Thursday, November 29, 2007

အလကၤာကႝာတ္အကၡ၀္

နဲဇၞန္လကၤာကႝာတ္အကၡ၀္၀ြံ ကႜဳင္ႏူဇၞန္လိက္မန္ေၾတံၾတဟ္ရ။ ကႝာတ္ဒစာံအကၡ၀္ ဟုီပႜကုဪပႜန္.....ဗေဂါဍဳင္မန္ ဂႜဳိင္သန္အေယာ..... ပႛဲဇၞန္လကၤာ၀ြံ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ ေဂါ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္၊ ဍဳင္ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ မန္ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္၊ ဂႜဳိင္ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ သန္ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္၊ အကၡ၀္ လ၀္တမ္၊ ေယာ အကၡ၀္ လ၀္ေကႝာတ္ပုိဒ္... သာ္ဏံ ကႝာတ္ပုိင္ျခာေကတ္လ၀္ နကုဪအကၡ၀္ခ႐ုီစုတ္ တမ္ကုဪေကႝာတ္ပုိဒ္တုဲ ဗဒွ္လ၀္ဇၞန္ဒြက္ရ။ ဇၞန္ဒြက္ဂွ္ ဒေယွ္ပတိတ္ရမ်ာင္ခုိဟ္ဟ္ မြဲတဲစမ္။

နိပ္တၠံေၾကင္ ... ဍဳင္ေတၞင္အသ၀္ ... ဗ၀၀္အေဂၢါ
ဍဳင္ဂမႜဳိင္ေရာ ... ဇၞာပ္အေယာသၢး .... က်ရးဍဳင္မန္
ဂႜဳိင္ကုဪဘုတ္ဘာ ... ျဇပ္အရပ္အရာ ... ထာ၀ရသန္
ေယာဒုိဟ္ပန္ ... ဒွ္ဒတန္ရတ္ ... ဂႜဳိင္ပစၥေယာ။ ။ ... ဣ၀ြံ ဗုီဒြက္ ကႝာတ္ဒစာံအကၡ၀္ မေကာ္ခၜရ။

မြဲနဲပႜန္တုန္ ... မတ္တၞၾသင္ဂင္ ေသႝင္က႟င္မူလ...

စၧဓဎ ... ကမက႟ိင္ေ၀င္ ... ေဂင္ဇုိင္မုဟ္တၞ
ၾသင္ဂမှရ ... တမဘာဒုဪ ... ဗုဪေ၀င္ဍာ္ဂင္
ေသႝဟ္ဂႜဳိင္ဂႜဳင္နာတ္ ... တၠံညာတ္ဂတ၀္ ... ဗုဪအငၝ၀္က႟င္
မူပေသၢာံမင္ ... ဟြံမင္နာဲသၝိ ... ဗ်ိစုိတ္လံ။ ။ ... မပၱံသာ္၀ြံသာ္၀ြံ ခ်ဴဆန္မာန္အုိတ္ရ။

ေကတ္နဲဇၞန္လကၤာလတူဂွ္တုဲ အဲ ဇန္ဏာ ဇၞန္လကၤာမြဲပုိဒ္ေဍာတ္ကုီရ။ ဟြံေစွ္အခုိက္အလုိက္ ယ၀္သဒွ္ သႜးဒုဟ္မြဲ၀ါညိ။ ယၞဳကႛဳိပ္ဇၞန္လကၤာ အဲမဇန္ဂွ္ ႐ုပ္မိေက်၀္ေဂါ၀္ သၝှေက်ာ၀္ဒမႜိ ေရာင္ဂး။ ယၞဳေဍံ ဟြံပေရံစေကြံေကြံ...

႐ုပ္
သာ္ဟိန္ဗိန္ ... အိန္ရှသၞာဲသၞ ... မုကၡ၀ါမိ
ေက်၀္ဟာရံင္ညိ ... ညာတ္မိဒးၿဂဳိင္ ... က်ဳိင္ေလ၀္ဟြံေဂါ၀္
သၝှအ၀ဲၾကပ္ ... ခပ္သီဒႝဲါသြံ ... ညိဟြံမိက္ေက်ာ၀္
ဒွ္ဒေတာ၀္ ... ဟြံေဂါ၀္ဂါပႜန္ ... ျမာလက္သန္မႜိ။ ။ ...

ဟလုဪဒွ္ ယၞဳကႛဳိပ္ဇၞန္လကၤာ ကုဪဇကုဖ်ဳန္ဇၞန္လကၤာ ႓ါသာ္ဂွ္ ႀကဳိက္မံင္ညးသၠံကုီဟာ။ ဇၞန္သာ္ဏံဂွ္ အာစုိပ္ဒုဟ္ဇၞန္လကၤာ ..... မုေရာ၊ ဟုီစမ္၊ ယ၀္သတီ...။ အဲဂွ္ လၸသၞာန္ရေလ၀္၊ တီေလ၀္ ဟြံတီဒၞံင္ရၟာဲ။lol

rolleyes
Monday, November 19, 2007

ဗညာလၢန္အိန္

အဲ ပံက္ကၞာတ္ ပံက္ကၞာတ္ဒၞံင္ဗႜံက္ဏံ ဂႜဳိင္င္ကုဪ၀ါရ။ ပံက္တုဲမၢး မုဂြံခ်ဴဂွ္ ေကတ္ဟြံဒးတုဲ ကၞာတ္ေထာံပႜန္။ ကၞာတ္တုဲ ကေလင္ပံက္ပႜန္။ ဒွ္ဒၞံင္ဗုီဗုီဏံဂွ္ ဂြံအာစွ္ပန္ စွ္တၝဲရ။ ေကႜာန္လ၀္ဗႜံက္အွ္အွ္တုဲ ခ်ဴစုတ္ဟြံမာန္မၢး ညးတႝဟ္ ပံက္ဗွ္ဗႜံက္ဇကု ဟြံေစွ္ရ ဂးတုဲ တၝဲဏံ မဒးပံက္ဗႜံက္ပႜန္။ ပံက္တုဲ မုဂြံခ်ဴေရာ ခ်ပ္အာခ်ပ္ကႜဳင္တုဲ ရပ္ဂြံလိက္ရာဇာ၀င္မန္မြဲကႝပ္တုဲ ဂမှအာ ဂမှကႜဳင္တုဲ အာဆုဪစုတ္ ဒႝဲါပ႐ူဗညာလၢန္အိန္ မတ၀္ေစႝဟ္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ အဲ သၞိက္ဂြံခ်ဴပတုိန္ဏာ ပ႐ူဒဒွ္ဗညာလၢန္အိန္ေကုာံမင္သှဓာတ္မဒွ္ေဒံဖရင္မင္ဂံင္ ဗႝတ္မြဲအခန္ေဍာတ္တ္ရ။

***ပႛဲသကၠရာဇ္ ၇၉၂ တႜညးမင္ဂှဆြာ၊ ဂြံအယုက္ ၃၇၊ ဂြံဒွ္ႚကရာဇ္ စသုိင္ဍဳင္အင္၀ ၃၃ သႝာံ။ အယုက္အာစုိပ္ ၇၀ တုဲ ဒွ္အနိစၥဓ၀္ရ။ တႜညးမင္ဂှဆြာ ဟြံမြဲတုဲ ေကာန္ေဇႝာ္တႜညးမင္ဂှဆြာ မဒွ္မံင္ဥပၸရာဇာဂွ္ ပသၞိင္ဒႝဲါမတုဲ ပၠင္ရင္ဍဳင္အင္၀ပႜန္။ ကာလညးေတံ ဒွ္ႚကရာဇ္ဂွ္ ဂြံအယုက္ ၃၂။ ဂြံပကင္ရင္ဍဳင္အင္၀ ထပွ္ဂိတုတုဲ စုိပ္အာအနိစၥဓ၀္ပႜန္ရ။

ပႛဲသကၠရာဇ္ ၇၉၃ တႜညးဥပၸရာဇာ ဒွ္အာအနိစၥဓ၀္တုဲ ေဒံဥပၸရာဇာ မႝဳံယၞဳမံင္ေသာဲေနတ္ မဒွ္မအံက္မင္ရာဲက်၀္ဆြာဂွ္ တုိန္ဒွ္ႚကရာဇ္ဒႝဲါေကာ၊ ပကင္ရင္အာဍဳင္အင္၀ပႜန္။ မံင္ေသာဲေနတ္ဂွ္ ဒွ္ႚကရာဇ္ ဒုင္ယၞဳ ဖရင္မင္ဂံင္။ ပႛဲဂွ္ မင္သှဓာတ္ မဒွ္ေဒံဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ ခ်ပ္တသုိင္ေကတ္သမၸတိဍဳင္အင္၀ပႜန္။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဂြံမိင္ေကတ္တုဲ ႏြံအသံဂကန္ ကုဪအာရပ္ဂစုိတ္ မင္သှဓာတ္ မဒွ္ေဒံဇကုဂွ္ရ။ မင္သှဓာတ္ တီဇကု ဒၜေစွ္ႏူဍဳင္အင္၀၊ ကႜဳင္ပဇႏူတမ္ဇုိင္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ပႛဲဍဳင္ဟံင္သာ၀တှ။ တုဲ ဒဒွ္ပ႐ုိင္ပ႐ူပႛဲဍဳင္အင္၀ ဟုိတ္ဖုဪအုိႆုီဂွ္ မင္သှဓာတ္ ေလၝာ၀္ပတီတႜညးရာဇာဓိရာဇ္ရ။*** (ဣ၀ြံ ပ႐ူမင္သှဓာတ္ မဒွ္ေဒံဖရင္မင္ဂံင္ မဒၜေစွ္ႏူအင္၀ စုိပ္ကႜဳင္ဍဳင္ဟံင္သာ၀တှ။)

(ဗညာလၢန္အိန္တုန္... ကသပ္ဟုဲဟွ္မရပ္ဂစုိတ္ထကုိပ္ပႝာန္ သရာဲပႝာန္ဗႝာ ၃၀ ပႛဲၾသင္ဗတှဂတာၾကဳင္မြဲဒႝဲါဂွ္ ဟုိတ္ႏူမပလုီေကႜံတုဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ ေပႝာတ္ကႛင္သန္တုဲ စုတ္တဲအာဲမန္ျဒာ ကုဪအာဂစိုတ္ေကႜံဇကုလၢန္အိန္ရ။ ပႛဲဂွ္ ထကုိပ္ပႝာန္ေဇႝာ္သၞိင္ျဗာဇၹ၊ သၞိင္ေဇႝာ္အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္တံ ဒုင္ဂုဏ္၀န္စ၀္တႜညးတုဲ ကုဪအာႏုက္လၢန္အိန္ ပႛဲသုသာန္။ လၢန္အိန္ အခါဂွ္ေဃာဗႝဳဟ္ဒၞံင္ဂုဏ္ရတ္ပိ၊ မႝိဟ္မေကတ္ဏာဂစုိတ္တံဂွ္ မင္မံင္အသံ ဟြံဂစိုတ္ဏီ။ မိင္အသံသာ္ဂွ္တုဲ ဟြံဂစိုတ္ ေကတ္ဖ်ၜဇကုလၢန္အိန္ ဗစုိပ္တႜညးရ။ ပဟုိတ္ကုဪမုတ္မပလုီေကႜံကသပ္မရပ္ဂစိုတ္ဗၞာဂွ္ ႏြံတုဲ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ တက္ဒဏ္ ကုဪအာတ၀္ေစႝဟ္ ညံင္ဂြံဇကုဖရင္မင္ဂံင္ရ။ ပ႐ူဒဒွ္ဗညာလၢန္အိန္ မတ၀္ေစႝဟ္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ အဲ ခ်ဴပတုိန္ထ႟းဏာရ။)

***ဗညာလၢန္အိန္ဟုီကုဪသၞိင္ျဗာဇၹဂွ္ ကသပ္ဟုဲဟွ္မရပ္ဂစုိတ္ဗၞာဂွ္ အံင္ဇႝးအာကုီေလ၀္ ဒွ္ဂြံဇႝးဗဗြဲဓ၀္ ဟြံေသင္ ညးေတံဂးတုဲ သၞိင္ျဗာဇၹသၞာန္၊ `သာ္လုဪပတုဲ ဂြံဇႝးဗၞာ ဗဗြဲဓ၀္ဂွ္ေရာ။´
`ဆကသပ္အဲဍိက္ အဲဍိက္ေကတ္ဇႝးကုဪညး ဟြံဒွ္၊´ လၢန္အိန္ဂး။
`ဒွ္ရသာ္ဂွ္ လမ်ဳီမ သၹက္ဂ်ဳိင္သႝဳံဟာ၊´ သၞိင္ျဗာဇၹဂး။
တုဲ လၢန္အိန္ေလၝာ၀္ပတီ၊ `ႏူတႜဂုဏ္႓ါတႜ ကုဪကသပ္ကုဪအဲဍိက္ အဲဍိက္သတြာ္ဗက္။ ခါရဟြံကုဪကသပ္ အဲဍိက္မဒွ္မႝိဟ္ဂမၥဳိတ္ရ။´

ပႛဲဂွ္ အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္ ဟုီ၊ `ပယ်ာံတၝဲသ၀္ ဖရင္မင္ဂံင္ ေရတ္ရံင္ဒပ္လၞဳိန္။ ခါဣေတံမအာ ေခ်ံမအာမံင္ဂတ။ ႀကၜဂွ္ စိင္မအာသာဲသာဲဒၞံင္။ ႀကၜစိင္ဂွ္ ေကာန္သၞိင္ စၜသၞိင္မရပ္သၹင္ထ၀္ သၹင္ၾသန္မအာ။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဍဳိက္ေခ်ံ။ ႀကၜဂွ္ ပံင္ေခ်ာန္စိင္သုီဂဟးမအာ။ ႀကၜဂွ္ စိင္ျဒင္ စိင္ၿဗၜမအာသာဲသာဲ။ ပႛဲၿဂဳိပ္မုဟ္ေလင္ဂွ္ စိင္ဖဍဳိက္မေလမြဲ သရာဲ ၃၀၀ ဗၵးဒၞံင္ကုဪခုိဟ္။ ပခပ္ပႜဳတ္ လၜစိင္တိတ္ကႜဳင္ မဗတုိက္ဖရင္မင္ဂံင္။ ဇကုဖရင္မင္ဂံင္ မ ဂြံရ။´

လၢန္အိန္ပတီပႜန္၊ `စိင္အခဲါမာတ္ဂွ္ က်ာ္ေကတ္ကုဪအဲဍိက္ဂြံဍဳိက္ညိ။ အဲဍိက္ ဒွ္ထကုိပ္ပႝာန္မႝိဟ္လၺင္ေရာင္။´

`ဗတုိက္ေဍံဂြံရ။´ သၞိင္ျဗာဇၹ သၞိင္အမာတ္ဒိန္မႝိက္ရတ္တံ ဂး။ ဇကုလၢန္အိန္ ညး႓ါပတိုန္ဏာ၊ စုိပ္တႜညးတုဲ ဂလာန္လၢန္အိန္သုီဖအိုတ္ဂွ္ ညး႓ါေလၝာ၀္ပတီတႜညး။ တႜညးမိင္တုဲ တႜညးကအီ ကႝပ္မံင္။ ပႛဲဂွ္ သၞိင္ျဗာဇၹ ပါန္ကုဪတႜညး၊ `စိင္ျဒင္အသိဏၰရာဇ္ဂွ္ အာတ္ကုဪလၢန္အိန္ ဂြံဍဳိက္ညိ သၱိတ္ေ၀င္ပႝာန္ကုဪဗၞာ။´

`ဗုဪလဗး ေဍံဂြံရဟာ။´ တႜညးသၞာန္။ `ေဗွ္အာကႜာ၊ အဲ သုီဗုဪလဗး ဒၞံင္လၸာ္၀ြံ သၢ၀္မံင္။ ကာလခပုဪခရာမျဗဳ အဲ သအာ႐ုီေဗွ္၊´ တႜညးဂး။

`စိင္အသိဏၰရာဇ္ ေစွ္မံင္ေကႜင္။ ေကႜင္ဓဇူ လုပ္ဂါပ္ပါင္ မိက္ညာတ္မႝိဟ္ဟြံဂြံ။ ကုဪေဍံဍဳိက္ရ။´ သာ္ဂွ္ အသံဂကန္။ လၢန္အိန္ ပ၀တ္ကုဪတႜညးတုဲ က႟ၜ ဗၵဳင္ကုဪအသိဏၰရာဇ္။ အသိဏၰရာဇ္ ဒုင္က်ာလၢန္အိန္တုဲ စက႟ၜရ။ တုဲ လၢန္အိန္ ဟုီကုဪဂမာစိင္ ပတိတ္ကမာင္ သွ္ဇုိင္ဒနက္ဇုိင္။ ေစာတ္ေစာတ္ လၢန္အိန္ဟုီတုဲ တံင္ေကၱာ၀္ ဗႜးတုိန္အာကံအသိဏၰရာဇ္ လ၀္လ်ဟ္ လၢန္အိန္႓ံက္ေဗႜင္အာ။ အသိဏၰရာဇ္ တီတဲလၢန္အိန္သၠာတ္တုဲ အသိဏၰရာဇ္ သၱန္အာ။ ဍဳိက္ဗဗုဪတႜညးပိပန္လၱဳန္တုဲ...
`ေစွ္ရ။´ တႜညး ႏြံအသံကုဪလၢန္အိန္။

မိင္တုဲ ေစွ္ကႜဳင္ လၢန္အိန္ေလၝာ၀္ပတီ၊`ပၞာညးဒုိက္မဒလုိအ္ျပးခ်ာဲဒၞံင္ ညံင္သတ္တလုဲလတူဒုဪ၊ ပႝာန္ဗၞာလၞဳဟ္ ရၜဂွ္ကုီရ သၹက္ဒုင္မုက္အသုံလုံ သႝဳံဟာ။´

ေဂႝဟ္ကႜိက္ထေမႝာတ္တေရံ တၞာသတ္ျဗာတ္ဗှလာဂွ္ တႜညးမကုဪပႜန္တုဲ ႏြံအသံ၊ `ေဂႝဟ္ကႜိက္အဲ၀ြံ ဇကုေဗွ္ လ၀္ကႜာရ၊ ဒုဪစိင္ေခ်ံေလယ္ တၝဳီဟြံလုပ္။´

လၢန္အိန္ ဂြံအသိဏၰရာဇ္တုဲ ေလၝာ၀္ပတီ `ဇကုဖရင္မင္ဂံင္ဂွ္ အဲဍိက္ သၱီဟြံသႛာံ။´

`ေဗွ္ဟြံတီစာံဒူေဗွ္ မႝိဟ္မတီဇကုဖရင္မင္ဂံင္ အဲ သၠဳဪဍဳိက္အာကေရာံေဗွ္ရ´ တႜညးဂး။ တုဲ ကုဪအာေကာ္ မင္သှဓာတ္သၞိင္စက္ကုိင္။ `ပယ်ာံမကုဪဖုဪကုသုဪ သၞိင္ေရာင္သၵဟ္၊ ႏူသၞိင္မစုိပ္အဲ ဗၱံတၝဲအဲမခ်ပ္ဒၞံင္လၞဳိန္။ ဂြံစြံလ၀္လၱဴနန္ထ၀္အင္၀တုဲေရာင္ အဲမဟဲစုိတ္။ လၞဳဟ္ ဇကုေကာမ စုိပ္ထာန္အဲ။ ဍိက္အဲ ေဍံဒုင္လ်ဳိင္ ရပ္ကုဪဇကုဖရင္မင္ဂံင္။ ဇကုဖရင္မင္ဂံင္ ေဍံဟြံတီ။ ဇကုသၞိင္ေဟင္ ဍဳိက္ေဒါ၀္စိင္လၢန္အိန္ညိ။ အတုိင္တုဲခ၀္လ၀္ ေဍံရသၥဳိပ္မွာ ဂြံဖရင္မင္ဂံင္တုဲ အဲ ဗတုိက္တုိန္ဒုဪဍဳင္အင္၀။ သၞိင္ေဟင္ ပတုိန္လ၀္လၱဴနန္ထ၀္ ပေသက္ပသ၀္တုဲ ေလၝာ၀္က်ာ္ဘာ အဲေစွ္ကႜဳင္ရ´တႜညးဂး။

မင္သှဓာတ္သၞိင္ေစတ္ကုိင္ ဂဟတ္ကရာဇ္ပ၀တ္ကုဪတႜညးတုဲ ဍဳိက္စိင္ကေရာံလၢန္အိန္တုဲ ဇက္တိတ္အာ။

`စုိပ္ဂေရာ္ဍာ္လၢ၀္မြဲႏြံ၊ ႏူဂေရာ္ဂွ္ ဇက္တုိန္စုိပ္ေကႝာတ္လၢ၀္၊ သႝိင္စိင္ေခ်ံသၝိတ္လ၀္တုဲ မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ ကုဪကိတ္ဆု ကႝပ္ဒၞံင္ရ။ အဏံျပဳေျပင္ပႝာန္´တႜညးဂး။ တႜညး ဍဳိက္စိင္ျဒင္အနာံေလွာင္ သုီသရာဲဒစာံကႜံ တၜဂႜံင္ေဒါ၀္။ သၞိင္ေဇႝာ္ျဗာဇၹ တၜဂႜံင္ဇြိ၊ သၞိင္ငၝ၀္ခြင္ သၞိင္ဗုိတ္ညာဲ တၜလၸာ္သၱဳံ၊ စိင္ျဒင္ ၃၀ ဗုဪမြဲလက္ ရံင္ဒၞံင္သင္ၾကဳင္။

လၸာ္ဗၞာတုန္ တၝဲသ၀္ညိ တုိင္အေကင္မေရတ္ရံင္ဒပ္ စၞဟ္တၝဲ ဖရင္မင္ဂံင္ တိတ္ေရတ္ဒပ္ပႜန္။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ေစွ္ကႜဳင္၊ ဒပ္ဂတေလာန္အာ။ အၾကာဂွ္ သာဲတၜ ဂပ္မေသၝာဲ။ ေကာန္သၞိင္တႜဗႜာဲဗႜာဲတံ ယာံဗႝတ္၅၀၀ သႝဳံ ရပ္သၹင္မြဲမြဲ သုီအေယာအငၝင္ ဇက္အာဂတမုက္စိင္ ႀသှႀသှ ၾကာစိင္တႜညးဖရင္မင္ဂံင္။ အၾကာဂွ္ ဒးစိင္သၞိင္သရာပ္ဂါပ္မဍဳိက္မြဲမြဲ ထပ္ဇက္ကႜဳင္ ဆုိက္ကုဪတႜညးဖရင္မင္ဂံင္။ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္စုိပ္လၢဴမုက္စၜလၢန္အိန္၊ ႐ုိက္ဖံ ဇက္သာဲတိတ္ကႜဳင္ဍဳဪ တႜညးဖရင္မင္ဂံင္ ဗႜးတိတ္ေလာန္မုဟ္ၿဂဳိပ္။ ဖရင္မင္ဂံင္ ညာတ္ ဗေဒံစိင္သရာပ္ဂါပ္ကႜဳိအ္။ ဍဳိက္စိင္အသရာဲမ်ာတ္စြာ။ တုဲ အဲ မမိက္ဂြံေသက္ကုီ ဖရင္မင္ဂံင္ဂး။ ဖရင္မင္ဂံင္ ဇက္ႀသဲတိတ္ကႜဳင္ကုဪသၞိင္လၢန္အိန္။ သဘၜပႝာန္မၢး ေခ်ံကုဪအာဂတ။ အသိဏၰရာဇ္ မိင္ဗ႐ုစိင္ဇုိင္ေခ်ံမဂၿမံဂဒုိက္အာညိဇုိင္ဍဳိန္အာ။ ဗၞာတေယ၀္ဗညာမစံင္ဗုဪဃံင္ တၜဆုိက္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္။ လၜစိင္ တိတ္ဗတုိက္ကုဪလၢန္အိန္။ အသိဏၰရာဇ္ တငၝဳီဒးတေယ်၀္ဗညာ ေလာတ္အာ ခ်ဳိတ္ဒႝဲါဂွ္။ ကႛဳိပ္တေယ်၀္ဗညာ ဂြံနင္။

ပႛဲဖရင္မင္ဂံင္ ႀသဲကႜဳင္ဗ်ဳဪစိင္ကုဪသၞိင္လၢန္အိန္ဂွ္ မင္သှဓာတ္သၞိင္ေစတ္ကုိင္ဂွ္ ဓလုိက္ကၱဳဪ ကုဪတဲေကာ္ဟုီဗတ္ဗၞာ `ဖရင္မင္ဂံင္ ဒွ္ႚကရာဇ္ ဗၨဳဪစိင္ကုဪသရာဲဟာ၊ ကေလင္အာေလံရ မႝိဟ္အိ၀ုီဂႜဳိင္သန္ ဇႝးမကုီဟာ၊ ပၞာညံင္ဘုံမသုိန္ လွာဲ႓ုဪကုီသြံ။´ဖရင္မင္ဂံင္ ခါမမိင္မႝိဟ္အိ၀ုီႀကၜ ႏြံဂႜဳိင္ဂးတုဲ ဂၞၚစိင္ ကေလင္စၜအာ။

ပႛဲဂွ္ သၞိင္လၢန္အိန္ ဆံင္ဗက္အာ ပသမၱီကုဪကႛဳိင္ဗၱာင္။ ပႛဲဂွ္ မင္သှဓာတ္ ေကာ္ဟုီ `ယာတ္ဗၱာင္ ပႛဲဍဳင္အင္၀ ဂႜဲါဟြံဂြံရဟာ။´ ဖရင္မင္ဂံင္ မိင္ ကုဪဗုိတ္ေထာံကႛဳိင္ဗၱာင္။ စိင္ဖရင္မင္ဂံင္ လုပ္အာအၾကာာစိင္ဂမႜဳိင္ လၢန္အိန္ ဂႜဲါဟြံဒး။ ပႛဲဂွ္ ပႝာန္စိင္လၸာ္ဖရင္မင္ဂံင္ ဍဳိက္ထပ္ကႜဳင္ ဗြဲမဂႜဳိင္။ သၞိင္လၢန္အိန္ ညာတ္ပႝာန္ညးထပ္ကႜဳင္ဂႜဳိင္။ ဂၞၚစိင္ ကေလင္ဗလးဇကု။ သၞိင္လၢန္အိန္ စုိပ္သင္ၾကဳင္။ သၞိင္ဗုိတ္ညာဲ ေကာ္သၞာန္ `သုီဗေဟက္မကႜဳိအ္ကႜဳင္ မူဟုိတ္သၞိင္မပသာ္ဂွ္ေရာ။´

တုဲ သၞိင္လၢန္အိန္ဟုီ `အဲကုဪဖရင္မင္ဂံင္ ဗၨဳဪစိင္ ဖရင္မင္ဂံင္ဗၨဳဪစိင္ကုဪအဲကုီ။ သၞိင္သှဓာတ္ ေကာ္ဟုီကုဪဖရင္မင္ဂံင္၊ ဖရင္မင္ဂံင္မိင္ ဂြံသတိ၊ ဖရင္မင္ဂံင္ ကေလင္အာ။ ဒဒွ္သၞိင္လၢန္အိန္ ဗၨဳဪစိင္ဇႝး ဂြံနင္ကႛဳိပ္တေယ်၀္ဗညာ၊ ဒဒွ္ဖရင္မင္ဂံင္ခတးဒုင္၊ မင္သှဓာတ္ေကာ္ဟုီ၊ ဖရင္မင္ဂံင္ ဟြံဂံင္ဗၨဳဪစိင္ ကေလင္အာ၊ သၞိင္ဗုိတ္ညာဲ သၞိင္လၢန္အိန္ စၜေလၝာ၀္ပတီတႜညးရ။ တႜညးမိင္ သၞာန္မင္သှဓာတ္။ မင္သှဓာတ္ ေကာ္ဟုီေကြံ။ `ပုိန္ဟာန္မိမပုိယ္ ဇုိန္ကုဪပုိယ္ဂး မူပမေကာ္ဟုီေရာ´ တႜညးသၞာန္။

မင္သှဓာတ္ ပတီ `ေကာကုဪေဒံ ညာတ္မစုိပ္လေလင္ အဲဍိက္ေကာ္ဟုီေကြံ။ အဲဍိက္ကုဪဖရင္မင္ဂံင္ ဒွ္ေကာကုဪေဒံေရာင္။ ဗြဲႀကၜ ညးဒးဂႜဲါဟုီ ဒၞါႏူမ သဂြံပုိန္ဟာန္ ေစွ္ပဍိက္ညး ေကာဇကုဒွ္မြဲဂႜံဇာတိ ဟြံဆာန္။ လမ်ဳီေကာဇကု မေကတ္တုဲ မပသၞိင္။ ညးဍဳင္အင္၀ေလ၀္ ဂ႐ုိဟ္အဲဍိက္ကုီ။ ပြ၀ြံ သဗုိန္မံင္ ပႛဲ႐ုိတ္တာ။ ညာတ္ဟိုတ္သာ္၀ြံတုဲ အဲဍိက္ေကာ္ဟုီေကြံရ။´

တုဲ တႜညးႏြံအသံ `မင္သှဓာတ္၀ြံ ေသၠ၀္ပုိန္ဟာန္ပႛဲပုိယ္ေရာင္ မလ၀္စုိတ္။ လၞဳဟ္၀ြံ ေကာေဗွ္ေရာင္မၿပဲကုဪေဗွ္´ တႜညးဂး။ တုဲ ႏြံအသံကုဪအေစာတလုိဟ္အဒပုိန္ `ေဗွ္တံ မတီရ´ တႜညးဂး။ အေစာတလုိဟ္ အာဂစိုတ္ေကႜံ မင္သှဓာတ္ရ။ အေစာတလုိဟ္ေလၝာ၀္ပတီ။ မင္သှဓာတ္ဂွ္ ဂြံဒုင္စအာဲကၞာဲတႜညးတုဲမံင္ရ။

တႜညးႏြံအသံကုဪသၞိင္လၢန္အိန္ပႜန္ `ေဗွ္ေလ၀္ ေခႜ၀္လမ်ဳီေဗွ္ ဟြံဂြံဏီ။ ဗၨဳဪစိင္ ေကတ္လမ်ဳီညးေဟင္ မလ၀္စိုတ္။ ညးဟြံဂံင္ဗၨဳဪကုဪေဗွ္။ ဟုိတ္ဂွ္ ေဗွ္ ဟြံဂြံလမ်ဳီဏီအဲဂး။´´

တန္ဆ၀ြံကႜာရ။

မင္သှဓာတ္ဂွ္ ႓ုိန္လုပ္ပဇႝဴပႛဲသႝိင္မန္ တမ္ဇုိင္တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ကုီေလ၀္ ခါမၵးကုဪဆီဇာတိဂကူညးဂွ္ ညးမလုပ္စလၸာ္ဇာတိဂကူညးရ။ ညးဟြံေပႜင္ဂကူညးရ။ ညံင္ကုဪမင္သှဓာတ္၀ြံကုီ မန္ပုဦ မပမံင္ဇႝဴ ပႛဲဗၞာ ပႛဲေသံတံဂွ္ ခါဒးကုဪဆီဇာတိဂကူဇကုမၢး လုပ္စလၸာ္ဂကူဇာတိဇကုညိရဟာ။ ဂကူဇကုကုဪဂကူဇကုမၢး ဓ၀္က႐ုဏာဒၜတိတ္အာႏူဂႜံစိုတ္တုဲ ဓဇန္အုိတ္ေကႝာတ္။ ကုဪဂကူညးတႝဟ္မၢး ၿဂဲေကတ္က႐ုဏာေပႜာပ္ဏာပႛဲဂႜံစုိတ္တုဲ ေသႜဟ္ဍဳိန္ေဍာတ္ညိေသင္။
brosse
Monday, November 5, 2007

ခ်ပ္တုဲပတုဲကာညိ

pika18ကဗ်လကၤာသၞ၀္၀ြံ ကံက္ႏူဇၞန္လိက္မန္ေႀတံၾတဟ္ေရာင္။

 • ကသပ္မြဲခ်ပ္ ... စင္ျခင္ပၛှပၛပ္ ... ခ်ပ္ဗုိန္တုဲဟုီ။
 • လဟုီမြဲဟုီ ... ခ်ပ္ဗုိန္တုဲဟုီ ... ပကုဪလုီစုိတ္၊
 • ပြမြဲမသၸ ... သၝှႀကၜဂတ ... ေတာ္ဆကုဪအုိတ္၊
 • ဒုိက္ပခပုိတ္ ... သုိက္ပအုဪဇုိတ္ ... မိပ္စုိတ္ပႀကဳီ။ ။
 • သၝှဒုိဟ္တုဲအာ ... သၝှအခါတုဲကႜဳင္ ... သၝှဂႜဳင္တုုဲရာန္။
 • သၝှမိတ္တုဲဆာန္ ... သၝှကြာန္ဇူဒုိပ္ ... သၝှၿဂဳိပ္တုဲဒုီ။
 • သၝှသၠ၀္တုဲတိက္ ... သၝှဍိက္တုဲကႜး ... သၝှညးတုဲဟုီ။
 • သၝှဂႜိပ္တုဲႀကဳီ ... ဟုီသုီကသပ္ ... ျဒပ္ေလင္ကုီဟာ။ ။
Sunday, November 4, 2007

ပေ၀င္ ( ေပြင္ )

 • ပေ၀င္ေကာန္ငၝာ္ ... က၀ၚခႛဳတ္အာ ... ကြာ္ဗက္သာဍာ။

 • ပေ၀င္ဗႜာဲဘာ ... ေကႝဟ္႓ုန္သႜတာ ... ေကွ္အာကြာဲကြာဲ။

 • ပေ၀င္၀ုတ္တအ္ ... ဂဇအ္ဓ႐ုီ ... ဟုီအေရ၀္ဗႜာဲ။

 • ပေ၀င္ေကာဗႜာဲ ... ဆနာဲမြဲကုီ ... ဂြံဟုီေ၀င္က်ာ။ ။

( ကံက္ႏူ...ဇၞန္လိက္မန္ေႀတံၾတဟ္ ေကုာံ ကဗ်အလကၤာမန္ဂမႜဳိင္...ေရာင္။)

venere
Friday, November 2, 2007

ဒြက္ဒုင္တႜဳင္ေကာန္၀ုုတ္ျဗာတ္လာင္

ပႛဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၇၁၀ ဂွ္ ဗညာအူ ဒွ္သၞိင္မန္ မဂြံစၞိန္ျပမာန္ ကၞိန္ဍဳင္မုတၱမရ။ ဗညာအူ ဒွ္သၞိင္ ဟြံလံဏီ ကႜာဟြံခႝံ ဍဳင္ဗေဂါ အာေ၀င္စိင္ၿဂိဳပ္သၞ၀္က်ာ။ ခါမပႜန္စၜ ပႛဲကြာန္ျဗာတ္လာင္ ညာတ္ သၞတ္ၿဗၜမြဲ မႝဳံကုဪ႐ုပ္သာ္ ေဂါ၀္ကႛင္သန္ သၞိက္ကုဪဒုင္ယၞဳ ဏင္အာဲေပံါ။ တႜညး သႛဳိက္ေလာန္ ဒုင္ဖ်ၜနင္ ဍဳင္မုတၱမွကုီ။ ႓ါလၸာ္ႀတၜ မသၥၜဂွ္ ကုဪႀသံက္လ၀္ ကႛဳိင္ေဇႝာ၀္ စုဪရာဇာဓၞာတ္ လ႓တ္လ၀္ ႀတၜသဗာန္ရ။ ညးမုတၱမွ ညးဗေဂါတံ ဓေယွ္ဒုင္တႜဳင္တၜ ေကာန္၀ုတ္ျဗာတ္လာင္ သာ္၀ြံရ။
 • တက္တဲလက္အုပ္ ... ႐ုပ္နာဲေဂါ၀္ေလာန္ ... ေကာန္ညးျဗာတ္လာင္။
 • သုီဓုပ္ပၠၜပႝာင္ ... ၀ါင္ဒုင္ေကတ္ဖ်ၜ ... ႀတၜမုတၱမွ။
 • ဟုိတ္နာဲသႛဳိက္ဆာန္ ... သန္ထာန္နန္ဂြဳိင္ ... သၠဳဪစသုိင္ရ။
 • ႐ုပ္ေဂါ၀္ေသႝဟ္ဟ ... နာမေသၢာံခုတ္ ... ေကာန္၀ုတ္ျဗာတ္လာင္။
သာ္၀ြံ ရဲမုတၱမွ ရဲဗေဂါတံ ဓေယွ္ဒုင္ဖ်ၜ ဂႝက်ာ္ရ။

ဂႝက်ာ္မိဏင္အာဲေပံါ (ေကာန္၀ုတ္ျဗာတ္လာင္) ၀ြံ ဒွ္ဂႝက်ာ္တႜညးဗညာအူ ကႜာအုိတ္၊ အဲ ေထင္ေကတ္ရ။ ပႛဲတႜညးဗညာအူ၀ြံ ဂႝက်ာ္ ႏြံမသုန္ရ။
 • ၁။ မိဏင္အာဲေပံါ (၀ါ) ေမဏင္အာံဒၜ။ ပႛဲဂႝက်ာ္၀ြံ ကလိဂြံ ေကာန္ၿဗၜမြဲ တႜေမႀသှ မခုတ္ယၞဳ။
 • ၂။ ေၟာံေအက္ ဒုင္ယၞဳ စႏၵမင္လွ။ ဂႝက်ာ္၀ြံ ဟြံကလိဂြံေကာန္ဇာတ္ရ။
 • ၃။ ေၟာံက၀္ ဒုင္ယၞဳစႏၵေဒ၀ှ။ ဂႝက်ာ္၀ြံ ကလိဂြံ ေကာန္ၿဗၜမြဲ တႜေမဒၜ မခုတ္ယၞဳ။
 • ၄။ ေၟာံဇိပ္ ဒုင္ယၞဳရာဇာေဒ၀ှ (ဂႝက်ာ္မေဂါ၀္ေသာ္ ေလ၀္ေကာ္)။ ဂႝက်ာ္၀ြံ ကလိဂြံ ေကာန္ႀတဳံမြဲ ဘ၀္ငၝာံမုင္ ဂးယၞဳ။
 • ၅။ ေၟာံဒၜ ဒုင္ယၞဳ သိရိမာယာ။ (ဂႝက်ာ္၀ြံ ကုိပ္ကႜာ ဒွ္ကလ၀္ညှကံင္သိန္၊ ပႛဲကုဪညှကံင္သိန္ဂွ္ ကလိဂြံ ေကာန္ပိ၊ ေကာန္ၿဗၜ႓ါ... ေသၹင္စၜဒလ၊ ေသၹင္ဥ။ ေကာန္ႀတဳံမြဲ...မညှကာံကံင္။) ညှကံင္သိန္ ခ်ဳိတ္အာတုဲ တႜညးဗညာအူ ကေလင္ပဂႝက်ာ္ပႜန္။ ပႛဲတႜညးဗညာအူဂွ္ ကလိဂြံေကာန္ႀတဳံမြဲ ပအသုံ မခုတ္ယၞဳ။ ဗဲြႀကၜ ခုတ္ယၞဳ ဗညာနဲ။
ေၟာံေအက္၊ ေၟာံက၀္၊ ေၟာံဇိပ္၊ ေၟာံဒၜ ညးပန္၀ြံ ဒွ္ၟဲေဒံ။ ဒွ္ေကာန္၀ုတ္မေသာံ႓ုန္။ မေသာံ႓ုန္ဂွ္ ဒွ္ေကာန္ႀတဳံ အမာတ္ဗေပက္ဗုဪ။ ေၟာံေအက္၊ ေၟာံက၀္၊ ေၟာံဇိပ္ ညးပိဂွ္ တႜညးဗညာအူ ဂုိင္ေကတ္ ပဂႝက်ာ္တုဲ ေၟာံဒၜမြဲဂွ္ ေျပင္စကုဪ ညှကံင္သိန္ရ။ ညှကံင္သိန္ ခ်ဳိတ္အာတုဲ တႜညး ကေလင္ဂုိင္ေကတ္ ကုဪပဂႝက်ာ္ပႜန္။

razzrolleyeswink
Thursday, November 1, 2007

ဂလာန္ေဒႜာံေဗၱာန္ႏြံပုိန္မွာသာမိ

ဗညာနဲ ဂြံတီေကတ္ စလှစလးထပုဦဗုဒၶညာဏတုဲ ကုဪမသုိက္ ေစွ္အာတ္သာံမဏှဂွ္ရ။ မသုိက္ ပၱီႏြံပုိန္မွာသာမိ တၞံတင္တုဲ ႏြံပုိန္မွာသာမိ အုိဟ္တၞဳိဟ္စုိတ္သန္။ ဟုီထုိင္သးတၜ ဂုဏ္ဂႝါတ္ထပုဦဗုဒၶညာဏ သာ္၀ြံရ။ သာမဏှ၀ြံ ႏြံကုဂုဏ္ဂႝါတ္သန္၊ ျပကုိဟ္ကႝပ္ေလ၀္ေလပ္၊ ပညာသၠာ စုိန္သၠဳီေလာန္၊ ညံင္ျဒပ္ရတ္စကၠ၀၀္ကုီ ဂးတုဲ မွာသာမိ ေကာ္နင္ သာံမဏှဗုဒၶညာဏ၊ ဟုီကုဪဗုဒၶညာဏ သာ္၀ြံရ။

.....လၞဳဟ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ သၞိက္ေသၢာံဓ႐ုီသၠံ ကုဪသာံမဏှညိ ဂးတုဲ ကုဪသၠံသၞိင္ ေစွ္ပၱီအာတ္ အဲ၊ ဗုဒၶညာဏ တုိန္အာ ကေရာံသၠံသၞိင္ရ။ ကာလစုိပ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္တုဲ တုိင္ဂုဏ္ဇကု မလၝတ္ ကြတ္ေဟာရာ ဒိတၳှ နက္သတ္ ျပကုိဟ္ေနတၱိသာန္ၾတ ျပကုိဟ္ေနတၱိတေရာ ျပကုိဟ္၀ုပၸကာနေယာဂယာၾတာ ျပကုိဟ္ကာမႏၱကှ မႀကဳိက္က္ကုဪ ေကာန္ႚကရာတ္ဂွ္ ဟုီေဒႜံါေဗၱာန္ညိ။ ျပကုိဟ္ကႝပ္ သာံမဏှမေလပ္ဂွ္ တၞာမေလပ္ က႐ုိက္ကုဪဂုဏ္ဂႝါတ္ဂွ္ ပညိ။ ဥပၸဲါပန္ ကြတ္မသုန္ ဂုဏ္ထပွ္ ေဒၢတ္ႀတၜ မႀကဳိက္ကုဪ ေကာန္တႜစိင္ဗၱာင္ မသၵဟ္ႚကရာတ္ဂတဂွ္ သာံမဏှ ဗေတာန္ကုဪပဗက္ညိ။ ပႛဲသာံမဏှ မခစ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ဂွ္ ဒုဟ္ပန္ ဂုဏ္ထပွ္ ေဒၢတ္ႀတၜ စဏာဲပိ တမၝဴႀတၜ ထမုန္ဒစိတ္ ႀကဳိက္က္ကုဪဇကု မေဒၢတ္ဂွ္ ပဗက္ညိ။.....

သာ္ဂွ္ ႏြံပုိန္မွာသာမိ ေဒႜံါဗေတာန္ ထပုဦဗုဒၶညာဏရ။ လၸာ္ႚကရာတ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၄ ) သာ္၊ လၸာ္ထပုဦဗုဒၶညာဏ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၆ ) သာ္။


ပႛဲဂွ္ လၸာ္ႚကရာတ္ ေကာန္တႜညးစိင္ဗၱာင္ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၄ ) သာ္မၢးမာ.....

၁။..ဥပၸဲါပန္မၢးဂွ္...
 • သာမညဥပၸဲါ
 • ဒ႑ဥပၸဲါ
 • ေလသဥပၸဲါ
 • ဓညဥပၸဲါ....ဣ၀ြံ ဥပၸဲါပန္မၢးေရာင္။
၂။..ကြတ္မသုန္မၢးဂွ္...
 • ေယာဂသိ႒ာ...ကြတ္မတီ ဗှသၠ၀္ဂွ္မြဲ
 • ၀ိနိႆသိ႒ာ...ကြတ္မတီ ဓမၼသာတ္ သၢဳတ္သြာတ္ကုဪ၀ါဒညးရးနိဂုီဂွ္မြဲ
 • ေကတုသိ႒ာ...ကြတ္မတီလမိတ္ေသႝာဲဂွ္မြဲ
 • ေဟရဏသိ႒ာ...ကြတ္မတီအေခါန္သၞိင္တမႜာဂွ္မြဲ
 • ဟတၳိအႆသိ႒ာ...ကြတ္မဆုိက္ဗၵက္ ပႛဲစိင္ေခ်ံဂွ္မြဲ...ဣ၀ြံ ကြတ္မသုန္မၢးေရာင္။
၃။..ဂုဏ္ထပွ္မၢးဂွ္...
 • သစၥံ...မႝဳံတြဟ္စၞတ္ျပ၀ေဗာ္သြးဂွ္မြဲ
 • ဘ၀ိေရာစနံ...ျပ၀မဟြံေထႝန္စုိတ္ ပႛဲျဒပ္ညးဂွ္မြဲ
 • သေနဟဒႆနံ...ညာတ္ညးဂပ္၀္သႛဳိက္ဂွ္မြဲ
 • သုရ...မဂံင္ ပႛဲစေဏွ္ဂွ္မြဲ
 • သှလ၀ါ...မႝဳံကုဪသှလဂွ္မြဲ
 • အာေရာဂ်...မဟြံတၜ ပႛဲစမိန္ျပမာန္ယဲဂွ္မြဲ
 • စာေဂါ...သရအ္ျပနး မႝဳံကုဪတြဳဪေကြတ္ မသႜးပြးဂွ္မြဲ...ဣ၀ြံ ဂုဏ္ထပွ္မၢးေရာင္။
၄။..ေဒၢတ္ႀတၜမၢးဂွ္...
 • ေဒၢတ္အိန္
 • ေဒၢတ္ၿဗဳီ
 • ေဒၢတ္သၞိင္တၝဲ
 • ေဒၢတ္သၞိင္ဂိတု
 • ေဒၢတ္သၞိင္ယုီ
 • ေဒၢတ္မွာသၞိတ္...ဣ၀ြံ ေဒၢတ္ႀတၜမၢးေရာင္။
လၸာ္ထပုဦဗုဒၶညာဏ သၵးေဒၢတ္ဗက္ ( ၆ ) သာ္မၢးမာ.....

၁။..ဒုဟ္ပန္မၢးဂွ္...
 • ဗ်သနိ...ျပ၀မသုင္သိအရက္ မဟြံေ၀င္၊
 • ေထယ်ံ...ျပ၀မ၀ုဪတႜ၊
 • အသႏၱဳ႒ိ...ျပ၀ဟြံေအင္ဒုင္ ဒဒုိက္ တသုိက္ မစုိပ္ကႜဳင္၊ ျပ၀ဟြံငၝဳဟ္ျပဟ္၊
 • သမညၥ...မသၞဟ္န္ ပႛဲကေလာေဒံ မဟလၢဳင္တဏင္...ဣ၀ြံ ဒုဟ္ပန္မၢးေရာင္။
၂။..ဂုဏ္ထပွ္မၢးဂွ္...
 • ကုလဏ...ဂကူကုီ အ႐ုီကုီ၊
 • သုရယံ...မသအးဇႝး မဂံင္ သုီပညာ၊
 • သုတဒိ႒ိ...မဂႜဳိင္မိင္ မဂႜဳိင္ညာတ္၊
 • ၀ဏၰံ...ႏြံ႐ုပ္သာ္မၵးရး၊
 • သေနဟဒႆန...ညာတ္ကုဪဒးဆာန္၊
 • ဒလေနတၳိ...မလၝတ္ျပကုိဟ္ကႝပ္၊
 • ေနတၳိေယာကာရ...မစုိန္သၠဳီလြှပရာမဒးရး...ဣ၀ြံ ဂုဏ္ထပွ္မၢးေရာင္။
၃။..ေဒၢတ္ႀတၜမၢးဂွ္...
 • ေဒၢတ္ဇာဒိသုိင္၊
 • ေဒၢတ္ပံက္၊
 • ေဒၢတ္ဂဍာ္၊
 • ေဒၢတ္စာင္၊
 • ေဒၢတ္ကႜဳဪ၊
 • ေဒၢတ္ဥႆဘ...ဣ၀ြံ ေဒၢတ္ႀတၜမၢးေရာင္။
၄။..စႝာဲပိမၢးဂွ္...
 • ဇိ၀ိတညၥ မာယ်ာ...နေသၠတ္လမ်ဳီဂွ္ စႝာဲမြဲ၊
 • ေဂါဂယာၾတာ ေသဏမာယ်ာ...ပႛဲမယာၾတာေသဏဂၤ ဇႝးစႝာဲဂွ္မြဲ၊
 • မဟာဇနာ၀ိနာသံမာယ်ာ...အရာေလင္စႝာဲမြဲ...ဣ၀ြံ စႝာဲပိမၢးေရာင္။
၅။..တမၝဴႀတၜမၢးဂွ္... (ဟြံမြဲ၊ ေဒက္ဒၞံင္တုဲ ဟြံခ်ဴစုတ္ ပႛဲ၀ြံရ။)

၆။..ထမုန္(သၞဳန္)ဒစိတ္မၢးဂွ္...
 • မုတဘယာ...အရာဘဲပ႐ုိက္စုိပ္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • ဇိ၀ိတမာယ်ာ...အရာေသၠတ္လမ်ဳီ ဒးသၞဳန္ကုီိ၊
 • ႏုႆဟိသံ...အရာဒဒုိက္စုိပ္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • ယ်ပတိတသိေႏၷာ...အရာေကတ္ဇႝးကုဪညး ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • ယႆံဇာ၀ါ...ဟုဲဟာဲညးမကႜဳင္ဖ်ဳိန္လ၀္ကုဪဇကု၊ မြဲတႝဟ္ကႜဳင္သၞာန္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • မမသဟိယာ...တုိင္ဒဒုိက္္ဇကု ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • လပၸဘေႏၷာ...ပြဇကု ဟြံႀကဳိက္ကုဪၿဗၜမိင္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • အတိက၀စနံ...ဂလာန္ဟြံမိက္ဟုီကုဪညး ညးသၞာန္ ဒးသၞဳန္ကုီ၊
 • (ေဒက္ဒၞံင္မြဲသာ္၊ ေကတ္ဟြံဒးတုဲခႜန္လ၀္ရ)...ဣ၀ြံ သၞဳန္ဒစိတ္သာ္မၢးေရာင္။
( ဒႝဲါမေဒက္တံဂွ္ လၝတ္ဂႜဳိက္ဂႜဲါဒၞံင္ရ။ ခ်ဳိန္မတီမိင္ေကတ္မၢး အဲ ပတုိန္ထ႟းဏာပႜန္ရ။ လၞဳဟ္ ေအင္ဒုင္ညိကႜာရ။)