန္မတီမိင္ေကတ္မၢး အဲ ပတုိန္ထ႟းဏာပႜန္ရ။ လၞဳဟ္ ေအင္ဒုင္ညိကႜာရ။)
Wednesday, October 31, 2007

သြဟ္ဂလာန္ဂဒုိဟ္သၞိင္သိင္ဃုဪ

သၞိင္ဓမၼေစတှ မဂြံမိင္ေကတ္ ဂလာန္ဂဒုိဟ္သၞိင္သိင္ဃုဪ (၁၆)သာ္ဂွ္တုဲ ပႛဲခဏဂွ္ေဟင္ သြဟ္ထ႟းဏာ ကုကလုတ္သၞိင္သိင္ဃုဪတံဂွ္ရ။
 • ဂေစံ ဍဳတ္ေဍံရ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ဂွ္..... ဟုိင္၊
 • ဂေစံ ဖ်ဳန္ေဍံရ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ဂွ္..... ၿပိပ္ေသႝင္၊
 • ဂေစံ ေသာ္ေဍံရ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ဂွ္..... ျမာ္၊
 • ခရွ္ ပတၜသၝိကၞိန္တုဲ တိတ္ပခမှ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခမှ၊
 • ခရွ္ ပတၜသၝိကၞိန္တုဲ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခရွ္ဂွ္ပႜန္၊
 • ခရွ္ ဒွ္ခမှတုဲ ရာံတိတ္ဒဒွ္ခရွ္ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခရွ္၊
 • ခရွ္ ဟြံပတၜသၝိကၞိန္ တိတ္ပခမှတုဲ ခ်ဳိတ္အာဘ၀ခမှ၊
 • က၀ ယာကႛဳိပ္ဟြံမာန္တုဲ လကဲလ၀္ကႛဳိပ္အသၞ၀္၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူအပဲါ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိပ္သြ၀္ၿဗဳီ၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူသြ၀္ၿဗဳီ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိပ္အပဲါ၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူအပဲါ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိုပ္အပဲါပႜန္၊
 • ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူသြ၀္ၿဗဳီ စုိပ္ဍဳင္မႝိဟ္တုဲ ခ်ဳိတ္အာ စုိပ္သြ၀္ၿဗဳီပႜန္၊
 • တှလမႝဳံကုုပုိန္က်ာ္ႀတဲဂွ္ မင္မြဲအာ ဂမှအရွန္တံ ညံင္မိမ႓ါ မလြှပရာမင္မြဲတၜ ေကာန္ကုီရ။
 • ဂမှ၊ သၞိင္၊ ၿဗၜတႜသၝိကၞိန္ ညးပိ၀ြံ ဟြံဒးပတုဲ ကုသုဪတႝဟ္ျခာရ။ ဂမှဂွ္ ေဒၢတ္မင္မြဲတၜ ၀ိနဲသိကၡာပုိဒ္မၢး ကလိဂြံ ကုသုဪရ။ သၞိင္ဂွ္ ေဒၢတ္မင္မြဲတၜ ဓ၀္သၞိင္စွ္ျပကာမၢး ကလိဂြံ ကုသုဪရ။ ၿဗၜတႜသၝိကၞိန္ဂွ္ မင္မြဲတၜ ေဒၢတ္၀တ္ၿဗၜပရဲတံမၢး ကလိဂြံ ကုသုဪရ။
 • ဒုဪသိႏၷရာတ္ဂွ္ ၿဇဳိင္ေလာန္ရ။ ႓ုိန္ဂွ္ေလ၀္ ညးတႜဣဒၶိတံ ထ႟င္ယာဏာ ဗြဲမသြာရ။ စုိတ္ညးသမၵဳိဟ္တံေဟင္ ဗြဲေတၞင္ ၿဇဳိင္အုိတ္ရ။
 • ေတာ၀္ခ်ဳဪဂွ္ သာေလာန္ရ။ ႓ုိန္ဂွ္ေလ၀္ ႓တ္ကႝာတ္ ကုစုိတ္ပုဦသတ္တံမၢး ေတာ၀္ခ်ဳဪဂွ္ သာအာတုဲ စုိတ္ပုဦသတ္တံဂွ္ေဟင္ ဗြဲေတၞင္ သာကႛာျပဟ္ေျပဟ္တၜရ။Tuesday, October 30, 2007

ဗုီ႐ုပ္တှလမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ပႛဲအမွဲ


ပဥၥဂုဏံ အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ

တဲပပႝာင္ ပါင္ပျမေမာ၀္

ေလၝာ၀္

က်ာ္ ဓ၀္ သင္ မိ မ အၥာ

မႝဳံဂုဏ္အနႏၱ

လၞဳိန္ကာလရအၜ။

............................................
Monday, October 29, 2007

ဂလာန္ဂဒုိဟ္သၞိင္ဍဳင္သိင္ဃုဪ ၁၆ သာ္

သၞိင္ဓမၼေစတှ ႚကရာတ္ဍဳင္မန္ဟံသာ၀တှ ႏြံကုဪဂျမင္ညာဏ္ပညာ သေမၠက္သၠာ ေလာန္သန္။ ပႛဲအရာကြတ္ပညာ စပ္ကုဪဂလာန္ဂဒုိဟ္တံဂွ္ေလ၀္ ဍဳိဟ္ေကက္ ဆုိက္ဗၵက္ ျမက္စာေလာန္။ ဇၞာပ္ညးမသၞာန္စုိပ္ ပေသာင္ကလး သွ္ထ႟းကုဪမာန္ဖအုိတ္ရ။ ယၞဳပ႐ုိင္ဒယွ္တွ္ျပာကတ္ဒၞံင္ဂွ္ သၞိင္ဍဳင္သိင္ဃုဪ မဂြံမိင္ေကတ္တုဲ ဗလးဏာ ကလုတ္႓ါ သုီေကာန္ရဲမသုန္ေစွာ္ ကုဪအာပလံင္ဆက္ကြာဲ လိက္သၞာန္ဂလာန္ဂဒုိဟ္ ၁၆ သာ္ ကုသၞိင္ဓမၼေစတှရ။

(၁) ဂေစံမြဲဂွ္ ဇုတ္ေဟင္ ဒွ္ဍဳဟ္ေသႝင္ေဍံ မုဂေစံေရာ။
(၂) ဂေစံမြဲဂွ္ ဖ်ဳန္ေဟင္ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ေဍံ မုဂေစံေရာ။
(၃) ဂေစံမြဲဂွ္ ေသာ္ေဟင္ ဒွ္ဍဳတ္ေသႝင္ေဍံ မုဂေစံေရာ။
(၄) ဂေစံမြဲပႜန္ စအပႛဲဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္မၝးဒႝက္ရ။
(၅) ဂေစံမြဲဂွ္ စအပႛဲဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္အပႛဲဒႝက္ရ။
(၆) ဂေစံမြဲဂွ္ စမၝးဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္အပႛဲဒႝက္ရ။
(၇) ဂေစံမြဲဂွ္ စမၝးဒႝက္တုဲ ခ်ဳိတ္မၝးဒႝက္ရ။
(၈) ဂေစံမြဲဂွ္ ကႛဳိပ္ေဇႝာ္ေလာန္တုဲ ယာကႛဳိပ္ဟြံမာန္ရ။
(၉) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူဂႜဳတုဲ စၜတၞးရ။
(၁၀) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူတၞးတုဲ စၜဂႜဳရ။
(၁၁) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူဂႜဳတုဲ စၜဂႜဳပႜန္ရ။
(၁၂) ပူဂုဪမြဲ ကႜဳင္ႏူတၞးတုဲ စၜတၞးပႜန္ရ။
(၁၃) ညးဂွ္မြဲ မင္မြဲအာ ဂမှအရွန္တံဂွ္ေရာ။
(၁၄) ပူဂုဪလုဪမြဲ ဟြံဒးေကႜာန္ကုသုဪပြခုိဟ္တုဲ မံင္မာန္ေရာ။
(၁၅) ၀တၳဳဂကူလုဪမြဲ ၿဇဳိင္အုိတ္ေရာ။
(၁၆) ၀တၳဳဂကူလုဪမြဲ သာအုိတ္ေရာ။

သာ္လုဪ မဒွ္သြဟ္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ေရာ။

မင္စၞှဗွ္ညိ..........


ဗႜံက္တၞိ

ပႛဲသကၠရာတ္ဍဳင္ ၁၃၆၉ ဂိတု၀ွ္ ၂ေစြက္ တၝဲစန္ အခိင္သ၀္တၝဲဂွ္ ေကႜာန္လ၀္မုက္လိက္ဗႜံက္၀ြံရ။ ဂြံညာတ္ေကတ္ မုက္လိက္ဗႜံက္မန္တံ မဂႜဳိင္ကႜဳင္ဒၞံင္ သုိက္က္တုဲ အဲ ႏြံစုိတ္သၞိက္ဂြံေကႜာန္ မုက္လိက္ဗႜံက္မြဲ ဗတ္ဘာသာမန္ ဗုီကုဪညးတႝဟ္ကုီရ။ ဆႏၵဗတုိက္စုိတ္တုဲ ေကႜာန္ဏာလ၀္ရ၊ ေကႜာန္ေလပ္ေကြံေကြံၾကာန္ၾကာန္ရဟြံေသင္။
ဗလံက္၀ြံတုန္ . . . ဖႛဳန္စြံနာမ . . . မဏိက္ကေသဲ၊
သာသာကေသဲ . . . ကေသဲဗတ္မန္ . . . ခုိဟ္သန္ေတာ္ဆ၊
စလာဲခပ္သီ . . . ဗႝတ္မတီညာတ္ . . . ခ်ဴကႝာတ္ကုဪရ၊
ဗဟုသုတ . . . ဗဟုဒိ႒ . . . ဂႜဳိန္ရေရဲေရဲ၊၊